Ochrana zemědělského půdního fondu: Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

Popis služby

 • uděluje souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF, pokud má daná půda výměru 1–10 ha (u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným záborem k tomu vydává i potvrzení o ukončení rekultivace)
 • uděluje vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, pokud trasa přesahuje území, ve kterém vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností
 • uděluje vyjádření k návrhům tras celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území MSK
 • uděluje vyjádření k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území Jihočeského kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k návrhům na stanovení těžebních prostor, pokud se žádost vztahuje na území ZPF do 20 ha
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud se nejedná o případy v působnosti jiného orgánu ochrany ZPF
 • uplatňuje stanovisko k návrhům na samostatné vymezení zastavěného území s výjimkou zastavěného území statutárního města České Budějovice

Pro koho je služba určena?

O odnětí půdy ze ZPF může požádat ten, v jehož zájmu by k němu mělo dojít. U stanovení prostorů k těžbě pak fyzické a právnické osoby, které mají dané oprávnění. Při posuzování územně plánovací dokumentace její pořizovatelé.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze ZPF. Žádost se bez ohledu na výměru odnětí podává vždy u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu leží největší část ZPF, která má být ze zemědělského půdního fondu vyňata.

Co potřebuji mít?

Žádost o odnětí půdy ze ZPF, která obsahuje:

 • účel odnětí
 • vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF
 • zdůvodnění, proč je navrhované řešení z hlediska ochrany ZPF, životního prostředí a ostatních zákonem chráněných veřejných zájmů nejvýhodnější (dle § 5 vyhlášky 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF)
 • údaje z evidence katastru nemovitostí o pozemcích
 • kopii katastrální mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • souhlas všech vlastníků pozemku, pokud jimi nejsou stavebníci sami
 • výpočet odvodů, nejde-li o odnětí, při kterém se odvody nestanoví
 • plán rekultivace (při dočasném odnětí půdy, kdy má být půda po ukončení účelů odnětí vrácena zpět do ZPF nebo rekultivována zalesněním či zřízením vodní plochy)
 • předběžnou bilanci skrývky kulturních vrstev půdy
 • vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2 zákona o ochraně ZPF (v případě odnětí pro stavby mimo zastavěné území, s výjimkou případů umístění stavby v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem)
 • výsledky pedologického průzkumu
 • údaje o odvodnění a závlahách
 • údaje o protierozních opatřeních
 • zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany
 • informace o tom, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podkladem
 • výsledky geologického průzkumu a údaje o výši hladiny podzemní vody (pokud se jedná o těžbu nerostných surovin)
 • plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Zákonné lhůty na vyřízení jsou 30 až 60 dnů.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Nejsou stanoveny žádné správní poplatky.