Odpovědi na žádosti o informace 2019

01-Zrušení rozhodnutí MěÚ Český Krumlov o nařízení nutných zabezpečovacích prací

02-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální sluŽby-Domicil aktivních seniorů Olešná

03-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální sluŽby-Domicil aktivních seniorů Olešná

04-Rozhodnutí o poskytovateli pobytové sociální sluŽby-Domicil aktivních seniorů Olešná

05-Přehled všech povolení k provozování vodovodu a kanalizace

06-Rozhodnutí strpět provedení geologických prací

07-Projekty a vyjádření o geologických pracích

08-Informace k řízení sp. zn. OZZL 67227_2018

09-Marketingová strategie Letiště České Budějovice

10-Kopie rozhodnutí KUJCK 7218_2019 OZZL_HK_P-1_19

11-Výstupy z informačního systému IS MPP 2013-2017

12-Protokol z VZ Přístavba budovy Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

13-Počet zdravotních karet dětí ve věku 0-18 uloŽených na KÚ Jčk

14-Investiční plány Jihočeského kraje pro rok 2019

15-Kopie dokumentu KUJCK 4491_2018 ze dne 8.1.2018

16-Dotaz na výsledky přijímacích řízení na gymnázia pro rok 2018_2019

17-Výkon pěstounské péče

18-Jednání o odkupu pozemku č. 815_3 v k.ú. Ševětín

19-Rozhodování o rozhodnutí ředitele SŠ o vyloučení Žáka ze školy

20-Kopie rozhodnutí KUJCK 1163_2019_OZZL ze dne 4.1.2019

21-Udělení souhlasu k provozování zařízení k vyuŽívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů vybraným firmám

22-Informace k projektu přeloŽky II_141 v úseku Prachatice-Těšovice

23-Veřejná zakázka-oprava kanalizace ulice Komenského-Husinec

24-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 145531_2018 ze dne 10.12.2018

25-NevyuŽívané prostory v budovách a areálech středních škol v ČB

26-Informace k domicilu aktivních seniorů v Bernarticích u Milevska

27-Stomatologové v Jčk

28-Rozhodnutí týkající se pevných překáŽek na účelových komunikacích

29-Závadné reklamy podle z. 40_1995 Sb.

30-(Ne)Povolení reklamního zařízení

31-Registrovaná partnerství a Žádosti o adopci

32-Udělování pokut za porušování z. 20_1987 Sb. v roce 2018

33-Kontrola Jčk na MěÚ Milevsko KUJCK 25057_2019_OZZL

34-Tvorba územních plánů a kolize se zájmy ochrany přírody

35-(Ne)Povolení reklamního zařízení

36-Adresář obcí v Jihočeském kraji

37-Zda Město Protivín podalo Žádost o poskytnutí dotace na zpracování LHP v digitální podobě

38-Kniha návštěv za období 4.9.2017-4.9.2018-VYDÁNO ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

39-Povolení provozu autobusů Student Agency k.s.

40-Projekty mapování invazních druhů rostlin na území JČK 2013-2015

41-Emailové kontakty měst a obcí v Jihočeském kraji

42-Plat, odměny, náhrady ředitele KÚ Jčk v roce 2018 - žádost ODLOŽENA

43-Zda se konalo v Jihočeském kraji krajské referendum

44-PřeloŽka silnice II_141 v úseku Prachatice-Těšovice

45-Vydaná rozhodnutí o uložení pokuty - reklama na doplňky stravy.pdf

46-Vydaná rozhodnutí o odmítnutých Žádostech o informace za rok 2018

47-Kopie dokumentů k povolení provozu Horkovzdušná sušárna Extru-tech

48-Počty uzavřených DPP a DPČ za období 2017-2019

49-Projekt stavby "Archeoskanzen Trocnov" - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

50-Kopie rozhodnutí nebo záv. stanovisek k záměrům těŽby štěrkopísku

51-Dotaz na bezbariérovost okrskových volebních komisí do EP 2019-ODLOŽENO

52-Rozšíření mývala severského v ČR.pdf

53-Kdo pro Jihočeský kraj odstraňuje nepovolená reklamní zařízení v roce 20199.pdf

54-Náhrady škod z titulu vydání enzákonného rozhodnutí a ostatní pokuty a sankce.pdf

55-Stanovení záplavového území v katastru ČB 6.pdf

56-Protokol přezkumu hospodaření v obci Milejovice ze dne 3. 5. 2019.pdf

57-Otázky k personální oblasti a oblasti BOZP a informatiky na KÚ Jčk.pdf

58-Dobývací prostor Řípec - ložisko štěrkopísku Dráchov.pdf

59-Financování projektu akademie umění ZUŠ Třeboň.pdf

60-Projekt monitoring sýčka obecného v Jčk.pdf

61-Náhrada škody VZ S29_2012 rekonstrukce silnice III_1508 a 15015.pdf

62-Provozovatel zařízení na sušení štěpky při teplárně v Domoradicích.pdf

63-Příjemci kotlíkových dotací z OP ŽP 2014-2020.pdf

64-Dotace na sociální služby za roky 2007-2018.pdf

65-Dokumentace k výběrovému řízení sp. zn. OZDR 51605/2019/liop SO - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dne 22.7.2019

66-Podpora sportovních aktivit tzv. znevýhodněných dětí.pdf

67-Nadregionální biokoridor 174 v lokalitě Rájov-Cihelna.pdf

68-Počet přestupků v oblasti občanského soužití v roce 2018 předaných z MěÚ Protivín na MěÚ Vodňany.pdf

69-Informace k rozhodnutí čj. KUJCK 84537/209 ze dne 22.7.2019 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti dne 1.8.2019

70-Zákonodárné iniciativy Jihočeského kraje.pdf

71-Informace ke spisu OKPP 10253_2019_misi.pdf

72-Nákup dodávek el. energie příspěvkových organizací Jihočeského kraje.pdf

73-Smlouva SDL_OZZL_037_19.pdf

74-Obsah spisu ODSH 3374_2019_addv.pdf

75-Adresář obecních úřadů v Jihočeském kraji.pdf

76-Regulace reklamy - protiprávní jednání na sociálních sítích.pdf

77-Dotace na hospodaření na vybraných pozemcích.pdf

78-Odstraňování billbordů z tzv. ochranných pásem.pdf

79-Výstavba anténního stožáru v obci Jickovice.pdf

80-Výběrové řízení - obor klinická logopedie.pdf

81-NENÍ ŽÁDOST PODLE Z. 106/1999 SB. - Žádost  na základě zákona č. 90/1995 Sb. §11

82-Jaké obce v Jčk nevlastní webové stránky - ODLOŽENO

83-Kopie stanovisek Povodí Vltavy, s.p. a Povodí Moravy, s.p. z písemnosti čj. KUJCK 99319_2019.pdf

84-Kopie rozhodnutí čj. KUJCK 35704_2014 a rozsudku KS ČB 109_2014-30.pdf

85-Povolení reklamních ploch na území obce Planá.pdf

86-Odstranění reklamního zařízení.pdf

87-Investiční plány Jihočeského kraje.pdf

88-Provoz zařízení k využití odpadu CZC01511.pdf

89-Etika ve veřejné správě.pdf

90-Nefunkčnost systému na podávání žádostí o kotlíkové dotace.pdf

91-Schválené chovy zvěře v zajetí v k.ú. Vesce a Čeraz.pdf

92-Likvidace reklamní plochy .pdf

93-Financování sociální-akviziční služby, azyl.domů a dětských domovů 2017-2018.pdf

94-Počty služebních psů u obecních/městských policií v Jčk - ODLOŽENO 1.11.2019

95-Seznam měst a obcí v Jčk k 5.11.2019.zip

96-Přestupky za šíření, zpracovaní, či zadávání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou.pdf

97-Mzdové náklady KÚ Jčk na pracovníky státní památkové péče v roce 2018.pdf

98-Regulace reklamy na zdravotnické prostředky.pdf

99-Odstranění reklamního zařízení.pdf

100-Dotaz na názor ohledně měření rychlosti vozidla - 20.11.2019 ODLOŽENO

101-Nefunkčnost systému na podávání žádostí o tzv. kotlíkové dotace.pdf

102-Informace vztahující se k podání občana J. Z..pdf

103-Souhrnné informace o KÚ Jčk - ODLOŽENO

104-Rozhodnutí o dočasném odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa.pdf

105-Veřejné osvětlení v obci.pdf

106-Lokalita Švamberk.pdf

107-Povolení zkušebního provozu JE Temelín.pdf

108-Počty přestupkových řízení dle zákona č. 372_2011 Sb..pdf

109-Objemy likvidovaných léčiv v Jčk 2016-2018.pdf

110-Povolení lovu zvěře - Schwarzenbergská honitba Orlík III..pdf

111-Kopie schválených jízdních řádů veřejné linkové dopravy postoupených do celostátního informačního systému o jízdních řádech.pdf