Podání stížnosti proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami

POPIS SLUŽBY

Na co si mohu stěžovat

Kdo si může stěžovat

Komu mám stížnost podat

Jak dlouho bude vyřízení trvat

Co napsat do stížnosti

Co když stížnost podám nesprávnému úřadu

Je možné stížnost podat více subjektům

Kolik se platí

Dokumenty ke stažení

Kdo mi pomůže podat stížnost

Informace pro občany týkající se podávání stížností na poskytování zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

NA CO SI MOHU STĚŽOVAT?

Na poskytnuté zdravotní služby; tedy například, jak probíhala léčba, popřípadě na věci související se zdravotními službami, např. na podmínky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče související s právy pacientů a povinnostmi poskytovatele.

KDO SI MŮŽE STĚŽOVAT?

 • Pacient,
 • zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, 
 • osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, 
 • osoba zmocněná pacientem, (dále také "stěžovatel").

Pokud nám napíšete, přestože nespadáte pod žádný z uvedených bodů, Váš dopis posoudíme a do 30 dnů Vám odpovíme, zda sami podnikneme další kroky, případně jaké. Pokud se nám nepodaří zjistit, kdo stížnost poslal, posoudíme její obsah a zvážíme další kroky. 

KOMU MÁM STÍŽNOST PODAT?

 • Stížnost podejte nejprve poskytovateli zdravotních služeb, tedy řediteli nemocnice nebo přímo lékaři (pokud jde např. o praktického lékaře, zubaře nebo jiného odborníka). Poskytovatel stížnost musí vyřídit do 30 dnů, v odůvodněných případech do 60 dnů.
 • Pokud nebudete spokojeni s tím, jak poskytovatel stížnosti vyřídil, můžete se obrátit na nás jako správní orgán, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

JAK DLOUHO BUDE VYŘÍZENÍ TRVAT?

Krajský úřad vyřizuje stížnosti ve lhůtách daných zákonem č. 372/2011 Sb., kdy lhůta počíná běžet dnem ustanovení odborníka či odborné komise. Délka projednávání případu je odvislá od charakteru stížnosti a od součinnosti subjektů, se kterými správní orgán v rámci šetření stížnosti spolupracuje. Postup správního orgánu při šetření stížností je stanoven zákonem č. 372/2011 Sb., včetně ustanovení odborníka či odborné komise.

CO NAPSAT DO STÍŽNOSTI?

Stížnost pište konkrétně, co nejvýstižněji a soustřeďte se především na podstatné okolnosti svého případu.

Uveďte v ní:

 • jméno, příjmení a adresu (případně telefonní kontakt a e-mail),
 • poskytovatele zdravotních služeb - název nemocnice nebo jméno a příjmení lékaře, na kterého si stěžujete, a jeho adresu,
 • proč nesouhlasíte s tím, jak poskytovatel zdravotních služeb vyřídil Vaši stížnost,
 • stručný popis události (komplikace, dobu léčení, srovnání zdravotního stavu před a po události),
 • datum,
 • podpis.

Je vhodné poslat i odpověď poskytovatele zdravotních služeb na Vaši stížnost.

Abychom mohli posuzovat poskytnutou zdravotní péči, potřebujeme Váš souhlas s nahlížením do zdravotnické dokumentace. V této věci Vás budeme kontaktovat.

CO KDYŽ STÍŽNOST PODÁM NESPRÁVNÉMU ÚŘADU?

Pokud nám bude zaslána stížnost, k jejímuž vyřízení je kompetentní jiný subjekt, předáme ji do 5 pracovních dnů příslušnému subjektu k vyřízení. O tomto Vás budeme informovat.

JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST VÍCE SUBJEKTŮM?

Nezávisle na šetření stížnosti příslušným krajským úřadem má stěžovatel právo danou věc řešit například prostřednictvím soudu, Policie ČR, České lékařské komory, Veřejného ochránce práv.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Tuto službu vám poskytujeme zdarma.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

KDO MI POMŮŽE:

Edita Sovová, MSc.: tel.: 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Kateřina Kučerová: tel.: 386 720 607, e-mail: kucerovak@kraj-jihocesky.cz

Adresa pro zaslání či konzultaci stížnosti:

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotní správy
B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice