Vodní hospodářství: Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Popis služby

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu

Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami (dále jen "povolení k nakládání s vodami") je třeba

 • jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi
  k jejich odběru,
  k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
  k využívání jejich energetického potenciálu,
  k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání,
  k jinému nakládání s nimi,
 • jde-li o podzemní vody
  k jejich odběru,
  k jejich akumulaci,
  k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
  k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
  k jinému nakládání s nimi,
 • k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich následnému vypouštění, pokud nejde o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě7b),
 • k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona1a).

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty.

Co potřebuji mít?

K vyplněné žádosti (příloha č. 1 vyhlášky č. 183/2018 Sb. nebo příloha č. 4 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) připojte všechny potřebné přílohy. Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

U záměru dotýkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje (řádově o několik měsíců) v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky