Vodní hospodářství: Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl

Popis služby

Žádost o získání kolaudačního souhlasu ke stavbě vodního díla:

  • dotýkajícího se hraničních úseků vodních toků
  • souvisejícího s vypouštěním odpadních vod s obsahem nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky do povrchových vod
  • souvisejícího s vypouštěním odpadních vod ze zdrojů znečištění větších než 10 000 EO
  • souvisejících se sanacemi podzemních vod
  • nádrže s celkovým objemem nad 1 mil. m3 nebo výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpust

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Do 15 dnů od podání žádosti stanovíme datum prohlídky

Co potřebuji mít?

K vyplněné žádosti (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) připojte všechny potřebné přílohy. Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Do 15 dnů od doručení žádosti stanovíme termín pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. Do 15 dnů od úspěšné prohlídky vám vydáme kolaudační souhlas.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

Pokud je návrh podán před uplynutím lhůty výstavby dané stavebním povolením, nejsou stanoveny žádné poplatky.