Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem - info

Vyhledávání smluv zde

Do 30. 6. 2016 byly na internetových stránkách Jihočeského kraje a na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje uveřejňovány smlouvy uzavírané Jihočeským krajem. Zveřejnění probíhalo buď dobrovolně na základě vnitřních předpisů kraje (zejména soukromoprávní smlouvy), nebo na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (zejména dotační smlouvy a smlouvy o návratné finanční výpomoci nad 50.000 Kč).

Od 1. 7. 2016 však nabyl účinnosti zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který upravuje zákonné zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem. Z toho důvodu Jihočeský kraj zveřejňuje primárně smlouvy podle tohoto zákona a stávající systém zveřejňování smluv je dostupný v dále neaktualizované podobě (tabulka vyhledávání do 30. 6. 2016).

Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona se v registru smluv uveřejňují soukromoprávní smlouvy a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci. S ohledem na to, že se podle § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona nevztahuje povinnost zveřejnit smlouvu o poskytnutí dotace a smlouvu o návratné finanční výpomoci vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti a podle písm. l) smlouvu o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast, pak je nutné smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci těmto subjektům zveřejnit podle stávajících pravidel upravených v § 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (tabulka vyhledávání od 1. 7. 2016).

Ostatní smlouvy, uzavírané Jihočeským krajem, jsou dostupné v registru smluv na portále veřejné správy.

Osobní údaje u výše uvedených smluv, pokud se v textu vyskytují, jsou anonymizovány ve smyslu § 4 zákona č. 101/2000 Sb,. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a § 8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.