Whistleblowing

Dne 17.12.2021 vypršela transpoziční lhůta směrnice EU  2019/1937 ze dne 23.10.2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Cílem směrnice EU je poskytnout podporu a ochranu oznamovatelům, kteří vyjádří své obavy ohledně jakýchkoli podezřelých nežádoucích událostí, které jsou v rozporu se zákonem, vnitřními pravidly apod. (protiprávních jednání), o kterých se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s pracovní činností. 

V rámci Jihočeského kraje proto byla formou vnitřního předpisu vydána pravidla pro oznamování podezření na spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, a pravidla pro ochranu osob, které takové oznámení učiní.

17.12.2021 Bc. David Hocke