Odbor ekonomický

  Základní informace o odboru

  Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

  Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

  Oddělení rozpočtu a financování

  Na úseku správy daní a poplatků

  • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů od poskytovatelských odborů KÚ o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky patřící či svěřené kraji, a návazně rozhoduje o vyměřování penále
  • poskytuje metodickou pomoc odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje
  • poskytuje metodickou pomoc zřizovatelským odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a při přípravě materiálů pro radu kraje
  • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodů a penále do rozpočtu Jihočeského kraje jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci vydaných rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nad dotacemi výhradně z rozpočtu kraje a zpracovává materiály pro rozhodnutí samosprávy
  • spolupracuje s kontrolními orgány ve věci podezření a výzev poskytovatele a případně dále vedených řízení FÚ za porušení rozpočtové kázně proti kraji jako příjemci dotace a dle pokynu ředitele KÚ navrhuje a zpracovává podání opravných prostředků

  Na úseku rozpočtu a financování vlastních (samosprávných) prostředků kraje

  • je gestorem sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování od vydávání metodiky pro oddělení a odbory pro přípravu návrhů rozpočtu kraje z hlediska zdrojů příjmů a zaměření výdajů a vyjádření vztahů ke zřizovaným PO, obcím a ostatním příjemcům přes sumarizaci jednotlivých částí do ucelených návrhů pro balancování rozpočtu až po schvalovací řízení a rozpis
  • je gestorem sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů, k tomu zpracovává makroekonomické analýzy hospodářského vývoje, každoročně sestavuje návrhy aktualizace a zajišťuje návaznost na roční rozpočtový proces
  • zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu vlastních prostředků kraje pro obce
  • zabezpečuje metodiku rozpisu ukazatelů rozpočtu kraje pro zřizované PO, založené právnické osoby a ostatní příjemce dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) v gesci OEKO; zabezpečuje a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu a zajišťuje kontrolu jeho čerpání v rámci zajišťování realizace systému financování veřejné správy prostřednictvím řízení peněžních toků
  • stanovuje metodické postupy v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary kraje
  • zajišťuje zpracovávání finančních a rozpočtových analýz pro rozhodování orgánů kraje
  • jako správce rozpočtu zajišťuje přezkoumávání a vyhodnocení operací v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
  • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládá je pro rozhodování samosprávy a  zajišťuje jejich provádění
  • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) pro kraj a je správcem daňových příjmů kraje a rozpočtové rezervy
  • podílí se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací a NFV kraje, na koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a provádí analytickou činnost, podílí se na zpracování a předkládání závěrečného vypořádání těchto dotací a podpor
  • na úseku poskytování dotací a NFV prostřednictvím OEKO zajišťuje systém poskytování v souladu s vnitřními předpisy kraje, včetně zajištění souladu s pravidly veřejné podpory, a zajištění veřejnosprávní kontroly užití prostředků příjemci
  • zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu financování programu rozvoje kraje
  • posuzuje a analyzuje možnosti kraje v kofinancování projektů ze strukturálních fondů a z programů EU, předfinancování vlastních projektů, komunikuje s bankou při zakládání a spravování speciálních účtů pro zajištění financování těchto projektů
  • metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků fondů EU
  • připravuje programy kraje pro spolupráci ČR s EU z hlediska financování
  • vypracovává hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje, řídí proces vypracování podkladů finančního vypořádání dotací a NFV poskytnutých z krajských prostředků a zajišťuje jejich sumarizaci pro závěrečný účet kraje (ZÚK) a je gestorem sestavení ZÚK pro jeho schvalování v orgánech kraje
  • pro jednání orgánů kraje připravuje materiály v oblasti rozpočtu a ekonomiky a zajišťuje plnění jejich usnesení
    

  Oddělení účetnictví

  • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
  • vede účetnictví o rozpočtovém hospodaření kraje:
   • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
   • zajišťuje devizový zúčtovací a platební styk s bankou, včetně nákupu valut
   • účtuje a vede evidenci podmíněných pohledávek, pohledávek, záloh na transfery, vystavuje faktury za běžné příjmy na základě smluv apod.
   • účtuje a vede evidenci podmíněných závazků, závazků, tzn. centrální evidenci přijatých faktur a dále smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění
   • účtuje o daňových příjmech
   • účtuje o pořízení majetku 
   • účtuje o pokladních operacích 
   • účtuje o ceninách
   • účtuje o zásobách 
   • účtuje o úvěrech a kontokorentu
   • účtuje o termínových vkladech
   • účtuje o zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu
   • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci samostatné působnosti
   • zajišťuje výplatu dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí a záštit z prostředků Jihočeského kraje obcím, dobrovolným svazkům obcím, příspěvkovým organizacím, krajům a dalším fyzickým a právnickým osobám
   • vede komplexní agendu peněžních fondů zřízených Jihočeským krajem a provádí analýzu hospodaření těchto fondů
   • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách
   • účtuje o depozitním účtu (složené jistoty a kauce)
  • vede kompletně agendu DPH a daně z obratu v zahraničí:
   • kompletně zabezpečuje agendu DPH, včetně daňového přiznání DPH a metodiky pro Jihočeský kraj
   • zajišťuje koordinaci vztahů Jihočeského kraje s finančními úřady EU v ekonomické oblasti (např. SRN, Rakousko) k realizaci daňových přiznání k dani z obratu, zabezpečuje odevzdání těchto daňových přiznání na příslušné finanční úřady EU, včetně předání podkladů ORF k proplacení daně z obratu
  • vede kompletně agendu spojenou s Pomocným analytickým přehledem (dále jen PAP) a zajišťuje přípravu na konsolidaci:
   • kompletně zabezpečuje odborné a metodické činnosti v oblasti PAP pro potřeby účetní jednotky Jihočeský kraj
   • stanovuje metodiku PAP Jihočeského kraje, postupy statistického účtování, uspořádání položek statistických pohybů, IČ partnera aktiv a pasiv, IČ partnera transakce a jejich obsahové vymezení, stanovuje kontroly a postup pro zajištění předání včasných a správných dat do CSÚIS v souladu s ustanoveními technické vyhlášky
   • návazně na administraci PAP zajišťuje přípravu na proces konsolidace
  • zajišťuje agendy spojené s koncem roku:
   • provádí dokladovou inventuru
   • na základě rozhodnutí k provedení inventarizace se účastní fyzických inventur
   • připravuje podklady pro daňové přiznání Jihočeského kraje k dani z příjmů právnických osob
   • sestavuje účetní závěrku kraje a výkazy o jeho hospodaření, vyhotovuje účetní výkazy, včetně přílohy k účetní závěrce
   • provádí rozbor výsledku hospodaření pro závěrečný účet Jihočeského kraje
   • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
   • zabezpečuje administraci ke schválení účetní závěrky Jihočeského kraje
  • ostatní agendy prováděné v průběhu roku:
   • analyzuje podmíněné pohledávky, pohledávky, podmíněné závazky a závazky
   • analyzuje finanční situaci Jihočeského kraje a průběžně sleduje stav finančních prostředků na bankovních účtech kraje
   • stanovuje metodické postupy účtování pro všechny organizační jednotky krajského úřadu, včetně aktualizace příslušných vnitřních předpisů a číselníků
   • koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem kraje
   • pro jednání rady a zastupitelstva kraje připravuje materiály v oblasti hospodaření kraje a zajišťuje plnění jejich usnesení
   • zabezpečuje předání dat do centrálního systému účetních informací státu

  Oddělení výkaznictví

  • pro potřeby vybraných účetních jednotek (obcí, DSO a příspěvkových organizací) zajišťuje metodickou pomoc formou aktuálních sdělení na webových stránkách „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“, metodických pokynů, informačních listů a individuální metodické pomoci s cílem zajištění souladu základních principů účtování v rámci realizace účetnictví státu
  • v účetnictví obcí, dobrovolných svazků obcí provádí kontrolu účetnictví a rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením na správnost zaúčtování přijatých dotací poskytnutých resorty, státními fondy, krajem apod. 
  • zajišťuje a provádí analýzy a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní, dotací a popřípadě zadluženosti za vybrané obce a dobrovolné svazky obcí
  • v účetnictví příspěvkových organizací provádí kontrolu účetnictví krajských příspěvkových organizací podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením účetnictví krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální, zdravotní a kultury
  • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro krajské i obecní příspěvkové organizace, obce a dobrovolné svazky obcí
  • ve spolupráci se zřizovatelskými odbory komplexně zabezpečuje proces sjednocení metodiky v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální, zdravotní a kultury pro následné rozborové činnosti jejich hospodaření
  Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

  Oddělení rozpočtu a financování

  Na úseku správy daní a poplatků

  • provádí dozorčí, rozhodčí a kontrolní činnost při výkonu státní správy na úseku výběru místních poplatků obcemi kraje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce
  • poskytuje metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje na úseku místních poplatků a jejich výběru a vymáhání včetně jejich příslušenství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • jako odvolací orgán rozhoduje o postoupených odvoláních proti vydaným rozhodnutím obce v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce, včetně jejich příslušenství, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
  • ve věci rozhodnutí o odvodu a penále do rozpočtu Jihočeského kraje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na základě předaných podnětů vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně provádí v přenesené působnosti veškeré úkony příslušných řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
  • přijímá odvolání jako uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutím o odvodu a penále do rozpočtu kraje ve věci porušení rozpočtové kázně vydaných v samostatné působnosti, rozhoduje o nich nebo je postupuje k rozhodnutí MF jako nadřízenému orgánu správce daně
  • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodu a penále jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci porušení rozpočtové kázně v případě krajem zprostředkovaných prostředků státního rozpočtu v přenesené působnosti a postupuje je k rozhodnutí řediteli KÚ
  • jako odvolací orgán a nadřízený správce daně rozhoduje o postoupených odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů o uložených odvodech a penále do rozpočtu obce ve věci porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory ve věci pohledávek vzniklých podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zabezpečuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a ve věci vede následné úkony daňového řízení až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
  • zajišťuje správu pohledávek kraje až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV, ve spolupráci nebo na návrh OLVV připravuje podklady pro odpis pohledávek a vydává rozhodnutí o odpisu nedoplatku pro nedobytnost dle ust. § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, případně rozhoduje o jejich výmazu 
  • jako nadřízený orgán správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění rozhoduje o námitkách účastníků v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí na úrovni obcí kraje 

  Na úseku rozpočtu a financování transferů a státních dotací (vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje i k rozpočtům obcí kraje)

  • v procesu sestavování návrhu ročního rozpočtu kraje je gestorem a metodikem pro odbory a oddělení KÚ pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů do příjmů a výdajů rozpočtu kraje
  • v procesu sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje a při každoroční aktualizaci je gestorem obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů v návaznosti na rozpočtový výhled státního rozpočtu pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů
  • zabezpečuje rozpis státního rozpočtu (souhrnného dotačního vztahu SR) pro obce kraje a pro KÚ vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy SR (VPS)
  • je gestorem a prostředníkem uplatňování požadavků nároků na SR (MF, resorty a státní fondy) jako podkladů pro sestavování státního rozpočtu
  • zabezpečuje a zprostředkovává metodiku postupů SR, resortů a státních fondů v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary krajského úřadu a pro obce kraje
  • zprostředkovává finanční politiku státu v jednom anebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných ukazatelů SR, resortů a státních fondů k zajištění chodu spravovaného území 
  • zabezpečuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu, resortů a státních fondů a zajišťuje kontrolu jejich čerpání v rámci krajského úřadu
  • řídí peněžní toky dotačních titulů a transferů státního rozpočtu, resortů a státních fondů
  • zpracovává finanční analýzy dotačních titulů a transferů pro rozhodování orgánů kraje
  • jako správce rozpočtu přezkoumává a vyhodnocuje operace související s dotačními tituly a transfery v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
  • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření z finančního vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje a obcím kraje pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládání pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
  • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) podle predikcí SR
  • zajišťuje koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a NFV ze SR, resortů a státních fondů, podílí se na sestavování postupů a zásad výběru žadatelů, včetně vyhodnocování projektů a koordinuje zpracování a předkládání závěrečného vypořádání dotací a NFV
  • podílí se na realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi 
  • zajišťuje hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a koordinuje vypracování podkladů pro finanční vypořádání se SR, resorty a státními fondy za kraj a obce kraje a provádí jejich sumarizaci
  • zajišťuje vyhodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a obcí kraje ve formě podkladů pro státní závěrečný účet (SZÚ), včetně sumarizace za kraj a obce kraje
  • na základě metodiky MF ČR stanovuje pravidla pro čerpání prostředků Fondu solidarity EU, spolupracuje při administraci žádostí o dotace z Fondu solidarity EU, zpracovává souhrnnou žádost za Jihočeský kraj a komunikuje s MF ČR

  Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

  Na úseku přezkoumávání hospodaření

  • přejímá a eviduje žádosti obcí a dobrovolných svazků obcí o přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok nebo jejich oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
  • zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku a předkládá je ve stanoveném termínu ministerstvu financí
  • přejímá a eviduje závazné informace od obcí a dobrovolných svazků obcí o uzavření smlouvy s auditorem (auditorskou společností) na provedení přezkoumání hospodaření
  • v souladu s časovým plánem a ve smyslu ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dílčí a jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihočeského kraje
  • provádí kontroly plnění opatření, přijatých přezkoumávanými subjekty k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu (zprávě) z provedeného přezkoumání
  • z každého provedení přezkoumání hospodaření pořizuje ze zákona příslušný zápis nebo zprávu, kterou prokazatelně předává v jednom vyhotovení přezkoumávanému subjektu
  • přejímá a eviduje stejnopisy zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obcí nebo dobrovolných svazků obcí provedených auditorem (auditorskou společností)
  • v souladu s podmínkami stanovenými zákonem ukládá přezkoumávaným subjektům pořádkové pokuty
  • každoročně po skončení přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok zpracovává komplexní analytickou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje
  • v obdobném časovém intervalu připravuje vždy informativní materiál o průběhu a výsledcích přezkoumání hospodaření pro vedení Jihočeského kraje
  • ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti jejich hospodaření, a to přímo na místě při výkonu přezkoumání hospodaření, zpracováním odpovědí na písemné dotazy metodického charakteru a jejich zveřejňováním a na vyžádání účelovými metodickými návštěvami konkrétních územních celků
  • v rámci připomínkových řízení zpracovává stanoviska a vyjádření k novým nebo aktualizovaným předpisům, vztahujícím se k přezkoumání hospodaření nebo v této oblasti zjišťovaným přestupkům.

  Na úseku veřejnoprávních kontrol

  • koordinuje za ekonomický odbor zpracování pololetních plánů kontrol prováděných krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti a následně i zpracování příslušných zpráv o jejich plnění.

  Na úseku vyřizování přestupků

  • eviduje a projednává v prvním stupni v přenesené působnosti spáchané přestupky obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve správním obvodu Jihočeského kraje dle ustanovení § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
  • v souladu s ustanovením citovaného § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb. a § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb. ukládá dotčeným subjektům za spáchání přestupku správní trest v řízení o přestupku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

  Oddělení účetnictví 

  • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
  • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
  • zajišťuje devizový zúčtovací platební styk s bankou
  • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci přenesené působnosti
  • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků obcím, dobrovolným svazkům obcí a dalším fyzickým a právnickým osobám z prostředků státního rozpočtu a státních fondů
  • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a státních fondů ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
  • účtuje o finančním vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy
  • účtuje o limitních dotacích pro kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
  • vede účetní agendu související s čerpáním prostředků z fondů EU, kontroluje náležitosti účetních dokladů předložených v rámci žádostí o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

  Oddělení výkaznictví

  • kontroluje účetnictví a rozpočty obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro CSÚIS
  • kontroluje správnost účetních výkazů předkládaných příspěvkovými organizaci zřízenými územně samosprávnými celky, tj. obcemi i Jihočeským krajem, podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb.) pro CSÚIS
  • provádí metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví a kontroly
  • u obcí a dobrovolných svazků obcí kontroluje správnost zaúčtování přijatých dotací a půjček ve vazbě na údaje ze systému CSÚIS od jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a řeší případné rozdíly 
  • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování při kontrole správnosti podkladů předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
  • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí na úseku účetnictví a rozpočtu ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
  • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované obcemi

  Odborem zveřejňované informace

  Informace k přezkoumávání hospodaření obcí

  Termíny k zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí a DSO

  Podání žádosti o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

  Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

  O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad nejpozději: do 31. 1. následujícího roku

  Termíny stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

   


  Informace a tiskopisy ke stažení

  Vzory žádosti o přezkoumání hospodaření obce a DSO krajským úřadem

  Vzor oznámení a podání informace krajskému úřadu (přezkoumání hospodaření bude provádět auditor)

  Vzory tiskopisů - nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

   


  Plán a výsledky přezkoumávání hospodaření obcí

  Plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků v Jč. kraji za rok 2023

  V přiloženém přehledu zveřejňujeme naplánované termíny provedení dílčích přezkoumání hospodaření za rok 2023 dle stavu plánu k 31. 7. 2023. Tato přezkoumání hospodaření probíhají standardně formou kontroly na místě v sídle přezkoumávaného územního celku. Veškeré změny termínů provedení přezkoumání hospodaření, dohodnuté mezi územním celkem a kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání, již dále nebudou v tomto přehledu promítnuty. 

  Plán dílčích přezkoumání hospodaření územních celků Krajským úřadem Jihočeského kraje za rok 2023


  Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2022

  Ekonomický odbor krajského úřadu zveřejňuje tuto zprávu v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje ji k využití všem představitelům územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnancům obecních úřadů i zájemcům z řad veřejnosti.

   

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

   


  Metodická pomoc

  PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2024

  Rozdělení příspěvku na výkon státní správy do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů návrhu vládního zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

  Toto rozdělení je součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024.

  S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2024.

   

  web_Závazné finanční vztahy k obcím _SDV_2024


  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

  MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15 (6.12 MB)
  MP_28_OEKO_změna_č. 14 (907.88 KB) vloženo: 20.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 13 (5.78 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 12 (5.69 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 11 (5.31 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 10 (778.13 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 9 (5.34 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 8 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 7 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 6 (6.13 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 5 (5.92 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 4 (3.81 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 3 (4.29 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 2 (650.65 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 1 (4.07 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2023 – změna č. 23 (450.71 KB)
  MP_25_OEKO_změna č. 17 (695.05 KB) vloženo: 16.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 16 (140.23 KB) vloženo: 16.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 15 (471.72 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 14 (487.57 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 13 (418.38 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 12 (488.64 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 11 (134.4 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 10 (464.62 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 9 (415.95 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 8 (122.21 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 7 (410.5 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 6 (406.21 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 5 (394.36 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 4 (95.79 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 3 (492.87 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 2 (369.59 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 1 (329.8 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 0 (111.51 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO (637.13 KB)
  MP_22_OEKO_změna č._15 (196.14 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._14 (580.94 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._13 (567.64 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._12 (620.4 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._11 (624.44 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._10 (194.41 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._9 (669.56 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._8 (1.03 MB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._7 (348.07 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._6 (334.34 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._5 (333.91 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._4 (93.21 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._3 (309.29 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._2 (308.17 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._1 (275.34 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._0 (226.65 KB) vloženo: 29.11.2019

   

   

  Přihlašovací formulář na seminář Finanční výkaznictví a finanční vypořádání obcí

   

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


  Problematika DPH

  MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 11

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


  Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

  MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


  Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


  Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

  Zpráva za rok 2022 (597.23 KB)
  Zpráva za rok 2020 a 2021 (661.12 KB) vloženo: 30.06.2022
  Zpráva za rok 2019 (436.72 KB) vloženo: 08.07.2020
  Zpráva za rok 2018 (678.64 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2017 (335.05 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2016 (639.89 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2015 (995.6 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2014 (678.66 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2013 (758.77 KB) vloženo: 18.04.2019

  Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


  Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2023

  Pracovní pomůcka

  Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz

  Informace pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského kraje

  Metodická pomoc

  PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2024

  Rozdělení příspěvku na výkon státní správy do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů návrhu vládního zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

  Toto rozdělení je součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024.

  S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2024.

   

  web_Závazné finanční vztahy k obcím _SDV_2024


  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

  MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15 (6.12 MB)
  MP_28_OEKO_změna_č. 14 (907.88 KB) vloženo: 20.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 13 (5.78 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 12 (5.69 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 11 (5.31 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 10 (778.13 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 9 (5.34 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 8 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 7 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 6 (6.13 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 5 (5.92 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 4 (3.81 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 3 (4.29 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 2 (650.65 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP_28_OEKO_změna_č. 1 (4.07 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2023 – změna č. 23 (450.71 KB)
  MP_25_OEKO_změna č. 17 (695.05 KB) vloženo: 16.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 16 (140.23 KB) vloženo: 16.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 15 (471.72 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 14 (487.57 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 13 (418.38 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 12 (488.64 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 11 (134.4 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 10 (464.62 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 9 (415.95 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 8 (122.21 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 7 (410.5 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 6 (406.21 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 5 (394.36 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 4 (95.79 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 3 (492.87 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 2 (369.59 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 1 (329.8 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP_25_OEKO_změna č. 0 (111.51 KB) vloženo: 14.08.2019
  MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO (637.13 KB)
  MP_22_OEKO_změna č._15 (196.14 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._14 (580.94 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._13 (567.64 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._12 (620.4 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._11 (624.44 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._10 (194.41 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._9 (669.56 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._8 (1.03 MB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._7 (348.07 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._6 (334.34 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._5 (333.91 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._4 (93.21 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._3 (309.29 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._2 (308.17 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._1 (275.34 KB) vloženo: 29.11.2019
  MP_22_OEKO_změna č._0 (226.65 KB) vloženo: 29.11.2019

   

   

  Přihlašovací formulář na seminář Finanční výkaznictví a finanční vypořádání obcí

   

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


  Problematika DPH

  MP/73/OEKO Evidence a účtování DPH - změna č. 11

  Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


  Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

  MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

  Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


  Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


  Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

  Zpráva za rok 2022 (597.23 KB)
  Zpráva za rok 2020 a 2021 (661.12 KB) vloženo: 30.06.2022
  Zpráva za rok 2019 (436.72 KB) vloženo: 08.07.2020
  Zpráva za rok 2018 (678.64 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2017 (335.05 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2016 (639.89 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2015 (995.6 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2014 (678.66 KB) vloženo: 18.04.2019
  Zpráva za rok 2013 (758.77 KB) vloženo: 18.04.2019

  Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

  Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


  Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2023

  Pracovní pomůcka

  Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz


  Finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet 

  Finanční vypořádání dotačních prostředků státního rozpočtu za rok 2022 podle vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, bylo krajem zprostředkováno podle podkladů jednotlivých obcí a DSO a akceptováno jednotlivými poskytovateli.

  Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Francová, e-mail: francova@kraj-jihocesky.cz


  PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2023

  Rozdělení příspěvku na výkon státní správy pro obce na rok 2023 do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

  Toto rozdělení je součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2023.

  S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2023. 

  Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová, e-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 331


  Účetní konsolidace státu a PAP

  Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31.12.2023

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2024 a výkaz PAP

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2023 a výkaz PAP

  Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

  Metodika tvorby PAP

  Příloha č. 3b k vyhl. 383/2009 Sb. výkaz seznam

  Kontaktní osoby:


  Číselníky UZ, ORG

  Krajské účelové znaky

  Státní účelové znaky

  Číselník ORGnumů obcí a DSO platné od 1. 1. 2016

  Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz

  Informace pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje

  Účetní konsolidace státu a PAP

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2024 a výkaz PAP

  Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2023 a výkaz PAP

  Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

  Metodika tvorby PAP

  Kontaktní osoby:


  Metodická pomoc

  Účetnictví státu a účetní závěrka

  Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - PO

  MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů PO v roce 2023 – změna č. 21 (286.17 KB)
  MP/27/OEKO - změna č. 16 (674.41 KB) vloženo: 16.08.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 15 (124.04 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 14 (528.17 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 13 (532.95 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 12 (504.48 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 11 (502.25 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 10 (501.32 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 09 (494.78 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 08 (497.36 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 07 (494.53 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 06 (490.98 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 05 (368.06 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 04 (366.04 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 03 (364.28 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 02 (346.74 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 01 (330.17 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/27/OEKO - změna č. 00 (59.68 KB) vloženo: 25.07.2019
  MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace - změna č. 9 (2.36 MB)
  MP_84_OEKO_změna č. 8 (527.53 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 7 (2.24 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 6 (2.21 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 5 (2.18 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 4 (2.36 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 3 (2.32 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 2 (1.92 MB) vloženo: 22.03.2019
  MP_84_OEKO_změna č. 1 (412.66 KB) vloženo: 22.03.2019
  MP/23/OEKO Účetní závěrka příspěvkových organizací (528.73 KB)
  MP_23_OEKO_změna_č _15 (528.73 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _14 (459.08 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _13 (563.94 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _12 (529.37 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _11 (502.24 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _10 (873.11 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _09 (506.53 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _08 (771.08 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _07 (343.78 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _06 (280.97 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _05 (287 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _04 (283.13 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _03 (281.07 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _02 (280.66 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _01 (286.24 KB) vloženo: 04.12.2019
  MP_23_OEKO_změna_č _00 (60.64 KB) vloženo: 04.12.2019

   

  Kontaktní osoba: Ing. Aleš Zajac, e-mail: zajac@kraj-jihocesky.cz


  Ostatní metodická pomoc

  Metodický postup vedení účetní evidence projektů IROP

  Kontaktní osoby:


  Číselník UZ

  Krajské účelové znaky

  Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz


  Další informace

  Informace o zpracovávání osobních údajů

  Informace o zpracování osobních údajů OEKO

  Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, e-mail: bartosovae@kraj-jihocesky.cz

  Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

  Zprávy MF ročník 2023

  Zprávy MF 1-2023

  Zprávy MF ročník 2021 (792.22 KB)
  Zprávy MF ročník 2020 (719.1 KB) vloženo: 05.02.2021
  Zprávy MF ročník 2019 (1.66 MB) vloženo: 03.02.2020
  Zprávy MF ročník 2018 (1.76 MB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2017 (2.77 MB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2016 (829.83 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2015 (2.03 MB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2014 (494.05 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2013 (743.58 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2012 (871.98 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2011 (924.93 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2010 (835.29 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2009 (1.16 MB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2008 (813.19 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2007 (586.34 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2006 (424.7 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2005 (415.87 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2004 (75.84 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2003 (147.43 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2002 (46.56 KB) vloženo: 22.03.2019
  Zprávy MF ročník 2001 (53.8 KB) vloženo: 22.03.2019

  Kontaktní osoba: Ing. Adéla Hochová, e-mail: hochova@kraj-jihocesky.cz