Odbor ekonomický

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení rozpočtu a financování

Na úseku správy daní a poplatků

 • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů od poskytovatelských odborů KÚ o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky patřící či svěřené kraji, a návazně rozhoduje o vyměřování penále
 • poskytuje metodickou pomoc odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje
 • poskytuje metodickou pomoc zřizovatelským odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění a při přípravě materiálů pro radu kraje
 • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodů a penále do rozpočtu Jihočeského kraje jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci vydaných rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně nad dotacemi výhradně z rozpočtu kraje a zpracovává materiály pro rozhodnutí samosprávy
 • spolupracuje s kontrolními orgány ve věci podezření a výzev poskytovatele a případně dále vedených řízení FÚ za porušení rozpočtové kázně proti kraji jako příjemci dotace a dle pokynu ředitele KÚ navrhuje a zpracovává podání opravných prostředků

Na úseku rozpočtu a financování vlastních (samosprávných) prostředků kraje

 • je gestorem sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování od vydávání metodiky pro oddělení a odbory pro přípravu návrhů rozpočtu kraje z hlediska zdrojů příjmů a zaměření výdajů a vyjádření vztahů ke zřizovaným PO, obcím a ostatním příjemcům přes sumarizaci jednotlivých částí do ucelených návrhů pro balancování rozpočtu až po schvalovací řízení a rozpis
 • je gestorem sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů, k tomu zpracovává makroekonomické analýzy hospodářského vývoje, každoročně sestavuje návrhy aktualizace a zajišťuje návaznost na roční rozpočtový proces
 • zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu vlastních prostředků kraje pro obce
 • zabezpečuje metodiku rozpisu ukazatelů rozpočtu kraje pro zřizované PO, založené právnické osoby a ostatní příjemce dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) v gesci OEKO; zabezpečuje a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu a zajišťuje kontrolu jeho čerpání v rámci zajišťování realizace systému financování veřejné správy prostřednictvím řízení peněžních toků
 • stanovuje metodické postupy v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary kraje
 • zajišťuje zpracovávání finančních a rozpočtových analýz pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu zajišťuje přezkoumávání a vyhodnocení operací v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládá je pro rozhodování samosprávy a  zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) pro kraj a je správcem daňových příjmů kraje a rozpočtové rezervy
 • podílí se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací a NFV kraje, na koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a provádí analytickou činnost, podílí se na zpracování a předkládání závěrečného vypořádání těchto dotací a podpor
 • na úseku poskytování dotací a NFV prostřednictvím OEKO zajišťuje systém poskytování v souladu s vnitřními předpisy kraje, včetně zajištění souladu s pravidly veřejné podpory, a zajištění veřejnosprávní kontroly užití prostředků příjemci
 • zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu financování programu rozvoje kraje
 • posuzuje a analyzuje možnosti kraje v kofinancování projektů ze strukturálních fondů a z programů EU, předfinancování vlastních projektů, komunikuje s bankou při zakládání a spravování speciálních účtů pro zajištění financování těchto projektů
 • metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků fondů EU
 • připravuje programy kraje pro spolupráci ČR s EU z hlediska financování
 • vypracovává hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje, řídí proces vypracování podkladů finančního vypořádání dotací a NFV poskytnutých z krajských prostředků a zajišťuje jejich sumarizaci pro závěrečný účet kraje (ZÚK) a je gestorem sestavení ZÚK pro jeho schvalování v orgánech kraje
 • pro jednání orgánů kraje připravuje materiály v oblasti rozpočtu a ekonomiky a zajišťuje plnění jejich usnesení
   

Oddělení účetnictví

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • vede účetnictví o rozpočtovém hospodaření kraje:
  • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
  • zajišťuje devizový zúčtovací a platební styk s bankou, včetně nákupu valut
  • účtuje a vede evidenci podmíněných pohledávek, pohledávek, záloh na transfery, vystavuje faktury za běžné příjmy na základě smluv apod.
  • účtuje a vede evidenci podmíněných závazků, závazků, tzn. centrální evidenci přijatých faktur a dále smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění
  • účtuje o daňových příjmech
  • účtuje o pořízení majetku 
  • účtuje o pokladních operacích 
  • účtuje o ceninách
  • účtuje o zásobách 
  • účtuje o úvěrech a kontokorentu
  • účtuje o termínových vkladech
  • účtuje o zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu
  • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci samostatné působnosti
  • zajišťuje výplatu dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí a záštit z prostředků Jihočeského kraje obcím, dobrovolným svazkům obcím, příspěvkovým organizacím, krajům a dalším fyzickým a právnickým osobám
  • vede komplexní agendu peněžních fondů zřízených Jihočeským krajem a provádí analýzu hospodaření těchto fondů
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách
  • účtuje o depozitním účtu (složené jistoty a kauce)
 • vede kompletně agendu DPH a daně z obratu v zahraničí:
  • kompletně zabezpečuje agendu DPH, včetně daňového přiznání DPH a metodiky pro Jihočeský kraj
  • zajišťuje koordinaci vztahů Jihočeského kraje s finančními úřady EU v ekonomické oblasti (např. SRN, Rakousko) k realizaci daňových přiznání k dani z obratu, zabezpečuje odevzdání těchto daňových přiznání na příslušné finanční úřady EU, včetně předání podkladů ORF k proplacení daně z obratu
 • vede kompletně agendu spojenou s Pomocným analytickým přehledem (dále jen PAP) a zajišťuje přípravu na konsolidaci:
  • kompletně zabezpečuje odborné a metodické činnosti v oblasti PAP pro potřeby účetní jednotky Jihočeský kraj
  • stanovuje metodiku PAP Jihočeského kraje, postupy statistického účtování, uspořádání položek statistických pohybů, IČ partnera aktiv a pasiv, IČ partnera transakce a jejich obsahové vymezení, stanovuje kontroly a postup pro zajištění předání včasných a správných dat do CSÚIS v souladu s ustanoveními technické vyhlášky
  • návazně na administraci PAP zajišťuje přípravu na proces konsolidace
 • zajišťuje agendy spojené s koncem roku:
  • provádí dokladovou inventuru
  • na základě rozhodnutí k provedení inventarizace se účastní fyzických inventur
  • připravuje podklady pro daňové přiznání Jihočeského kraje k dani z příjmů právnických osob
  • sestavuje účetní závěrku kraje a výkazy o jeho hospodaření, vyhotovuje účetní výkazy, včetně přílohy k účetní závěrce
  • provádí rozbor výsledku hospodaření pro závěrečný účet Jihočeského kraje
  • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
  • zabezpečuje administraci ke schválení účetní závěrky Jihočeského kraje
 • ostatní agendy prováděné v průběhu roku:
  • analyzuje podmíněné pohledávky, pohledávky, podmíněné závazky a závazky
  • analyzuje finanční situaci Jihočeského kraje a průběžně sleduje stav finančních prostředků na bankovních účtech kraje
  • stanovuje metodické postupy účtování pro všechny organizační jednotky krajského úřadu, včetně aktualizace příslušných vnitřních předpisů a číselníků
  • koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem kraje
  • pro jednání rady a zastupitelstva kraje připravuje materiály v oblasti hospodaření kraje a zajišťuje plnění jejich usnesení
  • zabezpečuje předání dat do centrálního systému účetních informací státu

Oddělení výkaznictví

 • pro potřeby vybraných účetních jednotek (obcí, DSO a příspěvkových organizací) zajišťuje metodickou pomoc formou aktuálních sdělení na webových stránkách „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu“, metodických pokynů, informačních listů a individuální metodické pomoci s cílem zajištění souladu základních principů účtování v rámci realizace účetnictví státu
 • v účetnictví obcí, dobrovolných svazků obcí provádí kontrolu účetnictví a rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením na správnost zaúčtování přijatých dotací poskytnutých resorty, státními fondy, krajem apod. 
 • zajišťuje a provádí analýzy a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní, dotací a popřípadě zadluženosti za vybrané obce a dobrovolné svazky obcí
 • v účetnictví příspěvkových organizací provádí kontrolu účetnictví krajských příspěvkových organizací podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením účetnictví krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální, zdravotní a kultury
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro krajské i obecní příspěvkové organizace, obce a dobrovolné svazky obcí
 • ve spolupráci se zřizovatelskými odbory komplexně zabezpečuje proces sjednocení metodiky v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální, zdravotní a kultury pro následné rozborové činnosti jejich hospodaření
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení rozpočtu a financování

Na úseku správy daní a poplatků

 • provádí dozorčí, rozhodčí a kontrolní činnost při výkonu státní správy na úseku výběru místních poplatků obcemi kraje dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce
 • poskytuje metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje na úseku místních poplatků a jejich výběru a vymáhání včetně jejich příslušenství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
 • jako odvolací orgán rozhoduje o postoupených odvoláních proti vydaným rozhodnutím obce v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a platných vyhlášek na území obce, včetně jejich příslušenství, dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění 
 • ve věci rozhodnutí o odvodu a penále do rozpočtu Jihočeského kraje podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na základě předaných podnětů vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně provádí v přenesené působnosti veškeré úkony příslušných řízení podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • přijímá odvolání jako uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutím o odvodu a penále do rozpočtu kraje ve věci porušení rozpočtové kázně vydaných v samostatné působnosti, rozhoduje o nich nebo je postupuje k rozhodnutí MF jako nadřízenému orgánu správce daně
 • přijímá žádosti o plné či částečné prominutí odvodu a penále jako uplatnění mimořádných opravných prostředků ve věci porušení rozpočtové kázně v případě krajem zprostředkovaných prostředků státního rozpočtu v přenesené působnosti a postupuje je k rozhodnutí řediteli KÚ
 • jako odvolací orgán a nadřízený správce daně rozhoduje o postoupených odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů o uložených odvodech a penále do rozpočtu obce ve věci porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory ve věci pohledávek vzniklých podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění zabezpečuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a ve věci vede následné úkony daňového řízení až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • zajišťuje správu pohledávek kraje až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV, ve spolupráci nebo na návrh OLVV připravuje podklady pro odpis pohledávek a vydává rozhodnutí o odpisu nedoplatku pro nedobytnost dle ust. § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, případně rozhoduje o jejich výmazu 
 • jako nadřízený orgán správce daně podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění rozhoduje o námitkách účastníků v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí na úrovni obcí kraje 

Na úseku rozpočtu a financování transferů a státních dotací (vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje i k rozpočtům obcí kraje)

 • v procesu sestavování návrhu ročního rozpočtu kraje je gestorem a metodikem pro odbory a oddělení KÚ pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů do příjmů a výdajů rozpočtu kraje
 • v procesu sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje a při každoroční aktualizaci je gestorem obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů v návaznosti na rozpočtový výhled státního rozpočtu pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů
 • zabezpečuje rozpis státního rozpočtu (souhrnného dotačního vztahu SR) pro obce kraje a pro KÚ vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy SR (VPS)
 • je gestorem a prostředníkem uplatňování požadavků nároků na SR (MF, resorty a státní fondy) jako podkladů pro sestavování státního rozpočtu
 • zabezpečuje a zprostředkovává metodiku postupů SR, resortů a státních fondů v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary krajského úřadu a pro obce kraje
 • zprostředkovává finanční politiku státu v jednom anebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných ukazatelů SR, resortů a státních fondů k zajištění chodu spravovaného území 
 • zabezpečuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu, resortů a státních fondů a zajišťuje kontrolu jejich čerpání v rámci krajského úřadu
 • řídí peněžní toky dotačních titulů a transferů státního rozpočtu, resortů a státních fondů
 • zpracovává finanční analýzy dotačních titulů a transferů pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu přezkoumává a vyhodnocuje operace související s dotačními tituly a transfery v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření z finančního vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje a obcím kraje pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládání pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) podle predikcí SR
 • zajišťuje koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a NFV ze SR, resortů a státních fondů, podílí se na sestavování postupů a zásad výběru žadatelů, včetně vyhodnocování projektů a koordinuje zpracování a předkládání závěrečného vypořádání dotací a NFV
 • podílí se na realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi 
 • zajišťuje hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a koordinuje vypracování podkladů pro finanční vypořádání se SR, resorty a státními fondy za kraj a obce kraje a provádí jejich sumarizaci
 • zajišťuje vyhodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a obcí kraje ve formě podkladů pro státní závěrečný účet (SZÚ), včetně sumarizace za kraj a obce kraje
 • na základě metodiky MF ČR stanovuje pravidla pro čerpání prostředků Fondu solidarity EU, spolupracuje při administraci žádostí o dotace z Fondu solidarity EU, zpracovává souhrnnou žádost za Jihočeský kraj a komunikuje s MF ČR

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí

Na úseku přezkoumávání hospodaření

 • přejímá a eviduje žádosti obcí a dobrovolných svazků obcí o přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok nebo jejich oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
 • zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku a předkládá je ve stanoveném termínu ministerstvu financí
 • přejímá a eviduje závazné informace od obcí a dobrovolných svazků obcí o uzavření smlouvy s auditorem (auditorskou společností) na provedení přezkoumání hospodaření
 • v souladu s časovým plánem a ve smyslu ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dílčí a jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihočeského kraje
 • provádí kontroly plnění opatření, přijatých přezkoumávanými subjekty k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu (zprávě) z provedeného přezkoumání
 • z každého provedení přezkoumání hospodaření pořizuje ze zákona příslušný zápis nebo zprávu, kterou prokazatelně předává v jednom vyhotovení přezkoumávanému subjektu
 • přejímá a eviduje stejnopisy zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obcí nebo dobrovolných svazků obcí provedených auditorem (auditorskou společností)
 • v souladu s podmínkami stanovenými zákonem ukládá přezkoumávaným subjektům pořádkové pokuty
 • každoročně po skončení přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok zpracovává komplexní analytickou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje
 • v obdobném časovém intervalu připravuje vždy informativní materiál o průběhu a výsledcích přezkoumání hospodaření pro vedení Jihočeského kraje
 • ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti jejich hospodaření, a to přímo na místě při výkonu přezkoumání hospodaření, zpracováním odpovědí na písemné dotazy metodického charakteru a jejich zveřejňováním a na vyžádání účelovými metodickými návštěvami konkrétních územních celků
 • v rámci připomínkových řízení zpracovává stanoviska a vyjádření k novým nebo aktualizovaným předpisům, vztahujícím se k přezkoumání hospodaření nebo v této oblasti zjišťovaným přestupkům.

Na úseku veřejnoprávních kontrol

 • koordinuje za ekonomický odbor zpracování pololetních plánů kontrol prováděných krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti a následně i zpracování příslušných zpráv o jejich plnění.

Na úseku vyřizování přestupků

 • eviduje a projednává v prvním stupni v přenesené působnosti spáchané přestupky obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve správním obvodu Jihočeského kraje dle ustanovení § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • v souladu s ustanovením citovaného § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb. a § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb. ukládá dotčeným subjektům za spáchání přestupku správní trest v řízení o přestupku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení účetnictví 

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
 • zajišťuje devizový zúčtovací platební styk s bankou
 • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci přenesené působnosti
 • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků obcím, dobrovolným svazkům obcí a dalším fyzickým a právnickým osobám z prostředků státního rozpočtu a státních fondů
 • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a státních fondů ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
 • účtuje o finančním vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy
 • účtuje o limitních dotacích pro kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
 • vede účetní agendu související s čerpáním prostředků z fondů EU, kontroluje náležitosti účetních dokladů předložených v rámci žádostí o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

Oddělení výkaznictví

 • kontroluje účetnictví a rozpočty obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro CSÚIS
 • kontroluje správnost účetních výkazů předkládaných příspěvkovými organizaci zřízenými územně samosprávnými celky, tj. obcemi i Jihočeským krajem, podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb.) pro CSÚIS
 • provádí metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví a kontroly
 • u obcí a dobrovolných svazků obcí kontroluje správnost zaúčtování přijatých dotací a půjček ve vazbě na údaje ze systému CSÚIS od jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a řeší případné rozdíly 
 • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování při kontrole správnosti podkladů předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí na úseku účetnictví a rozpočtu ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované obcemi

Odborem zveřejňované informace

Informace k přezkoumávání hospodaření obcí

Termíny k zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí a DSO

Podání žádosti o přezkoumání hospodaření krajskému úřadu: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

Oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi: do 30. 6. přezkoumávaného roku.

O uzavření smlouvy s auditorem informuje obec a dobrovolný svazek obcí krajský úřad nejpozději: do 31. 1. následujícího roku

Termíny stanoveny zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.

 


Informace a tiskopisy ke stažení

Vzory žádosti o přezkoumání hospodaření obce a DSO krajským úřadem

Vzor oznámení a podání informace krajskému úřadu (přezkoumání hospodaření bude provádět auditor)

Vzory tiskopisů - nápravná opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

 


Plán a výsledky přezkoumávání hospodaření obcí

Plán konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků v Jč. kraji za rok 2023

V přiloženém přehledu zveřejňujeme naplánované termíny provedení konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2023 dle stavu plánu k 15. 3. 2024. Tato přezkoumání hospodaření probíhají standardně formou kontroly na místě v sídle přezkoumávaného územního celku. Veškeré změny termínů provedení přezkoumání hospodaření, dohodnuté dále mezi územním celkem a kontrolorem pověřeným řízení přezkoumání, již nebudou v tomto přehledu promítnuty.

Plán konečných a jednorázových přezkoumání hospodaření územních celků v Jč. kraji za rok 2023


Výsledky přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2022

Ekonomický odbor krajského úřadu zveřejňuje tuto zprávu v souladu s ust. § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje ji k využití všem představitelům územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zaměstnancům obecních úřadů i zájemcům z řad veřejnosti.

 

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz

 


Metodická pomoc

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2024

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů vládního zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

Toto rozdělení je součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2024.

S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2024. 

Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová, e-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 331


Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15 (6.12 MB)
MP_28_OEKO_změna_č. 14 (907.88 KB) vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 (5.78 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 (5.69 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 (5.31 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 (778.13 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 (5.34 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 (6.13 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 (5.92 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 (3.81 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 (4.29 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 (650.65 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 (4.07 MB) vloženo: 22.03.2019
MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2024 – změna č. 23 (450.71 KB)
MP_25_OEKO_změna č. 17 (695.05 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 16 (140.23 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 15 (471.72 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 14 (487.57 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 13 (418.38 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 12 (488.64 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 11 (134.4 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 10 (464.62 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 9 (415.95 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 8 (122.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 7 (410.5 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 6 (406.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 5 (394.36 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 4 (95.79 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 3 (492.87 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 2 (369.59 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 1 (329.8 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 0 (111.51 KB) vloženo: 14.08.2019
MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO (637.13 KB)
MP_22_OEKO_změna č._15 (196.14 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._14 (580.94 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._13 (567.64 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._12 (620.4 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._11 (624.44 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._10 (194.41 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._9 (669.56 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._8 (1.03 MB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._7 (348.07 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._6 (334.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._5 (333.91 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._4 (93.21 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._3 (309.29 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._2 (308.17 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._1 (275.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._0 (226.65 KB) vloženo: 29.11.2019

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


Problematika DPH


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2022 (597.23 KB)
Zpráva za rok 2020 a 2021 (661.12 KB) vloženo: 30.06.2022
Zpráva za rok 2019 (436.72 KB) vloženo: 08.07.2020
Zpráva za rok 2018 (678.64 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2017 (335.05 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 (639.89 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 (995.6 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 (678.66 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 (758.77 KB) vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2023

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz

Informace pro obce a dobrovolné svazky obcí Jihočeského kraje

Metodická pomoc

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY PRO OBCE NA ROK 2024

Rozdělení příspěvku na výkon státní správy do úrovně jednotlivých obcí vychází z parametrů vládního zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024.

Toto rozdělení je součástí schváleného rozpočtu kraje na rok 2024.

S konkrétním objemem dotace, se způsobem a s termíny jejího rozesílání budou všechny obce jednotlivě seznámeny v lednu 2024. 

Kontaktní osoba: Bc. Monika Wolfová, e-mail: wolfova@kraj-jihocesky.cz, tel. 386 720 331


Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - obce a DSO

MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO - změna č. 15 (6.12 MB)
MP_28_OEKO_změna_č. 14 (907.88 KB) vloženo: 20.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 13 (5.78 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 12 (5.69 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 11 (5.31 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 10 (778.13 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 9 (5.34 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 8 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 7 (6.17 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 6 (6.13 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 5 (5.92 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 4 (3.81 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 3 (4.29 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 2 (650.65 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_28_OEKO_změna_č. 1 (4.07 MB) vloženo: 22.03.2019
MP/25/OEKO Pravidla pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2024 – změna č. 23 (450.71 KB)
MP_25_OEKO_změna č. 17 (695.05 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 16 (140.23 KB) vloženo: 16.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 15 (471.72 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 14 (487.57 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 13 (418.38 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 12 (488.64 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 11 (134.4 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 10 (464.62 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 9 (415.95 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 8 (122.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 7 (410.5 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 6 (406.21 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 5 (394.36 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 4 (95.79 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 3 (492.87 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 2 (369.59 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 1 (329.8 KB) vloženo: 14.08.2019
MP_25_OEKO_změna č. 0 (111.51 KB) vloženo: 14.08.2019
MP/22/OEKO Účetní závěrka obcí a DSO (637.13 KB)
MP_22_OEKO_změna č._15 (196.14 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._14 (580.94 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._13 (567.64 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._12 (620.4 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._11 (624.44 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._10 (194.41 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._9 (669.56 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._8 (1.03 MB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._7 (348.07 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._6 (334.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._5 (333.91 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._4 (93.21 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._3 (309.29 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._2 (308.17 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._1 (275.34 KB) vloženo: 29.11.2019
MP_22_OEKO_změna č._0 (226.65 KB) vloženo: 29.11.2019

Kontaktní osoba: Ing. Jitka Ročárková, e-mail: rocarkova@kraj-jihocesky.cz


Problematika DPH


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Chumanová, e-mail: chumanova@kraj-jihocesky.cz


Pravidla pro užívaní atributů nástroj a prostorová jednotka

MP/70/OEKO Pravidla pro užívání nových atributů nástroj a prostorová jednotka změna č. 6

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Zárubová, e-mail: zarubova@kraj-jihocesky.cz


Metodická pomoc oddělení přezkumu a metodiky hospodaření


Zprávy oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí o poskytování metodické pomoci územním samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Jihočeského kraje

Zpráva za rok 2022 (597.23 KB)
Zpráva za rok 2020 a 2021 (661.12 KB) vloženo: 30.06.2022
Zpráva za rok 2019 (436.72 KB) vloženo: 08.07.2020
Zpráva za rok 2018 (678.64 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2017 (335.05 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2016 (639.89 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2015 (995.6 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2014 (678.66 KB) vloženo: 18.04.2019
Zpráva za rok 2013 (758.77 KB) vloženo: 18.04.2019

Řízení rizik spojených s hospodařením obce, praktická příručka pro starosty obcí

Kontaktní osoba: Ing. Lubomír Bednář, e-mail: bednar@kraj-jihocesky.cz


Pracovní pomůcka k inventarizaci majetku a závazků územních celků JčK za rok 2023

Pracovní pomůcka

Kontaktní osoba: Ing. Hana Masojídková, e-mail: masojidkova@kraj-jihocesky.cz


Finanční vypořádání a podklady pro státní závěrečný účet 

Finanční vypořádání dotačních prostředků státního rozpočtu za rok 2023 podle vyhlášky MF č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem, bylo krajem zprostředkováno podle podkladů jednotlivých obcí a akceptováno jednotlivými poskytovateli. 

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Francová, e-mail: francova@kraj-jihocesky.cz


Účetní konsolidace státu a PAP

Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2024 a výkaz PAP

Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

Metodika tvorby PAP

Příloha č. 3b k vyhl. 383/2009 Sb. výkaz seznam

Kontaktní osoby:


Číselníky UZ, ORG

Krajské účelové znaky

Státní účelové znaky

Číselník ORGnumů obcí

Číselník ORGnumů DSO

Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz

Informace pro příspěvkové organizace Jihočeského kraje

Účetní konsolidace státu a PAP

Zahrnutí účetních jednotek do účetní konsolidace v roce 2024 a výkaz PAP

Příloha č. 2a k vyhl. 383/2009 Sb. - výkaz PAP

Metodika tvorby PAP

Kontaktní osoby:


Metodická pomoc

Účetnictví státu a účetní závěrka

Metodická podpora v oblasti účetnictví státu - PO

MP/27/OEKO Pravidla pro předkládání účetních výkazů a účetních záznamů PO v roce 2024 – změna č. 22 (293.95 KB)
MP/27/OEKO - změna č. 16 (674.41 KB) vloženo: 16.08.2019
MP/27/OEKO - změna č. 15 (124.04 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 14 (528.17 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 13 (532.95 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 12 (504.48 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 11 (502.25 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 10 (501.32 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 09 (494.78 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 08 (497.36 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 07 (494.53 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 06 (490.98 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 05 (368.06 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 04 (366.04 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 03 (364.28 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 02 (346.74 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 01 (330.17 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/27/OEKO - změna č. 00 (59.68 KB) vloženo: 25.07.2019
MP/84/OEKO Příklady účtování pro obecní a krajské příspěvkové organizace - změna č. 9 (2.36 MB)
MP_84_OEKO_změna č. 8 (527.53 KB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 7 (2.24 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 6 (2.21 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 5 (2.18 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 4 (2.36 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 3 (2.32 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 2 (1.92 MB) vloženo: 22.03.2019
MP_84_OEKO_změna č. 1 (412.66 KB) vloženo: 22.03.2019
MP/23/OEKO Účetní závěrka příspěvkových organizací (528.73 KB)
MP_23_OEKO_změna_č _15 (528.73 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _14 (459.08 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _13 (563.94 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _12 (529.37 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _11 (502.24 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _10 (873.11 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _09 (506.53 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _08 (771.08 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _07 (343.78 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _06 (280.97 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _05 (287 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _04 (283.13 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _03 (281.07 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _02 (280.66 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _01 (286.24 KB) vloženo: 04.12.2019
MP_23_OEKO_změna_č _00 (60.64 KB) vloženo: 04.12.2019

 

Kontaktní osoba: Ing. Aleš Zajac, e-mail: zajac@kraj-jihocesky.cz


Ostatní metodická pomoc

Metodický postup vedení účetní evidence projektů IROP

Kontaktní osoby:


Číselník UZ

Krajské účelové znaky

Kontaktní osoba: Tomáš Budík, e-mail: budik@kraj-jihocesky.cz


Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OEKO

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová, e-mail: bartosovae@kraj-jihocesky.cz

Zprávy MF ČR pro finanční orgány obcí a krajů

Zprávy MF ročník 2024

Zprávy MF 1-2024

Zprávy MF ročník 2023 (537.31 KB)
Zprávy MF ročník 2021 (792.22 KB) vloženo: 08.11.2023
Zprávy MF ročník 2020 (719.1 KB) vloženo: 05.02.2021
Zprávy MF ročník 2019 (1.66 MB) vloženo: 03.02.2020
Zprávy MF ročník 2018 (1.76 MB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2017 (2.77 MB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2016 (829.83 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2015 (2.03 MB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2014 (494.05 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2013 (743.58 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2012 (871.98 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2011 (924.93 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2010 (835.29 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2009 (1.16 MB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2008 (813.19 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2007 (586.34 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2006 (424.7 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2005 (415.87 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2004 (75.84 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2003 (147.43 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2002 (46.56 KB) vloženo: 22.03.2019
Zprávy MF ročník 2001 (53.8 KB) vloženo: 22.03.2019

Kontaktní osoba: Ing. Adéla Hochová, e-mail: hochova@kraj-jihocesky.cz