Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Popis SLUŽBy

Krajský úřad vydává v rámci své územní působnosti povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les a závazná stanoviska ke kácení dřevin pouze na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, a dále na území evropsky významných lokalit, a to mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky. (V rámci Jihočeského kraje se jedná o CHKO Třeboňsko, CHKO Blanský les a NP a CHKO Šumava.)

V ostatních případech jsou příslušné obecní úřady.

Tato služba se nevztahuje na území národního parku, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, resp. závazné stanovisko ke kácení, mohou žádat pouze ty fyzické nebo právnické osoby, které jsou vlastníkem pozemku či nájemcem, správcem nebo jiným oprávněným uživatelem se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém předmětné dřeviny rostou.

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny požadované dokumenty.

Dle § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, se kácení dřevin rostoucích mimo les provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, které je definováno jako období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

V geografických podmínkách České republiky lze za období vegetačního klidu obvykle považovat období mezi 1. listopadem a 31. březnem kalendářního roku, ovšem je třeba přihlédnout k tomu, že průběh počasí se v jednotlivých letech značně liší.

K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin. Doporučuje se ale podat žádost dříve s ohledem na délku správního řízení, třeba už během jarních, letních, případně podzimních měsíců, tedy v době vegetace, kdy také lze stav zejména listnatých stromů lépe posoudit.

CO POTŘEBUJI MÍT?

K vyplněné a odůvodněné žádosti připojte:

  • doklad o vlastnictví pozemku – výpis z Katastru nemovitostí (možností je originál nebo ověřená kopie Listu vlastnictví zhotoveného Katastrálním úřadem, nesmí být starší 6 měsíců; v současné době toto již není nezbytné, správní orgán si doklad o vlastnictví může zajistit sám z dálkového přístupu do katastru nemovitostí. Důležité je nicméně zjistit aktuální stav, neboť žádat může pouze osoba, která má k danému pozemku právní vztah.
  • situační zákres umístění dřevin, jejichž kácení je navrhováno (nejlépe v mapovém podkladu, např. ortofotomapě), případně včetně okótování vzdáleností dřevin od okolních objektů, popř. hranic sousedních pozemků
  • nájemní smlouva pro doložení nájemního vztahu k pozemku (pokud je žadatel nájemcem předmětného pozemku)

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 90 dnů od podání žádosti. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo Mi pomůže?