Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Dotace schválené

Vyhledání dotací

Příjem programových dotací pro rok 2023 bude výhradně prostřednictvím aplikace Portál občana Jihočeského kraje. V případě, že žadatelem bude právnická osoba (obec, spolek, aj.) či osoba samostatně výdělečně činná, bude vyžadován elektronický podpis formuláře žádosti. Kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu je možné zajistit přes certifikační autority poskytující služby zřízení elektronických podpisů (PostSignum (Elektronický podpis s.r.o.), První certifikační autorita, a.s. (I.CA), eIdentity a.s.).

 

Pro přihlášení na Portál občana Jihočeského kraje bude možné zvolit mezi 3 způsoby v závislosti na typu právnické formy osoby žadatele:

  1. IDENTITOU OBČANA – vhodné pro fyzické osoby nepodnikající (např. Bank ID), 
  2. DATOVÉ SCHRÁNKY – vhodné pro právnické osoby, fyzické osoby vlastnící datovou schránku, 
  3. NOVOU REGISTRACÍ – vhodné pro všechny subjekty (registrace musí být na právnickou/fyzickou osobu žadatele).

Podrobnější informace jsou uvedeny v pravidlech jednotlivých dotačních programů.Seznam dotací

Detail dotace se zobrazí kliknutím na řádek dotace.

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Charakteristika

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na naplňování individuálních potřeb osob, podporují zapojení těchto osob do místní komunity, vč. podpory procesu jejich sociálního začleňování. Cílem je prostřednictvím těchto aktivit umožnit osobám zapojit se do běžného života a zmírnit dopady sociálního vyloučení. Opatření 1 Podpora aktivit pro rodiny, osoby se zdravotním postižením a seniory; Opatření 2 Podpora dobrovolnictví; Opatření 3 Podpora potravinových a materiálních bank působících na území Jihočeského kraje

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, oddělení administrace dotačních programů Jčk, Lucie Müllerová, tel. 386 720 362, mail: mullerova@kraj-jihocesky.cz, odborné dotazy Mgr. Renata Zumrová, tel.: 386 720 646, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Kateřina Kalátová , tel. 386 720 702, e-mail: kalatova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora rodinné politiky

Charakteristika

(Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti). Program vychází z potřeby vytvořit podmínky pro systematickou práci s rodinou, pro rozvoj služeb podporujících fungování rodiny, které umožňují výkon jejích přirozených funkcí a usnadní podmínky pro její fungování, se zaměřením na prevenci ohrožení dětí a včasného řešení tohoto ohrožení. Dotační program má dvě opatření: Opatření č. 1 Podpora činnosti mateřských a rodinných center Opatření č. 2 Podpora ohrožených rodin s dětmi včetně rodin v evidenci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel.: 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz, Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, Mgr. Ing. Alexandra Kindlová, tel.: 386 720 928, e-mail: kindlova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Rozvoj venkova a krajiny

Charakteristika

Cílem tohoto dotačního programu je podpora projektů a aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj venkova a krajiny, konkrétně: Opatření č. 1: Ochrana druhů - je rozděleno na část 1.A Podpora záchranných stanic pro handicapované živočichy a část 1.B Podpora činnosti okresních mysliveckých spolků Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.. Opatření č. 2: Podpora chovu ryb ve vodních tocích - jedná se o podporu zarybňování tekoucích vod původními druhy ryb. Opatření č. 3: Podpora chovu včel - je rozděleno na část 3.A Podpora včelařů a část 3.B Podpora činnosti okresních organizací Českého svazu včelařů, z. s.. Opatření č. 4: Výsadba klimatické zeleně - podpora aktivit obcí v oblasti nové výsadby vhodné zeleně, která povede mimo jiné ke zmírnění dopadů klimatických změn na území Jihočeského kraje.

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, informace o vyhlášeném dotačním programu podá:Markéta Vrábková DiS., tel. 386 720 559, vrabkova2@kraj-jihocesky.cz;OP 1.A: Ing. Libuše Jozková,tel. 386 720 803,jozkova@kraj-jihocesky.cz;OP 2: Ing. Josef Klement, tel. 386 720 725, klement@kraj-jihocesky.cz;OP 1.B, 3: Ing. Ludmila Kuthanová,tel. 386 720 726, kuthanova@kraj-jihocesky.cz, Bc. Jan Němec, tel. 386 720 724, nemecj@kraj-jihocesky.cz , OP 4: Ing. Hana Machartová tel. 386 720 866, e-mail: machartova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je podpora aktivit, projektů OS ČČK v Jihočeském kraji na udržení nebo k případnému rozšíření aktivit na území kraje zaměřených na podporu bezpříspěvkového dárcovství krve, které zajistí svojí činností dostatečný počet dárců krve.

Kontakty

Kontaktní informace: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje, Mgr. Blanka Leitgebová, tel. 386 720 315, e-mail: leitgebova@kraj-jihocesky.cz Odborné dotazy Jihočeský kraj, Odbor zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, Mgr. Kristina Alla Lišková, tel.: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora a rozvoj protidrogové politiky Jihočeského kraje v roce 2023

Charakteristika

Účelem DP je prostřednictvím podporovaných programů a projektů udržet takovou síť protidrogových služeb v Jihočeském kraji, která zajistí jejich přiměřenou dostupnost pro občany kraje, jejich odbornou úroveň a maximálně efektivní využití vložených finančních prostředků. Všeobecným cílem programu je stabilizace protidrogových služeb na území Jihočeského kraje v součinnosti se samosprávami obcí Jihočeského kraje a s dalšími garanty protidrogové politiky ČR na národní úrovni – MŠMT, MPSV, MZ a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP)

Kontakty

Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí, oddělení administrace dotačních programů Jčk, informace o vyhlášeném dotačním programu podá: Jana Janků, tel.: 386 720 260, e-mail:janku2@kraj-jihocesky.cz; Odborné dotazy: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí, oddělení prevence a humanitních činností, Mgr. Marek Nerud, tel. 386 720 649, e-mail:nerud@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 17.1.2023 Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Podporovány budou projekty poskytovatelů služeb, kteří zajišťují mobilní specializovanou paliativní péči (dále MSPP) prostřednictvím multidisciplinárního týmu ve vlastním sociálním prostředí pacienta s ohledem na potřebnost v každém okrese Jihočeského kraje. Cílem je podpora vzdělávání pracovníků v oblasti poskytování paliativní péče se zaměřením na multidisciplinaritu, komplexnost a specializaci týmu. Opatření č. 1 Podpora mobilní specializované paliativní péče v Jihočeském kraji; Opatření č. 2 Podpora vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče;

Kontakty

Lucie Müllerová, tel. 386 720 362, e-mail: mullerova2@kraj-jihocesky.cz, odborné dotazy: Mgr. Kristina Alla Lišková tel. 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.12.2022
Datum vyhlášení: 17.1.2023 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 15.9.2022 Účelová dotace dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách , poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2023

Charakteristika

Účelem dotace je spolufinancování neinvestičních nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností.

Kontakty

Informace o vyhlášeném dotačním programu: Jihočeský kraj, Odbor sociálních věcí: Mgr. Renata Zumrová, e-mail: zumrova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720646; Ing. Jiří Pavlíček, e-mail: pavlicek@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720781; Ing. Lucie Marischková, e-mail: marischkova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386720783

Harmonogram

Datum zveřejnění: 1.7.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.10.2022 do 24 hodin

Datum vyhlášení: 15.9.2022 My v tom Jihočechy nenecháme I (Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let na školní a mimoškolní aktivity)

Charakteristika

Hlavním cílem dotačního programu je podpora rozvoje a zachování školní a mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže, školního stravování dětí a mládeže s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Dalším cílem dotačního programu je podpora aktivit dětí pobírajících příspěvek na péči (např. handicapovaných dětí) s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Jiřina Formánková, DiS,tel. 386720451; Bc. Gabriela Přibylová, tel. 386720578; Bc. Miroslava Sobotovičová, tel. 386720271; Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720157, vodicka@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 15.9.2022 My v tom Jihočechy nenecháme II (Podpora rodin s dětmi do 3 let, do 8 let s příspěvkem na péči, poživatelů důchodu)

Charakteristika

Hlavním cílem dotačního programu je podpora dětí do dovršení 3 let věku nebo dětí pobírajících příspěvek na péči (handicapované děti) do dovršení 8 let věku ke dni 1. 8. 2022, trvale žijících ke stejnému dni na území Jihočeského kraje. Dalším cílem je podpora poživatelů starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu, s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022. Více: Vice: https://myvtomjihocechynenechame.cz/

Kontakty

Jihočeský kraj: oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje: Jana Janků, tel. 386 720 260, janku2@kraj-jihocesky.cz; Ing. Bc. Jitka Šálená, tel. 386 720 270, ; Mgr. Jan Vodička, tel. 386 720 157, vodicka@kraj-jihocesky.cz.

Harmonogram

Datum zveřejnění: 16.8.2022
Datum vyhlášení: 15.9.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 31.1.2023 do 12 hodin

Datum vyhlášení: 3.1.2022 Dostupná zdravotní péče v Jihočeském kraji

Charakteristika

Cílem dotačního programu je zajištění dostupnosti poskytování hrazených zdravotních služeb pro obyvatele Jihočeského kraje v předem vybraném oboru zdravotní péče na předem vybraném místě poskytování zdravotních služeb. Dotační program si klade za cíl přivést lékaře do kraje a motivovat je k poskytování zdravotních služeb na území Jihočeského kraje. Při výběru oborů zdravotní péče a místa poskytování zdravotních služeb spolupracuje Jihočeský kraj s obcemi a VZP ČR. Dotační program bude koncipován jako kontinuální, vždy s jednotlivými výzvami dle potřebnosti zajištění hrazených zdravotních služeb, u nichž je v daném oboru a místě snížená či omezená místní a časová dostupnost. Konkrétní výzvy, jejichž cílem je motivace lékaře předem definovaného oboru přijít do předem definovaného místa, budou vyhlašovány s ohledem podněty zdravotních pojišťoven či obcí.

Kontakty

Jihočeský kraj – Krajský úřad, odbor zdravotnictví: Mgr. Kristina Alla Lišková, tel: 386 720 750, e-mail: liskova@kraj-jihocesky.cz

Harmonogram

Datum zveřejnění: 26.11.2021
Datum vyhlášení: 3.1.2022 od 00 hodin
Datum ukončení: 19.1.2023 do 00 hodin

Vypsáno 10 dotací.

Zpět
Zpět na www.kraj-jihocesky.cz