Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2015

Předmět ľádosti Odpověď ke staľení Datum podání Datum vyřízení Datum zveřejnění
Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti 64 10.9.2015 22.9.2015 6.10.2015
Kotlíkové dotace Odkaz na zveřejněnou informaci 2.10.2015 6.10.2015 6.10.2015
Seznam škol a školských zařízení na území Jčk Odkaz na zveřejněnou informaci 29.9.2015 6.10.2015 6.10.2015
Kopie materiálu Rady kraje č. 1063_RK_15 65 24.9.2015 9.10.2015 23.10.2015
Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně pořízeného el. IS 66 29.9.2015 14.10.2015 23.10.2015
Dotazník k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014 68 5.10.2015 30.10.2015 30.10.2015
Dopravní obsluľnost Střelských Hoštic 70 15.10.2015 30.10.2015 23.10.2015
Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 2015 71 29.10.2015 4.11.2015 9.11.2015
Energoblok Domoradice 72 29.10.2015 5.11.2015 9.11.2015
Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách 73 23.10.2015 5.11.2015 9.11.2015
Vyuľívání sluľeb soukromých bezpečnostních agentur 74 2.11.2015 10.11.2015 18.11.2015
Materiál Rady kraje č. 1237_RK_15 75 19.11.2015 30.11.2015 1.12.2015
Podvodná ľádost o informace - zneuľity osobní údaje 76 27.11.2015 17.12.2015 28.12.2015
Právní informační systém CODEXIS 77 7.12.2015 11.12.2015 28.12.2015
Seznam fungujících stanic měření emisí 78 9.12.2015 16.12.2015 28.12.2015
79-Průměrná mzda zaměstnanců KÚ 2000-2014 79 14.12.2015 29.12.2015 8.1.2016

 

 

Samostatné dokumenty ke staľení

 01 - Investiční plány kraje pro roky 2015 - 2017

 02 - Mimořádná odměna ředitele KÚ Jčk v roce 2014

 03 - Zákonné povinnosti prodejců zdravotnických prostředků

 04 - Dobývací prostor a těľba grafitu v lomu Hosty

 05 - Rozhodnutí ÚOHS R310_2012_VZ_23991_2013_310_MMI

 06 - Rozhodnutí KUJCK 10022_2015_OREG

 07 - Schválené chovy zvěře v zajetí v ORP Kaplice a Č. Krumlov

 08 - Platová třída a náplň práce referenta agendy rady kraje

 09 - Školská zařízení s ubytovací či stravovací kapacitou v Jčk

 10 - Mlčenlivost poskytovatelů zdravotních sluľeb dle zákona č. 372_2011 Sb.

 11 - Udělená oprávnění a osvědčení k provozování STK

 12 - Kopie povolení provozu Teplárny výtopny Domoradice

 13 - Registrované kompostárny v Jihočeském kraji

 14 - Veřejné zakázky a veřejné finance Jihočeského kraje

 15 - Finanční prostředky pro Jihočeský územní svaz - Český rybářský svaz

 16 - Rozhodnutí vydaná KÚ Jčk na základě ľádostí spol. Zambelli-technik s.r.o.

 17 - Provozní soubor Šumava

 18 - Smlouva mezi Jčk a společností JHMD, a.s.

 19 - Stíľnosti a petice podané v letech 2013 - 2014

 20 - Informační kampaně Jihočeského kraje od 11 - 2010 aľ 10 - 2014

 21 - Subjekty s oprávněním k provozování STK na území Jčk bez osvědčení

 22 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2014

 23 - Provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů

 24 - Rozhodnutí o právnění k poskytování zdrav. sluľeb

 25 - Podmínky pro komunitní kompostování

 26 - Podmínky pro komunitní kompostování

 27 - Tepelný zdroj Č.Krumlov-kopie informace od MěÚ Č. Krumlov

28 - Produkce kalů z čistíren v Jčk v letech 2013 a 2014 / 14. 7. 2015 ODLO®ENO

 29 - Seznam porodních asistentek s přiděleným oprávněním v Jčk

 30 - Subjekty dotazující se v letech 2014-2015 na společnost EKO-KOM, a.s.

 31 - Kontroly provozovatelů prodejen a výdejen zdrav. prostředku v letech 2013 - 2014

 32 - Vydání územního rozhodnutí ve smyslu § 17 stavebního zákona č. 183_2006 Sb.

 33 - Problematika související se stavebním zákonem a normou ČSN EN 12056 - 1

 34 - Příčiny kolapsu dopravy v ČB v souvislosti s rekonstrukcí ul. Dobrovodská

 35 - Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za rok 2014

 36 - Odvolací řízení proti rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu o odnětí práva ke stavbě nepovolené

 37 - Přeloľka silnice II - 141 úsek Prachatice - Těšovice

 38 - Domov seniorů Budíškovice - budoucnost objektů

 39 - Pokuty za porušení zákona č 20 1987 Sb. v roce 2013

 40 - Centrální zadávání veřejných zakázek

 41 - Kopie dokumentů k rozhodnutí KUJCK 34033_2015 OREG

 42 - Správní delikt se společností Estate Invest CB s.r.o.

 43 - Etika ve veřejné správě

 44 - Případy projednávané konkrétní úřednící OZZL

 45 - Otáčivé hlediště v Č. Krumlově

 46 - Sníľení nejvyšší povolené rychlosti v části obce Hniliště

 47 - Povolení dopr.připojení Chlum u Volar

 48 - Rozhodnutí KUJCK 30392_2012_OZZL

 49 - Zákaz podomního prodeje v jednotlivých obcích Jčk

 50 - Seznam měst a obcí v Jčk

 51 - Přístup do registru oznámení podle zákona o střetu zájmů

 52 - Údaje z myslivecké statistiky za rok 2008 a 2013

 53 - Dotační program MŠMT Podpora Polytechnické výchovy v MŠ a ZŠ

 54 - Převoz nebezpečného materiálu a munice přes obec Běleč

 55 - Majetková přiznání za rok 2014

 56 - Objekt bývalého Domova pro seniory v Tučapech

 57 - EIA k plánované přeloľce II_141 úsek Prachatice-Těšovice

 58 - Postup KÚ ve věci ľádosti o uplatnění opatření proti nečinnosti MěÚ Vodňany

 60 - Počty úředníků zaměstnaných Krajským úřadem Jihočeského kraje od roku 2002

 59 - Poskytnutí smluv o závazku veřejné sluľby k zajištění zákl.dopr.obsluľnosti Jčk

 61 - Aplikace zákona č. 82_1998 Sb.

 62 - Způsob vyřízení podání ze dne 4.5.2013 ohledně podnětu k přezkumu přestupku

 63 - Dokumentace k zpracování nebezpečného odpadu v areálu firmy VETAS

 64 - Kopie písemného souhlasu s výkonem jiné výdělečné činnosti

 65 - Kopie materiálu Rady kraje č. 1063_RK_15

 66 - Ekonomické řízení příspěvkových organizací pomocí centrálně pořízeného elektronického IS

 68 - Dotazník k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014

 70 - Dopravní obsluľnost Střelských Hoštic

 71 - Výše odměn ředitele KÚ a vedoucích odborů KÚ za rok 2015

 72 - Energoblok Domoradice

 73 - Státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách

 74 - Vyuľívání sluľeb soukromých bezpečnostních agentur

 75 - Materiál Rady kraje č. 1237_RK_15

 77 - Právní informační systém CODEXIS

 78 - Seznam fungujících stanic měření emisí

 79 - Průměrná mzda zaměstnanců KÚ 2000-2014