Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2013

 01 - Veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje

 02 - Způsoby jakými se určuje výše dotace zařízením přihlášených v Programu A v roce 2012

 03 - Způsob výběru stávajícího telekomunikačního operátora

04 - Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní dopravě za rok 2010/25.1.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 05 - Způsoby hodnocení efektivnosti stavebních investic v rámci jejich přípravy

06 - Výuka hry na fagot v ZUŠ B. Jeremiáše, Č. Budějovice v letech 1996-2013 / 7.2.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 07 - Zadávací dokumentace VZ Implementace NATURA 2000 v Jčk

 08 - Jmenovité výsledky hlasování v ZK v letech 2008-2012

 09 - Počet žádostí o informace dle 106-1999 Sb. podaných v roce 2012 a celková částka, která byla účtována za pořízení kopií

 10 - Náhrady škod způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci v samostatné působnosti dle zák. č. 82_1998 Sb.

 11 - Připravenost složek IZS pro případ závažné havárie v JETE

 12 - Zveřejňování poskytnutých informací způsobem umožňující dálkový přístup

 13 - Obnova retenční nádrže Jordán - 1.etapa

 14 - Obchodní vztah mezi Jčk a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.

 15 - Kdo je ředitelkou a statutárními orgány OA a VOŠE, Tábor

 16 - Monitorovací zprávy a souhrný list GP Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek

 17 - Specifikace činnosti odborného lesního hospodáře

 18 - Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009 - 2013

 19 - Informace k prodeji konkrétního majetku Jčk v roce 2012

20 - Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě ČD za rok 2012/21.3.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 21 - Smlouvy s dopravci veřejné linkové dopravy

 22 - Počty studentů, žáků ve Výroční zprávě OŠMT za roky 2010 - 2011, 2011 - 2012

 23 - Retenční kapacita rybníků na Třeboňsku

 24 - Rozbor hospodaření ZUŠ B. Jeremiáše Č.B. za roky 2003 a 2004

 25 - Aktuální počet zaměstnanců KÚ, přijímání / propouštění zaměstnanců v 2012, odměna hejtmana

 26 - Veřejné zakázky administované JčK v letech 2010 - 2012

 27 - Výše odměn hejtmana Jihočeského kraje a platů vedoucích pracovníků KÚ JčK

 28 - Obchodní vztah mezi JčK a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.

 29 - Způsob výpočtu výše prokazatelných ztrát z provozování veřejné linkové osobní dopravy

 30 - Funkce nadřízeného orgánu dle zákona č. 106-1999 Sb. vůči městům v JčK

31 - Výklad k dopisu MěÚ J. Hradec, odboru životního prostředí z 11.3.2013 / 24.4.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 32 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07_1.1.14_02.0058

 33 - Složení Rady kraje od roku 2000 - 2013 a počet zaměstnanců KÚ 2001 - 2013

 34 - Prodej pozemku KN č. 91_2 v k.ú.Vlkovice

 35 - Přehled obcí s vyhláškami o zákazu podomního prodeje

 36 - Informace o zpracování osobních údajů

 37 - Přehled smluv uzavřených od 1.1.2013 - 30.4.2013

 38 - Elektronický právní informační systém na KÚ Jčk

 39 - Úvěrová smlouva Jihočeského kraje s EIB 2011 - 2015

 40 - Stížnosti na zdravotní péči a způsob jejich vypořádání

 41 - Povolení provozu závodu BONUS obchodní agentura spol. s r.o.

42 - odloženo

 43 - Efektivita řízení lidských zdrojů

 44 - VZ a projekt Implementace natura 2000 v Jčk 2009 - 2013

 45 - Pokuta uložená ÚOHS, značka S335 - 10

 46 - Hrubá měsíční mzda administrátorů projektů OP VK

 47 - Aktuálně uzavřené smlouvy s autobusovými dopravci v ZVS


48 - odloženo

 49 - Činnost úřadu jako přezkumného orgánu

 50 - Veřejná zakázka - Tištěné médium-plocha pro informační materiály Jčk

 51 - Postup KÚ Jčk vůči MěÚ Rudolfov ve věci nemovitosti č. 497 - 6

 52 - Opravné prostředky ve správních řízeních od roku 2009

 53 - Počet přezkumných řízení zákonitosti opatření obecné povahy podle § 174 - 2 z.č.500 - 2004 Sb.

 54 - VZ Dodávka HW infrastruktury, síťové inf. a podpůrných nástrojů technologického centra kraje

 55 - Seznam zastupitelů a radních vč. stranické příslušnosti 2008 - 2013

 56 - Informace k VZ Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy v Jčk

 57 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb

 58 - Počet a rozsah veřejných zakázek zadávaných Jihočeským krajem

 59 - Vlastnická politika,nominační proces a další info o společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

 60 - Informace k rozhodnutí KUJCK 30433 - 2013 OREG ze spisu OREG 20955 - 2013 - adka

 61 - Členové asistenční posádky - přeprava k soudu

 62 - Výkon státní správy při vyhlašování,změně a rušení rybářských revírů

 63 - Územní plán obce Čížkrajice

 64 - Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty podle z. 373-374-2011 Sb.

 65 - Evidence stráží přírody

 66 - Plat,os.ohodnocení,příplatky a mimořádné odměny vedení Jčk a KÚ

 67 - Zadlužení kraje, rating kraje 2001 - 2012

 68 - Zpráva č.59 - 2013 od TPA ČR, s.r.o.

 69 - Náklady kraje na platy zastupitelů,radních a zaměstnanců KÚ

 70 - Smlouva mezi Jihčeským krajem a ČD,a.s.

 71 - Uvolnění zastupitelé 2000 - 2013

 72 - Udělené výjimky dle § 9 č. 197-2004 Sb. k zákonu 99-2004 Sb. - lov ryb pod ledem

 73 - Společný program na podporu výměny kotlů (kotlíková dotace)

 74 - Transparentnost správy vybraných oblatní v kompetenci krajských samospráv

 75 - Vyřízení stížnosti na postup KÚ v ČB