Odpovědi na žádosti o informace 2020

01-Školení zaměstnanců Krajského úřadu Jihočeského kraje 2017-2019.pdf

02-Seznam starostů v Jihočeském kraji včetně stranické příslušnosti a věku - 15.1.2020 ODLOŽENO

03-Přezkum řízení změny č.3 ÚP Dolní Třebonín.pdf

04-Opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany.pdf

05-Rozhodnutí KUJCK 11642_2019.pdf

06-Seznam měst a obcí v Jihočeském kraji.pdf

07-Vyřízení přezkumu rozhodnutí MěÚ J. Hradec OŽP_39167_19_IN-559.pdf

08-Chemické ošetřování komunikací Veselí n.Lužnicí-Val.pdf

09-Počty přestupkových řízení dle zákona č. 372_2011 Sb. v roce 2019.pdf

10-Pěstounství a adoptivní péče.pdf

11-Krizový plán kraje a prvky kritické informační infrastruktury.pdf

12-Stanovisko KÚ Jčk čj. KUJCK 35558_2017 k návrhu ÚP Pohorská Ves.pdf

13-Správní řízení s Adient Stakonice s.r.o...pdf

14-Dopravní obslužnost kraje.pdf

15-Dotaz na postup KÚ po soudem zrušeném rozhodnutí čj. KUJCK 35704_2014.pdf

16-Kopie rozhodnutí KÚ Jčk čj. KUJCK 121025_2016.pdf

17-Udělování pokut vroce 2019 za porušování zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům.pdf

18-Komplexní zpráva KÚ Jčk z kontroly provedené na MěÚ Prachatice v období 1.7.2015-27.4.2017.pdf

19-Žaloba Jčk proti Správě NP Šumava a MV.pdf

20-Podnět ve věci nečinnosti MěÚ Týn nad Vltavou.pdf

21-Kopie žádosti_podnětu NPÚ - přezkum stavebního povolení Mosty Dolní Slověnice.pdf

22-Plány péče ochrany přírody.pdf

23-Vymezení regionálního biocentra 580.pdf

24-Revize přeložky silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice.pdf

25-Pozemky k nimž přísluší Jihočeskému kraji právo hospodařit s majetkem státu.pdf

26-Krizová připravenost kraje - koronavir.pdf

27-Neoprávněný odvoz reklamních zařízení.pdf

28-Reklamní zařízení poškozená vichřicí.pdf

29-Emailové kontakty měst a obcí v Jčk.pdf

30-Postup ve věci odvolání města Vyšší Brod - Sportovní a rekreační hřiště Studánky.pdf

31-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 26035_2020.pdf

32-Kopie protokolu čj. KUJCK 112708_2016.pdf

33-ABA terapie ve školách.pdf

34-Investiční plán kraje na rok 2020.pdf

35-ABA terapie ve školách.pdf

36-Příprava realizace obchvatu silnice II_144 ve Vlachově Březí.pdf

37-Prostředky ze SFDI za účelem financování oprav, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy.pdf

38-Vyjádření KHS Jčk - KHSJC 38802_2019_HOK CB-CK.pdf

39-Odstraňování reklamních zařízení.pdf

40-Odstranění reklamního zařízení.pdf

41-Odstraňování reklamních zařízení.pdf

42-Počty zaměstnanců KÚ JČK za 01-03_2020.pdf

43-Reklamní zařízení-ochranné pásmo.pdf

44-Sbírka organizace Centrum Bazalka, o.p.s.pdf

45-Jak bylo vyřízeno oznámení ze dne 18.2.2020.pdf

46-Databáze měst a obcí v Jčk.zip

47-Regulace vadné reklamy v roce 2019.pdf

48-Správní řízení s vlastníky reklamních zařízení.pdf

49-Neregistrovaní poskytovatelé sociálních služeb v Jčk.pdf

50-Rozhodnutí vydaná dle § 3 odst. 8 zákona č. 185_2001 Sb..pdf

51-Mediální politika kraje.pdf

52-Rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 361_2000 Sb..pdf

53-Hmotná pomoc pro ORP Třeboň a Město Třeboň.pdf

54-Výkon práce v zařízení Bazalka, o.p.s..pdf

55-Protikorupční opatření a bezpečnostní systémy Krajského úřadu Jčk.pdf

56-Rozhodnutí o povolení výjimek pro použití závadných látek ke krmení ryb.pdf

57-Rozhodnutí KÚ - výjimky krmení ryb pro rybníky Koclířov a Volešek.pdf

58-Nákupy respirátorů Jihočeským krajem.pdf

59-Provedení personálního auditu na Krajském úřadu Jihočeského kraje.pdf

60-Zveřejnění rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 250_2016 Sb..pdf

61-Přeložka technického koridoru a účelové komunikace v prostoru ložiska Halámky.pdf

62-Veřejná zakázka S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015, průtah obcí Rapšach.pdf

63-Provedení vrtu v k.ú. Písek.pdf

64-Nařízení veřejné služby dle §22 zákona č. 274_2001 Sb. v Jihočeském kraji.pdf

65-Kontroly v lůžkových psychiatrických zařízeníchh.pdf

66-Provozovatelé v režimu zákona č. 224_2015 Sb..pdf

67-Metodika hodnocení projektů.pdf

68-Klamavá reklamna na sociálních sítích.pdf

69-Datové sady funkčního využití ploch z územně plánovací dokumentace obcí.pdf

70-Nákup osobních ochranných pomůcek 03-05_2020.pdf

71-Předání spisu S-MUCK 29607_2018-BE odvolacímu orgánu.pdf

72-Finanční prostředky vynaložené krajem na předcházení střetů automobilů se zvěří 2015-2020.pdf

73-Platy a odměny vedoucích oddělení či odborů KÚ Jčk za roky 2018-2019.pdf

74-Smlouvy veřejné železniční dopravy 2018-2019.pdf

75-Dotazník pro zabezpečování vybraných služeb na KÚ Jčk.pdf

76-Informace ke kolaudačnímu rozhodnutí na 1. a 2. blok JE Temelín.pdf

77-Rybářský revír Pískovna Jindřiš.pdf

78-Rozhodnutí o přestupku dle z.č. 40_1995 Sb. za rok 2019.pdf

79-Interní a externí právní služby 2016-202.pdf

80-Žádost o dotaci žadatele Ski klub Šumava Vimperk.pdf

81-Dotace pro SK Hlincovka, z.s. - Rekonstrukce a udržovací práce na šatně sportovce.pdf

82-Výše odměn vedoucí odborů KÚ Jčk.pdf

83-Negativní stanovisko k žádosti o individuální dotaci.pdf

84-Rozhodnutí o porušování zákona č. 20_1987 Sb. ve vztahu k archeologickým nálezům za roky 2018-2020.pdf

85-Rozhodnutí o udělení souhlasu mezi Městem Netolice a obcemi o výkonu přenesené působnosti.pdf

86-Dotace na opravu krovu a střechy sýpky v obci Komařice.pdf

87-Souhrnné informace o KÚ z oblasti ekonomiky, personalistiky, informatiky.pdf

88-Informace o ukončení přezkumného řízení.pdf

89-Kompenzace ve veřejné linkové autobusové dopravě v Jčk.pdf

90-Výše odměn krajských zastupitelů, odměny členů komisí a výborů.pdf

91-Dozor krajů nad činností obcí.pdf

92-Povolení dle zákona č. 185_2001 Sb. pro OK Projekt s.r.o..pdf

93-Profesní kariéry čtyř zaměstnanců Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu KÚ Jčk.pdf

94-CDV pravidelné linkové autobusové dopravy v Jčk.pdf

95-Provoz kempu v k.ú. Rájov.pdf

96-Přeložka silnice II_156 v obci Strážkovice.pdf

97-Stížnosti a rozhodnutí k žádostem podle zákona č. 106_1999 Sb..pdf

98-Umístění stacionárních radarů ana území Jčk.pdf

99-Rozhodnutí živnostenského úřadu - neoznačování reklamy na internetu.pdf

100-Obchvat Srubce - nezařazení spolku Srubec místo k životu jako účastníka řízení.pdf

101-Kritéria pro vyhodnocování žádostí o povolení výkonu rybářského práva.pdf

102-Povolení užívání silnice I. třídy I_29 na vybraných pozemcích v k. ú. Svatonice.pdf

103-Jednání zástupců kraje se zástupci města Planá nad Lužnící - zpomalovací semafory.pdf

104-Vzory rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zákona č. 106_1999.pdf

105-Nařízení pracovní povinnosti studentům během nouzového stavu.pdf

106-Rozhodnutí ODSH o povolení zřízení sjezdu v k.ú. Svatá Maří.pdf

107-Počet stavebních řízení MěÚ J. Hradec postoupených k řešení na KÚ Jčk za rok 2019.pdf

108-Vyhodnocování dodržování kvality služeb ČD vůči Jihočeskému kraji.pdf

109-Objemy finančních prostředků na pokrytí nadtarifní složky platu v SPŠ Resslova ČB.pdf

110-Regulace reklamy 2018-2020.pdf

111-Myslivecké statistiky Jčk 2010-2019.pdf

112-Výše rozpočtu Jčk ve zdravotnické a sociální sféře pro rok 2021.pdf

113-Seznam domovů pro seniory a domovů se zvl. režimem v Jčk.pdf

114-Regulace reklamy na střelné zbraně a střelivoo.pdf

115-Seznam sociálních služeb, azylových domů, ubytoven a charit v Jihočeském kraji.pdf

116-Přezkumné řízení o povolení čerpání vody ze studny v k.ú. Chobot.pdf

117-Struktura hospitalizovaných v Jihočeském kraji a počty provedených PCR testů.pdf     ODLOŽENO

118-Žádosti o informace o platech a odměnách zaměstnanců KÚ Jčk.pdf

119-Postup KÚ ve věci odvolání proti Rozhodnutí MěÚ Vodňany.pdf

120-Zahrnutí vodní nádrže Žumberk do rybářského revíru Svinenský potok 1.pdf

121-Provoz dětského klubu v době uzavření 1. stupně ZŠ.pdf

122-Poskytování služeb osobní asistence pro osoby závislé na péči o jiné osoby.pdf

123-Informace k darovací smlouvě z 7.11.2019 mezi Jihočeským krajem a městem Mirotice.pdf

124-Rozhodnutí vztahující se k vyvlastnění motocentra u stavby dálnice D3.pdf

125-Rozhodnutí Odboru regionálního rozvoje, ÚP a SŘ ve věci odstranění přelízků v oboře.pdf

126-Regulace reklamy na zdravotnické prostředky.pdf

127-Vyúčtování dotací (mzdových prostředků) pro SK Dynamo ČB akademie v letech 2019-2020.pdf

128-Služební vozidlo hejtmanky.pdf

129-Stav přeložky silnice II_155 a mostu ev. č. 155-004 v obci Trocnov.pdf

130-Rozhodnutí Krajského úřadu Jčk o umístění chodníku v obci Lom.pdf

131-Sankce udělené dopravcům za nedodržení standardů 2019-2020.pdf

132-Dotaz na postup OLVV v souvislosti se stížností.pdf

133-Měření rychlosti obecní policií mimo území obce.pdf

134-Výpis všech stížností doručených na KÚ za rok 2020.pdf

135-Počty uvolněných a neuvolněných členů rady kraje, výborů a komisí.pdf

136-Dotace pro SK Hlincovka, z.s..pdf

137-Kopie posudku k čj. KUJCK 135585_2020.pdf

138-Počet výjimek o ochraně přírody - medvěd, vlk, rys.pdf

139-Vydaná rozhodnutí o odvolání - stavební řád.pdf

140-Definice Výrobek plnící funkci stavby.pdf

141-Souhrnné informace o KÚ Jčk z oblasti personalistiky, ekonomiky, veřejného zdraví - Vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

142-Stanoviska KÚ Jčk k návrhu změny č. 6 ÚP Horní Stropnice a změny č. 2 RP Dobrá Voda.pdf

143-Počty petic, stížností, občanů na ZK, referend za období 2018-2020.pdf

144-Povolení billboardů v k.ú. Veselí nad Lužnicí.pdf