Žádost pacienta o předání zdravotnické dokumentace

POPIS SLUŽBY

 • Kdo může o předání ZD žádat
 • Jak postupovat
 • Co musí žadatel doložit
 • Kdy bude vše hotovo
 • Kolik se platí
 • Dokumenty ke stažení

Nedojde-li k pokračování v poskytování zdravotních služeb (tj. zdravotní péče) jiným poskytovatelem (lékařem), o čemž by byla informace ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, dojde k převzetí zdravotnické dokumentace krajským úřadem.

Příslušný krajský úřad zajišťuje pro pacienty do doby, než si zvolí nového lékaře nebo než bude lékaři zdravotnická dokumentace předána, kopie zdravotnické dokumentace, a to v rozsahu potřebném pro zajištění návaznosti poskytnutí zdravotních služeb nebo je-li to nezbytné k posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti.  

Žádost může podat pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta a dále také pacientem nově zvolený poskytovatel zdravotních služeb. Lékař zvolený pacientem ke své žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě.

JAK POSTUPOVAT?

Nejprve si zajistěte nového poskytovatele zdravotních služeb (lékaře). Pak podejte písemnou žádost o předání zdravotnické dokumentace. Můžete ji doručit:

 • osobně na podatelnu krajského úřadu
 • poštou
 • datovou schránkou
 • e-mailem v případě, že vlastníte kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu
 • žádost můžete rovněž sepsat přímo na Odboru zdravotnictví KÚ JčK.

Krajský úřad následně zašle zdravotnickou dokumentaci nově zvolenému poskytovateli zdravotních služeb doporučeně poštou.

CO POTŘEBUJI PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

 • průkaz totožnosti (při vyplňování žádosti na krajském úřadě),
 • k žádosti podané pacientem: pacient uvede své jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, adresu místa trvalého pobytu, telefonní kontakt*, identifikační údaje lékaře, u kterého byl dříve registrován a nově zvoleného lékaře (jméno, příjmení lékaře, eventuelně obchodní jméno provozovatele zdravotnického zařízení, adresa místa provozování). Žádost opatří svým vlastnoručním podpisem. Vzor žádosti umístěn výše. Seznam poskytovatelů, jejichž dokumentace je aktuálně uložena v archivu KU JčK, naleznete zde,
 • k žádosti podané lékařem: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození, lékař k žádosti připojí písemné vyjádření pacienta o provedené volbě. Dále lékař uvede své identifikační údaje (tj. jméno, příjmení lékaře, eventuelně obchodní jméno provozovatele zdravotnického zařízení, adresa místa provozování, podpis a telefonní kontakt*) a identifikační údaje lékaře, u kterého byl dříve pacient registrován.
 • *Údaje označené hvězdičkou není povinné uvádět, ale mohou sloužit pro zajištění rychlejší a efektivnější komunikace mezi žadatelem a správním orgánem.

JAKÁ JE LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ?

Žádosti vyřizujeme průběžně a bez zbytečného odkladu.

JAKÝ JE POPLATEK ZA VYŘÍZENÍ?

Tuto službu vám poskytujeme zdarma.

KDO MI POMŮŽE:

Edita Sovová, MSc.: tel.: 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz

Bc. Kateřina Kučerová: tel.: 386 720 607, e-mail: kucerovak@kraj-jihocesky.cz