Ochrana přírody a krajiny: Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

Popis SLUŽBy

Krajský úřad vydává v rámci své územní působnosti závazná stanoviska k zásahům do významných krajinných prvků, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, pouze na území přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území, a dále na území evropsky významných lokalit, a to mimo chráněné krajinné oblasti a národní parky. (V rámci Jihočeského kraje se jedná o CHKO Třeboňsko, CHKO Blanský les a NP a CHKO Šumava.)

V ostatních případech jsou příslušné obecní úřady obcí s rozšířenou působností, u registrovaných významných krajinných prvků podle § 6 odst. 1 zákona pak pověřené obecní úřady.

Tato služba se nevztahuje na území národního parku, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních památek a národních přírodních rezervací.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

O vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku mohou žádat fyzické nebo právnické osoby, které zamýšlejí realizovat činnosti (zásahy), které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy.

Dále též jsou významnými krajinnými prvky i jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.

JAKÝ JE POSTUP VYŘÍZENÍ?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny požadované dokumenty.

CO POTŘEBUJI MÍT?

K vyplněné a odůvodněné žádosti připojte:

popis záměru (místní a časové vymezení zásahu, nejlépe doložený projektovou dokumentací)

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 90 dnů od podání žádosti. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

Kdo Mi pomůže?