Ochrana přírody a krajiny: Žádost o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (§ 49, § 50, § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny)

Popis služby

Krajský úřad povoluje v rámci své územní působnosti výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v kategorii ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených (příloha č. II a III. vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny).

Tato služba se nevztahuje na území národního parku, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací.

Pro koho je služba určena?

O povolení výjimky mohou žádat fyzické i právnické osoby. Výjimku lze povolit, jen když jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody.

U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva EU, lze výjimku povolit, jen když:

 • jde o některý z těchto důvodů:
  • v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť
  • v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku
  • v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí
  • pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin
  • v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství
 • neexistuje jiné uspokojivé řešení
 • povolovaná činnost neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny požadované dokumenty.

Co potřebuji mít?

K vyplněné a odůvodněné žádosti připojte:

 • popis záměru
 • hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na zvláště chráněné druhy
 • relevantní část projektové dokumentace (v případě stavby)

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 90 dnů od podání žádosti. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo mi pomůže?