Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace schválené

Vyhledání dotací

Seznam dotací

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Podpora tvorby územně plánovací dokumentace obcí

Charakteristika

Cílem programu je podpora zpracování územně plánovací dokumentace obcí v Jihočeském kraji tam, kde závazná územně plánovací dokumentace doposud chybí nebo nevyhovuje požadavkům současně platných právních předpisů.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Markéta Vrábková, DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení územního plánování, Ing. Zuzana Divišová tel.: 386 720 408, e-mail: divisova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 30.6.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 2.10.2022 Podpora žáků a studentů Jihočeského kraje

Charakteristika

Všeobecným cílem je motivace žáků posledních ročníků základních škol k zahájení studia a následnému získání středního vzdělání s výučním listem v dlouhodobě málopočetných a trhem práce poptávaných učebních oborech vzdělání.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení školství, Ing. Lucie Reitingerová, tel. 386 720 832, e-mail: reitingerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 2.9.2022
Datum vyhlášení: 2.10.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.10.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 16.9.2022 2. kolo účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022

Charakteristika

2. kolo dotačního řízení pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2022, reaguje na poskytnutí doplatku dotace ze státního rozpočtu určeného na dofinancování nákladů sociálních služeb. Účelem dotace na dofinancování je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje. Žádost musí být zpracována a podána v elektronické podobě prostřednictvím internetové aplikace OKslužby poskytovatel v termínu od 16. 09. 2022 do 23. 09. 2022

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2022
Datum vyhlášení: 16.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 23.9.2022 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 2.5.2022 Krajský dotační program na podporu sociálních služeb pro rok 2022

Charakteristika

Účelem programu je finanční podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány na území Jihočeského kraje. Program je určen na spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisejí se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb.

Kontakty

Jihočeský kraj - Odbor sociálních věcí Kontaktní osoby: Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz Ing. Jiří Pavlíček, tel. 386 720 781, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.4.2022
Datum vyhlášení: 2.5.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 16.5.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 9.5.2022 Rozvoj venkova a krajiny, II. výzva

Charakteristika

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrítně: Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá:Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz, OP 2: Ing. Josef Klement, tel. 386 720 725, klement@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 8.4.2022
Datum vyhlášení: 9.5.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 16.5.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 22.11.2021 Program obnovy venkova Jihočeského kraje 2022

Charakteristika

Předmětem programu je příprava a realizace projektů obcí Jihočeského kraje.

Kontakty

Odbor evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Ing. Eva Povišerová, tel.: 386 720 425, e-mail: poviserova@kraj-jihocesky.cz, Ilona Nocarová, tel.: 386 720 188, e-mail: nocarova@kraj-jihocesky.cz, Pavla Sípalová, tel.: 386 720 522, e-mail: sipalova@kraj-jihocesky.cz a odkaz na internetové stránky programu: https://pov.kraj-jihocesky.gov.cz. Podání elektronické žádosti přes stránky POV „ZDE“

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.10.2021
Datum vyhlášení: 22.11.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.12.2021 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu

Charakteristika

Opatření č. 1: Sportovní činnost dětí a mládeže v klubech a oddílech JčK - sportovní organizace se sídlem nebo působností na území Jihočeského kraje mohou žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží. Opatření č. 2: Podpora výchovy talentované mládeže v rámci systematické přípravy pro vrcholový sport (krajská centra mládeže zřízená krajským sportovním svazem, sportovní centra mládeže s přiděleným statutem od národního sportovního svazu, akademie zastřešené národním příp. krajským sportovním svazem, systémové projekty národních příp. krajských sportovních svazů). Opatření č. 3 a 4: jsou pro kategorii dospělých: Právnické osoby se sídlem nebo majoritní působností na území Jihočeského kraje, jejichž hlavní činností je sport a tělovýchova na podporu kolektivních sportů v 1. nebo 2. nejvyšší celorepublikové soutěži, na podporu jednotlivců, kteří jsou zařazeni do reprezentace ČR a na podporu individuálních sportovců v nejvyšší celorepublikové soutěži ČR.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Bc. Věra Štindlová, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz, Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 325, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, opatření č. Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz.Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Mgr. Martin Sláma, tel.: 386 720 931, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Podpora činnosti sportovních svazů a ČUS

Charakteristika

Zkvalitnění podmínek pro činnost sportovních oddílů a klubů v Jihočeském kraji prostřednictvím podpory krajských sportovních svazů a okresních a krajské organizace České unie sportu.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Mgr. Martin Sláma, tel.: 386 720 931, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

Charakteristika

Cílem je rozvoj systému EVVO a EP v Jihočeském kraji na co možná největším území kraje. Podpora neinvestičních projektů, které jsou v širokém spektru aktivit zaměřeny na environmentální vzdělávání, výchovu, osvětu a environmentální poradenství. Podpora inovativních projektů, ale i projektů, které reagují na aktuální společenské potřeby a novým způsobem rozvíjejí již známá témata. Opatření č. 1 Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a enviromentálního poradenství – oprávnění žadatelé obce, školy (mimo VŠ) a nestátní neziskové organizace a Opatření č. 2 Cílená podpora EVVO ve školách – oprávnění žadatelé pouze školy (MŠ, ZŠ, SŠ).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz; Ing. Libuše Jozková tel. 386 720 803 jozkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na neinvestiční financování potřeb jednotek SDH obcí, které vedou ke zvyšování akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jejich členů, požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a podpora nezbytných oprav vybraných požárních zbrojnic. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386 720 578, pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Podpora školství 2022

Charakteristika

Cílem dotačního programu je vytváření potřebných materiálních podmínek pro zkvalitnění vzdělávacího procesu dětí a žáků a zajištění úsporného provozu školních budov v obcích Jihočeského kraje do 3 tisíc obyvatel.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Lucie Müllerová, tel. 386 720 362, e-mail: mullerova2@kraj-jihoceky.cz ; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Ludmila Tomanová, tel.:386 720 819, tomanoval@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Marcela Dominová, tel.: 386 720 818, dominovam@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací

Charakteristika

Prioritou tohoto programu je podpora měst a obcí při zajištění oprav a rekonstrukcí dopravní infrastruktury v jejich vlastnictví s cílem zlepšením jejich stavebního a dopravně technického stavu a dále pak při zajištění zvýšené bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního provozu v intravilánech obcí. Program je určen pro města a obce do 5 000 obyvatel. Od počtu obyvatel se odvíjí výše povinné spoluúčasti. Všeobecným cílem programu je zkvalitnění dopravní infrastruktury měst a obcí při respektování ochrany životního prostředí jako předpokladu pro vytvoření bezpečnějších podmínek účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích. Programem nebude podpořena výstavba místních komunikací a stavební úpravy a činnosti nevyžadující ohlášení (pozn. § 15 vyhl. č. 104/1997 Sb.). Cílem opatření 1 a 2 je zlepšení kvality stavebního a dopravně technického stavu stávajících místních komunikací prostřednictvím jejich stavebních úprav podle § 14 vyhl. č. 104/1997 Sb. a rekonstrukcí vyžadujících stavební povolení, v případě opatření 3 je cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích. Programem nebude podpořeno pořízení informačních ukazatelů měření rychlosti (radarů) a dynamických zpomalovacích semaforů.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Ing. Jan Vácha, tel. 386 720 544, e-mail: vacha@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury

Charakteristika

Cílem DP je podpora řešení problémů s odkanalizováním v obcích do 2000 obyvatel, popř. místních částí obcí do 500 obyvatel, čištěním odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel (EO) a zásobováním obyvatelstva pitnou vodou v obcích do 2000 obyvatel, popř. místních částí obcí do 500 obyvatel.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora zajištění lékařské pohotovostní služby na území Jihočeského kraje mimo území základní sítě pohotovostních služeb

Charakteristika

Cílem je zajištění celoročního provozu ordinace lékařské pohotovostní služby na území obcí s rozšířenou působnostní mimo území obcí s rozšířenou působností, v nichž sídlí nemocnice založené Jihočeským krajem, především v lokalitách s horší dostupností či na frekventovaných a turisticky navštěvovaných místech kraje.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK, Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Petra Šírková .tel. 386 720 700, e-mail: sirkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Opatření č. 1: Dotační program je zaměřen na podporu zvýšení kvality a dostupnosti mobilní specializované paliativní péče na území Jihočeského kraje. Cílem je zlepšení kvality života pacientům se závažným, nevyléčitelným onemocnění, přičemž respektuje bio-psycho-sociálního uspokojování potřeb. Opatření č. 2: S cílem zvyšovat kvalitu paliativní péče v kraji je podpora dotačního programu zaměřena na zvyšování kvalifikace a vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK, Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Mgr. Ivana Turková, tel. 386 720 774, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)

Charakteristika

Cílem programu je podpora zkvalitnění podmínek a rozvoj mimoškolní zájmové činnosti s dětmi a mládeží na území Jihočeského kraje. Podpora rekonstrukcí, oprav a obnovy vybavení kluboven a základen domů dětí a mládeže i nestátních neziskových organizací z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, mimo subjekty z oblasti sportu. Podpora pravidelné zájmové činnosti a zájmového vzdělávání, podpora aktivit pro talentovanou mládež a soutěží i mezinárodní spolupráce. Podpora aktivit pro děti a mládež se zdravotním postižením.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz Mgr. Marcela Soukupová, Tel. 386 720 934, soukupova2@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora sportovních aktivit

Charakteristika

Cílem programu je podpora pořádání veřejně přístupných sportovních aktivit, aktivit sportovců se zdravotním postižením, přeborů Jihočeského kraje a mezinárodních aktivit v oblasti sportu.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Mgr. Martin Sláma, tel. 386 720 931, slama@kraj-jihocesky.cz., Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu

Charakteristika

Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním nebo celorepublikovým významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na významných mezinárodních akcích v ČR a zahraničí.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jiřina Formánková, DiS. tel. 386 720 451 formankova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, Bc. Eva Lachoutová, tel. 386 720 936, lachoutova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora cestovního ruchu

Charakteristika

Opatření č. 1: Vytvoření nových tematických produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Aktualizace/oživení/inovace/rozšíření stávajících produktů včetně tištěných materiálů a marketingových aktivit (sociální sítě, PPC, tištěná inzerce, klíčová slova, famtrip a prestrip, B2B setkání k těmto produktům a další). Marketingové aktivity dle aktuálního tematického roku. Opatření č. 2: Podpoření pouze těch IC, které jsou certifikované dle ATIC nebo certifikací v roce 2022 projdou. Nebude-li to investice, tak umožnit pořízení i tzv. informačních kiosků, které budou k dispozici pro návštěvníky v době, kdy je IC zavřené. Opatření č. 3: Podpora destinačních managemntů dle certifikace Jihočeské centrály cestovního ruchu. Opatření č. 4: Vytváření, údržba a správa informačních systémů Jčk (informační tabule, navigační systémy apod.). Doprovodná infrastruktura přispívající k prodloužení turistické sezóny a využití lokalit s potenciálem pro rozvoj CR i v průběhu roku. Podpora vzniku nových naučných stezek a obnova stávajících. Budování doprovodné infrastruktury pro hendikepované návštěvníky a zpřístupnění atraktivit CR všem (např. bezbariérové přístupy, sociální zázemí, odpočívadla, nájezdové rampy, navigační systémy pro sluchově a zrakově postižené apod.). Doprovodná infrastruktura v rámci venkovské turistiky (vybavení nástroji pro ukázku práce na farmách – např. zpracování vlny, související řemesla, zřízení půjčovny kol a koní v rámci agrofarem, jízdáren apod., podpora regionálních značek aj.)

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu: Jana Janků, tel. 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, Ing. Markéta Chromá. tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora budování infrastruktury pro kemping a karavaning

Charakteristika

Hlavním záměrem dotačního programu je reakce na rostoucí popularitu kempování, cestování s obytnými auty a přívěsy a udržení konkurenceschopnosti vůči ostatním krajům v České republice i zahraničí. Opatření č. 1: Budování karavanových stání na území měst a obcí Jihočeského kraje Opatření č. 2: Rekonstrukce a modernizace infrastruktury kempů

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; odborné dotazy: oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, Ing. Markéta Chromá.tel. 386 720 374, e-mail: chroma@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora kultury

Charakteristika

Opatření č. I. Podpora kultury.Tematické okruhy: Živé umění (hudba, tanec, výtvarné umění, divadlo, film atp.) Folklor a tradiční lidová kultura (festivaly s historií min. 3 roky; filmová činnost, divadelní a spolkové aktivity, řemesla /jarmarky a řemeslné workshopy/ atp.) Tradiční Jčk festivaly (jihočeské festivaly s min. 3 letou tradicí trvání v oblasti filmu, divadla, hudby atp.) Rezidenční pobyty (cílem tvůrčích pobytů je poskytnout prostor k soustředěné a kreativní práci v inspirativním prostředí. Podpora je určena na rezidenční pobyt Jihočeském kraji. Výzva se zaměřuje na podporu kreativního procesu a vzniku nových projektů v oblasti performativního umění se zvláštní pozorností na pomezí divadla, tance, performance a výtvarného umění nebo literatury.) Publikační tvorba (publikace je hlavním výsledkem projektu) Ostatní (nezařaditelné do výše uvedených okruhů) Opatření č. II. Podpora soutěží a přehlídek. Všeobecným cílem dotačního programu je rozšíření kulturní nabídky Jihočeského regionu a podpora tvořivosti dětí a dospělých, kteří realizují své aktivity formou postupových přehlídek a soutěží. Projekty obou opatření zaměřené pro osoby se zdravotním postižením budou doloženy samostatnou přílohou.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Ing. Bc. Jitka Šálená tel. 386 720 270 salena@kraj-jihocesky.cz; Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz; Mgr. Jan Vodička tel. 386 720 157 vodicka@kraj-jihocesky.cz; PhDr. Monika Zárybnická tel. 386 720 884 zarybnicka@kraj-jihocesky.cz; Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora muzeí a galerií

Charakteristika

Opatření č. 1 je určeno na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např. panely, vitríny, závěsná zařízení, výměna osvětlení apod.); dotace není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit maximálně 70% celkových nákladů projektu. Opatření č. 2 je určeno na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu drobných propagačních předmětů, informačních tabulí, webových stránek a jejich úpravy. Finanční podpora může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu. Opatření č. 3 je určeno na podporu tvorby a realizace edukačních a kreativních programů a doprovodných aktivit ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny vytvářeny v návaznosti na rámcové vzdělávací programy. Klasickou školní výuku tak doplňují o prvky kreativního učení, objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální učivo. Finanční podpora může činit maximálně 50 % celkových nákladů projektu.

Kontakty

Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programu Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu: Mgr. Klára Hlachová Korostenská, tel. 386 720 318, e-mail: hlachova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, oddělení kultury a zřizovaných organizací, PhDr. Monika Zárybnická, tel. 386 720 884, e-mail: zarybnicka@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti kultury

Charakteristika

Opatření č. 1: Pořádání akcí s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem na území Jihočeského kraje. Opatření č. 2: Reprezentace v oblasti kultury v zahraničí a v Čechách na akcích s mezinárodní účastí.

Kontakty

Eva Kordíková tel. 386 720 186 kordikova@kraj-jihocesky.cz; Alena Janků tel. 386 720 882 janku@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Kulturní dědictví

Charakteristika

Charakteristika Opatření č. I. Movité kulturní dědictví . - opatření je určeno na podporu zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich vhodného umístění a využití. Opatření č. . II. Obnova drobné sakrální architektury . - opatření je určeno na podporu zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu. Opatření č. . III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích . - opatření je určeno na obnovu a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou. Nacházejí se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního stavebního, materiálového a technologického řešení. Opatření . IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek . - dotační program je určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Opatření č. . V. Nemovité kulturní památky . - dotační program je určen na podporu obnovy a zachování nemovitých kulturních památek v Jihočeském kraji s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví. Opatření č. . VI. – Obnova pietních míst. – dotační program je určen k obnově historických hřbitovů, pohřebišť a pomníků (vzniklých do roku 1940) s důrazem a při zachování jejich kulturně historických hodnot a tradičního vzhledu (bez ohledu zda jsou památkově chráněny či nikoli).

Kontakty

Opatření I., II., IV, VI., Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.cz`; Opatření III., V. Mgr. Klára Hlachová Korostenská, tel. 386 720 318, e-mail: hlachova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel. 386 720 890, e-mail: vitovcova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 21.2.2022 Podpora zvýšení retence vody v krajině

Charakteristika

Cílem programu je podpora výstavby a obnovy (nikoliv údržba) malých vodních nádrží do 1 ha v extravilánu obce (ve volné krajině) za účelem zvýšení retence vody v krajině. Malé vodní nádrže jsou významným krajinotvorným prvkem upravující hospodaření s vodou v krajině.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Monika Wögebauerová, tel.: 386 720 739, email: wogebauerova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 21.1.2022
Datum vyhlášení: 21.2.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 9.3.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů

Charakteristika

Účelem tohoto programu je poskytnout finanční prostředky obcím a podpořit je v nové bytové výstavbě. Obce pak budou moci nabídnout samostatné bydlení pro místní obyvatele v rámci rozvoje obce a tím přispějí k zamezení nebo zmírnění migrace místních obyvatel do větších měst. Předmětem podpory je poskytnutí finančních prostředků na zpracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na stavební záměry, které jsou v souladu se strategickým plánem rozvoje obce do 10 tis. obyvatel v oblasti bytové výstavby.

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, e-mail: vodicka@kraj-jihocesky.cz, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213, e-mail: sokolova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora venkovských prodejen v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem programu je poskytnout účelové dotace na investiční a neinvestiční projekty, které pomohou k zachování provozu venkovských smíšených prodejen s převážně potravinářským zbožím (prodej potravin je podmínkou pro schválení projektu pro poskytnutí dotace) v obcích nebo místních částech obcí na území Jihočeského kraje, program tedy přispěje k zajištění základní infrastruktury v menších obcích v regionu. V rámci prvního a druhého opatření jsou hrazeny náklady na opravy a rekonstrukce a pořízení majetku budov a vnitřního vybavení prodejen-dotaci je možno využít i na financování investičních projektů (opravy a rekonstrukce prostor, ve kterých se prodejny nacházejí). V rámci třetího a čtvrtého opatření je dotace poskytována na provozní náklady, přispívají tedy k zachování činnosti prodejen, která je v drtivé většině případů ztrátová nebo na hraně ztrátovosti, kdy nejvýznamnější rozpočtovou položkou jsou právě provozní náklady (plat prodavačky, náklady na energie apod.). Opatření č. 5. a 6. jsou realizována ve spolupráci s programem Obchůdek 2021+ Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Cílem dotačního programu je zachovat základní funkce občanské vybavenosti malých obcí do 1000 obyvatel s ohledem na kvalitu života.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů JčK, Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386 720 271, e-mail: sobotovicova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení regionálního rozvoje, Mgr. Milena Skričilová, tel. 386 720 190, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora rekreační dopravy na území Jihočeského kraje

Charakteristika

Cílem programu je podpora rekreační dopravy tak, aby byla zajištěna dostatečná dopravní dostupnost turisticky atraktivních lokalit na území Jihočeského kraje. Opatření č. 1 je zaměřeno na podporu autobusové přepravy k turistickým cílům nebo sportovně-rekreačním lokalitám za účelem rozvoje individuální turistiky (např. skibusy, cyklobusy apod.). Opatření č. 2 je určeno pro podporu provozovatelů lodní přepravy osob. Opatření č. 3 je zaměřeno na podporu železniční přepravy (např. nostalgické jízdy historickými dopravními prostředky, jízdy v průběhu významných akcí apod.).

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; odborné dotazy: Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silniční dopravy, Petr Šedivý, tel. 386 720 142, e-mail: šedivý @kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zlepšení přístupnosti objektů občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích tak, aby se kraj stal nositelem dobré praxe ve vztahu k řešení přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Opatření č. 1 - rekonstrukce - investičního charakteru. Opatření č. 2 - opravy - neinvestičního charakteru.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Andrea Boukalová, tel.: 386 720 336, email: boukalova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, Ing. Zuzana Lerchová, tel.: 386 720 212, email: lerchova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo k případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Mgr. Ivana Turková, tel.: 386 720 774, e-mail: turkova@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Podpora sportovní infrastruktury

Charakteristika

Cílem programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje. Poskytnutí dotace na opravy a rekonstrukce tribun vnitřních a venkovních sportovišť, oplocení a osvětlení venkovních sportovišť. Opravy a rekonstrukce zázemí sportovišť. Podpora obnovy vybavení sportovišť vyjma zařízení a strojů sloužící k údržbě sportoviště.

Kontakty

Bc. Věra Štindlová, tel. 386 720 236, stindlovav@kraj-jihocesky.cz, Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk: Ing. Jitka Černá, tel. 386 720 325, e-mail: cernaj@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu: Veronika Vlasáková, tel. 386 720 889, vlasakova2@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Rozvoj venkova a krajiny

Charakteristika

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrítně: Opatření č. 1: Ochrana druhů - je rozděleno na část 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy a část 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.. Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb. Opatření č. 3: Podpora chovu včel - je rozděleno na část 3.A Podpora včelařů a část 3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.. Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně - podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá:Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz;OP 1.A: Ing. Libuše Jozková,tel. 386 720 803,jozkova@kraj-jihocesky.cz;OP 2: Ing. Josef Klement, tel. 386 720 725, klement@kraj-jihocesky.cz;OP 1.B, 3: Ing. Ludmila Kuthanová,tel. 386 720 726, kuthanova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Jan Němec, tel. 386 720 724, nemecj@kraj-jihocesky.cz , OP 4: Ing. Hana Machartová tel. 386 720 866, e-mail: machartova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Investiční dotace pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje

Charakteristika

Podpora obcím na zlepšení vybavení vybranou požární technikou, věcnými prostředky požární ochrany, dále na novou výstavbu a rekonstukci požárních zbrojnic a na technické zhodnocení a modernizaci požární techniky a věcných prostředků jednotek SDH obcí předurčených k záchranným pracím a pro ochranu obyvatelstva. Dotace nejsou určeny na krytí projektů, které nesouvisí se zásahovou činností jednotky SDH obce.

Kontakty

Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386 720 578, pribylovag@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Holub, tel. 386 720 279, holubj@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Bílá stopa

Charakteristika

Cílem programu je podpora zajištění předsezónní úpravy, propagace a následné údržby lyžařských běžeckých stop během zimní sezóny v Jihočeském kraji. Přípravou tras před zimní běžeckou sezónou je míněno prořezání větví, zprůjezdnění tras včetně prvního najetí běžeckých stop, kontrola stavu informačních tabulí, kontrola stavu značení zimních běžeckých tras a schránek na mapy, případně dotisk map, které jsou uloženy ve schránkách na informačních tabulích přímo na běžeckých trasách. Údržba lyžařských běžeckých tras pak zahrnuje provoz rolby, průběžnou kontrolu značení a informačních tabulí.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail: janku2@kraj-jihocesky.cz; odborné dotazy: Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu Mgr. Alena Sokolová, tel. 386 720 213 e-mail sokolova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 14.1.2022 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 15.9.2021 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2022

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Kontakty

Mgr. Renata Zumrová tel. 386 720 646 mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; Ing. Jiří Pavlíček tel. 386 720 781 mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz; Ing. Lucie Marischková tel. 386 720 783 mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2021
Datum vyhlášení: 15.9.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2021 do 00 hodin

Datum vyhlášení: 18.10.2021 Podpora rodinné politiky 2022

Charakteristika

(Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti) Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Dotační program má čtyři opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských center. Opatření č. 2 Podpora rodin v evidenci orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Opatření č. 3 Podpora odborné poradenské pomoci potřebné k překonání problémů rodiny. Opatření č. 4 Podpora práce s ohroženými dětmi (psychologická a terapeutická práce s dětmi ohroženými nebo trpícími psychickými obtížemi a rizikovým chováním).

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Mgr. Eva Novotná, tel.: 386 720 641, e-mail: novotna@kraj-jihocesky.cz,

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.9.2021
Datum vyhlášení: 18.10.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 29.10.2021 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 18.10.2021 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2022

Charakteristika

Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP)

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.9.2021
Datum vyhlášení: 18.10.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 29.10.2021 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 18.10.2021 Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji 2022

Charakteristika

Jihočeský kraj realizuje vlastní preventivní politiku na svém území v samostatné působnosti. Tato politika vychází z aktuální bezpečnostní situace v kraji a z aktuální situace v oblasti prevence kriminality ve školním prostředí. Cílem dotačního titulu je iniciovat realizaci vhodných preventivních programů, eliminujících výskyt kriminality a dalších sociálně rizikových jevů, a tím přispívat ke zlepšení bezpečnostní situace na území Jihočeského kraje a to prostřednictvím opatření Podpora programů prevence kriminality obcí v Jihočeském kraji.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Monika Rems Roidlová, tel. 386 720 319, roidlova@kraj-jihocesky.cz ; Odborné dotazy, Odbor sociálních věcí: Mgr. Veronika Švehlová Bullová, tel. 386 720 624, bullova@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, nerud@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.9.2021
Datum vyhlášení: 18.10.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 29.10.2021 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 18.10.2021 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro rok 2022

Charakteristika

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit/projektů umožnit osobám změnit životní styl, zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení. Podporovány budou také projekty, které podporují sociální soudržnost místních společenství (obcí a mikroregionů). Opatření č. 1: Podpora jednorázových sociálně zdravotních aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Opatření č. 2: Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením na území Jihočeského kraje. Opatření č. 3: Podpora poradenských center pro seniory v Jihočeském kraji. Opatření č. 4: Podpora dobrovolnictví v pobytových zařízeních sociálních služeb a nemocnicích. Opatření č. 5: Podpora celoroční činnosti organizací pro zdravotně postižené a seniory. Opatření č. 6: Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Ing. Monika Rems Roidlová, tel.: 386 720 319, e-mail: roidlova@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: pro OP 1, 4, 5, 6: Odbor sociálních věcí, oddělení kontroly a financování Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646 e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz; pro OP 2: Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail: nerud@kraj-jihocesky.cz pro OP 3: Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb, tel.: Mgr. Vendula Procházková, 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.9.2021
Datum vyhlášení: 18.10.2021 od 00 hodin
Datum ukončení: 29.10.2021 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 18.1.2022 DP pro financování sociální části center duševního zdraví pro rok 2022

Charakteristika

Cílem programu pro rok 2022 je zabezpečit poskytování sociální části center duševního zdraví (dále CDZ) pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením. Z programu lze podpořit činnosti související s poskytováním služeb CDZ pro lidi se závažným duševním onemocněním, přičemž podmínkou těchto služeb je, aby byla poskytována jak zdravotní část, tak část sociální. Dotace v rámci dotačního programu na podporu CDZ se poskytuje za účelem rozvíjet a zabezpečit síť služeb pro lidi s duševním onemocněním, které jsou poskytovány v souladu s Národním akčním plánem pro duševní zdraví 2020-2030. Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů souvisejících se zajišťováním základních činností při poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pouze v rozsahu dle platného Pověření.

Kontakty

Jihočeský kraj: Odbor sociálních věcí, oddělení projektů a plánování sociálních služeb: Ing. Ivana Moravcová, referent, tel.: 386 720 635, e-mail: moravcovai@kraj-jihocesky.cz; Ing. Vendula Procházková, vedoucí oddělení, tel.: 386 720 626, e-mail: prochazkova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 17.12.2021
Datum vyhlášení: 18.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2022 do 12 hodin

Soubory ke zpracování žádosti

Podrobnosti a tiskopisy (zip)

Vypsáno 40 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz