Vodní hospodářství: Žádost o stavební povolení k vodním dílům

Popis služby

Krajský úřad Jihočeského kraje může vydat povolení ke stavbě vodních děl:

 • dotýkajících se hraničních úseků vodních toků nebo hraničních vod
 • souvisejících s vypouštěním odpadních vod do povrchových vod ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více
 • souvisejících s vypouštěním odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem nebezpečných nebo zvlášť nebezpečných závadných látek do povrchových vod a vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do kanalizace s výjimkou případů, kdy je instalováno zařízení s dostatečnou účinností
 • souvisejících se sanacemi podzemních vod
 • s nádrží o celkovém objemu nad 1 mil. m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti

V dalších případech se obraťte na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

 • vyplněná žádost (příloha č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb.)
 • přílohy uvedené ve formuláři žádosti (jejich počet se liší podle konkrétních okolností)
 • projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou ve trojím (podle okolností případně ve více) vyhotoveních

Co potřebuji mít?

Jaký je postup vyřízení?

 • vyplněná žádost (příloha č. 8 vyhlášky č. 183/2018 Sb.)
 • přílohy uvedené ve formuláři žádosti (jejich počet se liší podle konkrétních okolností)
 • projektová dokumentace zpracovaná oprávněnou osobou ve trojím (podle okolností případně ve více) vyhotoveních

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

U záměru týkajícího se hraničních vod se celková doba vyřízení prodlužuje (řádově o několik měsíců) v závislosti na délce jeho projednávání v hraniční komisi.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Služba je ze zákona zpoplatněna

Správní poplatky se stanovují podle typu stavby. Zpravidla se jedná o částky od 300 do 3 000 Kč. Pokud se jedná o více souvisejících staveb, vždy jde o součet několika poplatků.