Odpadové hospodářství: Povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady

Popis služby

Žádost o povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Pro koho je služba určena?

Tato služba je určena pro žadatele, kteří chtějí provozovat nebo již provozují zařízení určené k nakládání s odpady. O udělení souhlasu může žádat právnická nebo podnikající fyzická osoba.

Jaký je postup vyřízení?

Předložte Krajskému úřadu Jihočeského kraje žádost a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Momentálně nelze využít online podání.

Co potřebuji mít?

Žádost o udělení povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo (pokud žádá právnická osoba), nebo jméno a příjmení, obchodní firmu a sídlo (pokud žádá fyzická osoba)
 • identifikační číslo žadatele
 • označení a adresu provozovny, která je nebo bude zařízením určeným pro nakládání s odpady nebo adresu sídla žadatele, pokud jde o mobilní zařízení, a dále doložení právního vztahu žadatele k dané provozovně a zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v prováděcím právním předpise
 • jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob, které mají oprávnění jednat jménem žadatele
 • vymezení činnosti podle Katalogu činností uvedeném v příloze č. 2 zákona č. 541/2021 Sb. o odpadech v platném znění
 • název, účel a technický popis zařízení včetně všech souvisejících zařízení, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení
 • seznam druhů a kategorie odpadu podle Katalogu odpadů vstupujících a vystupujících ze zařízení a případně popis výrobků
 • popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení (pokud nejde o mobilní zařízení)
 • kapacity zařízení související s jeho provozem podle tabulky uvedené v příloze č. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění
 • způsob soustřeďování odpadů v zařízení
 • návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhu a kategorii odpadů
 • plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení
 • identifikační číslo zařízení (pokud je souhlas vydáván k již existujícímu zařízení)
 • návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh provozního deníku
 • opatření pro ukončení provozu zařízení a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí

Bude-li to nezbytné, vyzveme vás k doplnění žádosti o další podklady, jejichž nutnost může vyplynout z charakteru řízení.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Jaký je poplatek za vyřízení?

U této služby stanovuje zákon správní poplatek 500 Kč.

Kdo mi pomůže

Ing. Hana Pacáková, volejte 386 720 715