Dotace schválené

Vyhledání dotací

Seznam dotací

Datum zveřejnění: 8.9.2023 DP Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Charakteristika

Všeobecným cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel. 386 720 832, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 8.9.2023
Datum vyhlášení: 9.10.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 16.10.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 12.5.2023 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2023

Charakteristika

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů v opatřeních č. 1, 2, 3 a investičních nákladů v případě opatření č. 4, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor sociálních věcí Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz Ing. Lucie Marischková, tel. 386 720 783, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz Ing. Kateřina Kalátová, tel. 386 720 702, e-mail kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 12.5.2023
Datum vyhlášení: 15.6.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 10.7.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 15.6.2022 Program zvýhodněných regionálních úvěrů pro malé podnikatele v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je pomocí podpory ve formě zvýhodněných úvěrů umožnit realizaci podnikatelských projektů malých podnikatelů. Vyhlašovatelem programu je Jihočeský kraj a poskytovatelem podpory Národní rozvojová banka a.s., která je zároveň kontaktním místem pro příjem žádostí.

Kontakty

Informace o vyhlášeném programu: Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213 sokolova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Miloš Procházka tel. 387 318 428 prochazka@cmzrb.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 15.6.2022
Datum vyhlášení: 16.7.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 15.7.2023 do 24 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Datum zveřejnění: 20.1.2023 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386 720 578, pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 20.1.2023 Podpora činnosti ČUS

Charakteristika

Hlavním cílem je zkvalitnění podmínek sportovního prostředí v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory okresních a krajské organizace České unie sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Ing. Šárka Matějková, tel.: 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 20.1.2023 DP Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Charakteristika

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné bydlení pro místní obyvatele v rámci rozvoje obce a tím přispějí k zamezení nebo zmírnění migrace místních obyvatel do větších měst. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Mgr. Jan Prener, tel. 386 720 213, e-mail: prener@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Charakteristika

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2500 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2500 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Charakteristika

Prioritou tohoto programu je podpora měst a obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického stavu. Všeobecným cílem programu je zkvalitnění dopravní infrastruktury měst a obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích. Cílem programu je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení. Program je určen pro města a obce do 3 000 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jan Vácha, tel. 386 720 544, e-mail: vacha@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Kulturní dědictví

Charakteristika

Opatření č. I. Obnova drobné sakrální architektury - opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření č. II. Nemovité kulturní památky - dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: opatření I., Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz opatření II. Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče, oddělení památkové péče, Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Charakteristika

Opatření č. 1: Pořadatelství významných kulturních aktivit na území Jihočeského kraje Specifickým cílem opatření je podpora pořadatelství republikově a mezinárodně významných aktivit v oblasti kultury na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury na mezinárodní úrovni v Čechách a v zahraničí Cílem programu je podpora jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodní úrovni.

Kontakty

Eva Kordíková, tel. 386 720 186, kordikova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Petra Luňáčková, tel. 386 720 882, lunackova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora muzeí a galerií

Charakteristika

Opatření I. Úpravy v expozicích: je určeno na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření II. Propagace muzeí a galerií: je určeno na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informační tabule, webové stránky a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.

Kontakty

Opatření I., Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: PhDr. Monika Zárybnická, tel. 386 720 884, e-mail: zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Charakteristika

Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním nebo celorepublikovým významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na významných mezinárodních akcích v ČR a zahraničí.

Kontakty

Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Ing. Šárka Matějková, tel. 386 720 936, e-mail: matejkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Charakteristika

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451,formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Opatření č. 1, 3, 4, 5: Bc. Jiří Anděl, tel.: 386 720 933, e-mail: andel@kraj-jihocesky.cz Opatření č. 2: Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2023

Charakteristika

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje s cílem podpořit rozvoj obcí, stavební obnovu a výstavbu občanského vybavení, technické infrastruktury apod.

Kontakty

Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Eva Povišerová, tel.: 386 720 425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz; Ilona Nocarová, tel.: 386 720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz; Pavla Sípalová, tel.: 386 720 522, e-mail: sipalova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora sportovní infrastruktury

Charakteristika

Cílem programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje. Poskytnutí dotace na opravy a rekonstrukce sportovišť. Opravy a rekonstrukce zázemí sportovišť.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 325, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora cestovního ruchu

Charakteristika

Opatření č. 1: Vytvoření nových tematických produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Aktualizace/oživení/inovace/rozšíření stávajících produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Marketingové aktivity dle aktuálního tematického roku. Opatření č. 2: Podpora destinačních managementů dle certifikace Jihočeské centrály cestovního ruchu. Opatření č. 3: Vytváření, údržba a správa informačních systémů Jčk (informační tabule, navigační systémy apod.). Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj CR i v průběhu roku. Podpora vzniku nových naučných stezek a obnova stávajících. Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit CR všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí, odpočívadla, nájezdové rampy, navigační systémy pro sluchově a zrakově postižené apod.). Doprovodná infrastruktura v rámci venkovské turistiky (vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, související řemesla, zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod., podpora regionálních značek aj.) Opatřemí č. 4: Podpora kempingu a karavaningu (budování karavanových stání a jejich technologií, rekonstrukce a modernizace infrastruktury kempů).

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu: Jana Janků, tel. 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, Ing. Markéta Chromá. tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji Obchůdek 2021+ ve spolupráci s MPO

Charakteristika

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských smíšených prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu. V rámci dotačního programu jsou hrazeny náklady na zaměstnance, kteří se podílejí na chodu prodejny, náklady na nájem prodejny/skladu, vytápění, osvětlení, pořízení neinvestičního majetku a služeb souvisejících s provozem a údržbou prostorů, u kterých je možné prokázat, že souvisí s obchodem. Dále náklady spojené s telekomunikačními službami, připojením k internetu a náklady spojené s obsluhou bezhotovostních plateb. Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce občanské vybavenosti malých obcí do 1000 obyvatel s ohledem na kvalitu života. Program je zaměřen na neinvestiční akce v obchodech se základními potravinami a smíšeným zbožím.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK, Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení regionálního rozvoje, Ing. Jana Hanzalová, tel. 386 720 286, e-mail: hanzalova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora kultury

Charakteristika

Opatření č. I. Podpora kultury. Tematické okruhy: Živé umění (hudba, tanec, výtvarné umění, divadlo, film atp.) Folklor a tradiční lidová kultura (festivaly s historií min. 3 roky; divadelní a spolkové aktivity, řemesla, jarmarky, řemeslné workshopy atp Tradiční Jčk festivaly (jihočeské festivaly s min. 3letou tradicí trvání v oblasti filmu, divadla, hudby, literatury atp.); Opatření č. II. Podpora soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou postupových přehlídek a soutěží. Projekty obou opatření zaměřené pro osoby se zdravotním postižením budou doloženy samostatnou přílohou.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Ing. Bc. Jitka Šálená, tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče: PhDr. Monika Zárybnická , tel.:386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 20.1.2023 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu a parasportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže v klubech a oddílech JčK - sportovní organizace se sídlem nebo působností na území Jihočeského kraje mohou žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport (krajská centra mládeže zřízená krajským sportovním svazem, sportovní centra mládeže s přiděleným statutem od národního sportovního svazu, akademie zastřešené národním příp. krajským sportovním svazem, systémové projekty národních příp. krajských sportovních svazů). Opatření č. 3 a 4: jsou pro kategorii dospělých: Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova na podporu kolektivních sportů v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži, na podporu jednotlivců, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR a na podporu individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR. Opatření č. 5: Podpora celoroční sportovní činnosti zdravotně postižených sportovců (ZPS). Určeno pro subjekty, které mají evidované/registrované ZPS a hlavní činnost provozování tělovýchovy a sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Ing. Miloslava Selingerová, tel. 386 720 236, e-mail: selingerova@kraj-jihocesky.cz, opatření č. 1, 2; Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 325, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, opatření č. 3, 4, 5. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz., Mgr. Martin Sláma, tel.: 386 720 931, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 20.1.2023
Datum vyhlášení: 20.2.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 3.3.2023 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Charakteristika

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit umožnit osobám zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení. Opatření 1 Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory; Opatření 2 Podpora dobrovolnictví; Opatření 3 Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Lucie Müllerová, tel. 386 720 362, mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz, odborné dotazy Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Kateřina Kalátová , tel. 386 720 702, e-mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora rodinné politiky

Charakteristika

(Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti). Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Dotační program má dvě opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských a rodinných center Opatření č. 2 Podpora ohrožených rodin s dětmi včetně rodin v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, Mgr. Ing. Alexandra Kindlová, tel.: 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Rozvoj venkova a krajiny

Charakteristika

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně: Opatření č. 1: Ochrana druhů - je rozděleno na část 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy a část 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.. Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb. Opatření č. 3: Podpora chovu včel - je rozděleno na část 3.A Podpora včelařů a část 3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.. Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně - podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá:Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz;OP 1.A: Ing. Libuše Jozková,tel. 386 720 803,jozkova@kraj-jihocesky.cz;OP 2: Ing. Josef Klement, tel. 386 720 725, klement@kraj-jihocesky.cz;OP 1.B, 3: Ing. Ludmila Kuthanová,tel. 386 720 726, kuthanova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Jan Němec, tel. 386 720 724, nemecj@kraj-jihocesky.cz , OP 4: Ing. Hana Machartová tel. 386 720 866, e-mail: machartova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo k případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Mgr. Kristina Alla Lišková, tel.: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2023

Charakteristika

Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP)

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.12.2022 Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků v oblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu. Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji; Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče;

Kontakty

Lucie Müllerová, tel. 386 720 362, e-mail: mullerova2@kraj-jihocesky.cz, odborné dotazy: Mgr. Kristina Alla Lišková tel. 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 1.7.2022 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Datum zveřejnění: 16.8.2022 My v tom Jihočechy nenecháme I (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity)

Charakteristika

Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Jiřina Formánková, DiS,tel. 386720451; Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386720578; Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386720271; Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720157, vodicka@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 16.8.2022 My v tom Jihočechy nenecháme II (Podpora rodin s dětmi do 3 let, do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu)

Charakteristika

Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022. Více: Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Jana Janků, tel. 386 720 260, janku2@kraj-jihocesky.cz; Ing. Bc. Jitka Šálená, tel. 386 720 270, ; Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, vodicka@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum zveřejnění: 26.11.2021 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi a VZP ČR. Dotační program bude koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem podněty zdravotních pojišťoven či obcí.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Kristina Alla Lišková, tel: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2023 do 00 hodin

Vypsáno 29 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz