Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2012

 1 - Pravidla stanovování výše příplatků a odměn ředitelům škol

2 - Žádost o přístup k informacím o koncepci nemocnic Jihočeského kraje / 14.2.2012 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 3 - Záměr D 16 ŠED

 4 - Kontrola v Domě pro seniory Světlo v Drhovli v roce 2009

 5 - Počet veřejnoprávních smluv o umístění stavby uzavřených dle §116 zákona č. 183/2006 Sb.

6 - Koncepce zdravotnictví JčK vypracovaná firmou Jihočeské nemocnice a. s. / 24.2.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 7 - Postup KÚ ve věci nepravdivých informací poskytovaných stavebním úřadem ve Volyni

 8 - Protokol o kontrolním zjištění ze dne 8.2.2012 KUJCK 2431/2011 OZZL

 9 - Úhrada vzniklých škod při odbahnění rybníka Jordán

 10 - Částka jakou dotoval KÚ JčK provoz Protialkoholní záchytné stanice v roce 2010

 11 - Výše finančních prostředků poskytnutých za 2010-2012 ve formě platů a odměn hejtmanovi a vedení KÚ JčK

 12 - Počet homosexuálních párů a párů žijících v registrovaném partnerství podalo žádost o náhradní rodinnou péči v letech 2006-2011

 13 - Počet stížností v oblasti zdravotnictví za období 2008-2011

 14 - Smlouva s ČSAD Autobusy České Budějovice v bodu poplatky za zavazadla

 15 - Seznam porodních asistentek registrovaných v JčK

 16 - Počet odvolání vydaných proti rozhodnutí instančně podřízených SO, které byly KÚ postoupeny k vyřízení v obd. 2007 - 2012

 17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 2

 17 - Poskytnutí rozhodnutí o registraci porodních asistentek / část 1

 18 - Námitky a připomínky k návrhu Zásad územního rozvoje JčK

19 - Postup OSPOD v zájmu nezletilého dítěte / 21.5.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 20 - Záměr ŠED v úseku Lipno nad Vltavou – Černá v Pošumaví

 21 - Způsoby financování ústavů sociální péče

 22 - Kopie dopisu č.j. KUJCP00C7ZFL

 23 - Ověření dodržení správního řádu v případu č.j.21577/2011/ODSH

 24 - Vydává Jihočeský kraj tzv. radniční periodikum?

 25 - Azbest ve školních zařízeních v Jihočeském kraji

 26 - Chráněné území „Kocelovické pastviny“, okr. Strakonice

 27 - Veřejné zakázky + směrnice

 28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 1.

 28 - Dobývací prostor „Krabonoš“ + podklady / část 2.

 29 - Rozpočet kraje, dotace a veřejné podpory, hospodaření s majetkem kraje + přílohy

 30 - Zástupce zadavatele na provedení otevřeného zadávacího řízení nadlimitní VZ na stavební práce výstavba nového domova pro seniory v Bechyni

 31 - Příspěvkové organizace a obchodní spol. s majetkovou účastí kraje

 32 - Výběrové řízení na ředitelku ZŠ Chyšky

 33 - Geografické zaměření zastávek veřejné dopravy v Jihočeském kraji

 34 - Veřejné sbírky na území Jihočeského kraje

 35 - Správa spisové služby

 36 - Krátkodobý a dlouhodobý finanční majetek, nemovitosti a dotace JčK

37 - Kopie dokumentů: Koncepce rozvoje školy předložené účastníky výběrového řízení na ředitele Gymnázia Milevsko v roce 2012 / 1.8.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 38 - Deklarace o společném postupu ve věci civilního využití území Vojenského újezdu Boletice

 39 - Výroba USB flash disků s logem JčK

 40 - Předpis KÚ JčK pro komunikaci zaměstnanců s médii a koaliční smlouva zastupitelů

 41 - Informace o záměru prodeje pozemků v ČB společnosti STINGO s.r.o.

 42 - Jednání NPÚ s krajem o zřízení nových pracovišť

 43 - Vzor smlouvy o zřízení věcného břemene-kanalizační přípojky

 44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 1

 44 - Prezenční listiny zasedání Zastupitelstva kraje za období 2008 - 1.9.2012 / část 2

 45 - Zjištění přesné hodiny narození

 46 - Elektronická spisová služba KÚ ve vztahu k závazným stanoviskům o státní památkové péči

 47 - Výše platu ředitele KÚ a poradců hejtmana

 48 - Kopie žádosti Pořízení vodovodu v Netonicích včetně kupní smlouvy

49 - Výklad věty v rozhodnutí č.j. OREG 12302/2012/irmo z 14.5.2012 / 8.11.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 50 - Kopie dopisu č.j. OREG/23577/2012/paci ze dne 19.9.2012 + příloha

51 - Žádost o popis rozsahu hromadné dopravy v JČK a prostředků na ní vynakládaných / 12.12.2012 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

52 - Seznam projektů, které ČEZ podpořil od podpisu rámcové smlouvy do současnosti včetně konkrétní částky u každého projektu/16.11. vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 53 - Název společnosti najaté na el.losování zakázky Rekonstrukce silnice III-1508 a 15015

 54-Kolik rozhodnutí KÚ bylo od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011 zrušeno správním soudem v řízení o žalobě

 55 - Úplný název a PSČ JčK, přidružených obcí a názvy místně příslušných orgánů VS ve vztahu k JčK

56 - Kalkulace navýšení ceny objednaných služeb Jihočeským krajem v závazku veřejné služby vůči ČD / 18.12.2012 vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti