Vodní hospodářství: Žádost o souhlas vodoprávního úřadu

Krajský úřad Jihočeského kraje může vydat souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 vodního zákona ke stavbám, zařízením, popřípadě činnostem, k nimž není potřeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poměry v hraničních vodách, a to k:

 • stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry
 • zřizování dálkových potrubí a stavbám umožňujícím podzemní skladování látek v zemských dutinách, dále ke skladům, skládkám, popřípadě nádržím, pokud provoz uvedených staveb a skládek může významně ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
 • stavbám, k těžbě nerostů nebo k terénním úpravám v záplavových územích (ustanovení § 67 vodního zákona tím není dotčeno)
 • stavbám ve vzdálenosti do 15 m od vzdušné paty ochranné hráze vodního toku
 • stavbám v ochranných pásmech vodních zdrojů
 • úložným místům pro nakládání s těžebním odpadem nebo k rozhodnutí o povinnosti shromažďovat a upravovat znečištěnou vodu a průsaky podle jiného právního předpisu
 • vrtům pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá nebo nečerpá podzemní voda
 • ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur podle jiného právního předpisu
 • geologickým pracím spojeným se zásahem do pozemku, jejichž cílem je následné využití průzkumného díla na stavbu k jímání podzemní vody nebo pro vrty pro využívání energetického potenciálu podzemních vod

V případech situovaných mimo hraniční úseky vodních toků se obraťte na místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Pro koho je služba určena?

Fyzická nebo právnická osoba

Žádost můžou podat fyzické i právnické osoby.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost na předepsaném formuláři a přiložte k ní všechny nezbytné dokumenty. Podle charakteru žádosti může vodoprávní úřad stanovit podmínky i dobu, na kterou se souhlas uděluje.

Co potřebuji mít?

Žádost obsahující:

 • jméno a trvalý pobyt fyzické osoby, nebo název, identifikační údaje a sídlo právnické osoby
 • základní popis stavby, zařízení nebo činnosti
 • katastrální území a parcelní čísla pozemků

K vyplněné žádosti (příloha č. 11 vyhlášky č. 183/2018 Sb.) připojte všechny potřebné přílohy. Ty jsou uvedeny ve formuláři žádosti a jejich počet se liší podle konkrétních okolností.

Jaká je lhůta pro vyřízení?

60 až 90 dnů od podání žádosti

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 60 až 90 dnů. Vaší žádostí se ale budeme zabývat co nejdříve.

Celková doba vyřízení se u žádostí týkajících se hraničních vod prodlužuje v závislosti na době projednání v hraničních komisích.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Službu poskytujeme zdarma

U této služby nejsou stanoveny žádné správní poplatky.