Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

AKTUÁLNĚ!

Podmínky pro bezplatné ubytování občanů Ukrajiny a proplácení paušální náhrady jsou realizovány podle zákona Lex Ukrajina 5 s tím, že část ustanovení je účinná již od 1. 4. 2023 a část až od 1. 7. 2023 (Zákon 65-2022 od 01.04.2023 do 30.06.2023 / Zákon 65-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024 / Zákon 66-2022 od 01.04.2023 do 30.06.2023 / Zákon 66-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024) a jejich prováděcích předpisů (205/2022 a 206/2022 ).

Ministerstvo vnitra vydalo Metodické doporučení k praktické aplikaci postupů souvisejících s přijetím novely zákona 65/2022 Sb.  Máte-li jakékoliv dotazy k Metodice a státem nastaveným postupům, využijte Ministerstvem vnitra doporučený e-mail uks@mvcr.cz. Prosíme, abyste dotazy v kopii zaslali rovněž na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz 

Do 31. 3. 2023 měly všechny osoby s dočasnou ochranou v ČR povinnost se registrovat pro prodloužení dočasné ochrany. Zaregistrovaným osobám se dočasná ochrana automaticky prodloužila do 30. 9. 2023 s tím, že do tohoto termínu se musí dostavit osobně na MV – OAMP k vylepení vízového štítku s prodlouženou dočasnou ochranou do 31. 3. 2024 do cestovního dokladu. Nezaregistrovaným osobám byla k 31. 3. 2023 ukončena dočasná ochrana a UBYTOVATEL OD 1. 4. 2023 ZTRÁCÍ NÁROK NA PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY. V evidenci HUMPO jsou od 31.3.2023 tyto osoby bez dočasné ochrany označeny červeným znakem.  Tyto osoby mohou požádat o opakovanou dočasnou ochranu při prokázání splnění podmínek (přítomnost na území Ukrajiny v době vypuknutí válečného konfliktu, …) s tím, že je jim pro poskytování bezplatného ubytování a humanitární dávky započítána doba od získání první dočasné ochrany. Do doby udělení opakované dočasné ochrany, kdy ubytovaná osoba (i jen po krátkou dobu) dočasnou ochranu nemá, nemá nárok na bezplatné ubytování a nelze na ni po tuto dobu čerpat paušální náhradu za ubytování. 

Nový systém podpory ubytování a změny v humanitární dávce vstoupí v platnost 1. 7. 2023. Do 30. 6. 2023 bude za osoby s dočasnou ochranou ubytované v nouzovém ubytování vč. kategorie byty, proplácena paušální náhrada stejným způsobem jako doposud.

Válečným uprchlíkům ubytovaným ve Vašem ubytovacím zařízení prosím připomeňte, že své záležitosti týkající se humanitárních a sociálních dávek a dalších úkonů, souvisejících se zdravotním pojištěním, případně agendou úřadu práce, zdravotní pojišťovny nebo odboru azylové a migrační politiky, si musí řešit sami případně s Vaší pomocí tak, aby naplnili všechny své zákonné povinnosti, případně nezůstali bez prostředků.

Informace jsou k dispozici na následujících internetových stránkách (v českém i ukrajinském jazyce):

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) od 1. 4. 2023. 
Od 1. 4. 2023 přechází koordinace činností a provoz KACPU pod Ministerstvo vnitra. KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích ČR a budou poskytovat asistenci osobám odcházejícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu v ČR a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a budou využívat bezplatné ubytování.

KACPU Jihočeského kraje se od 16. 1. 2023 nachází v budově cizinecké policie v Českých Budějovicích, Pražská 23. Úřední hodiny a rozdělení agend zůstávají stejné – odkaz

Nově budou v rámci celé ČR poskytovat krátkodobé nouzové přístřeší pouze vybraná místa. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování. Místa poskytující krátkodobé přístřeší budou otevřena nepřetržitě v Brně, Ostravě a Praze.

Změny v nouzovém ubytování od 1. 4. 2023

 1. Nouzové ubytování se nově nazývá bezplatné ubytování.
 2. Bezplatné ubytování s nárokem na čerpání paušální náhrady se poskytuje v objektech zařazených v informačním systému evidence ubytování HUMPO na základě uzavřené smlouvy s Jihočeským krajem.
 3. Aktualizací zákona Lex Ukrajina 5 se změnily podmínky pro čerpání paušální náhrady za bezplatně ubytované osoby s dočasnou ochranou a je nutné co nejdříve uzavřít novou smlouvu. Uzavření nové smlouvy se netýká bytů, kde bude smlouva k 30. 6. 2023 ukončena v každém případě. Její platnost ex lege zaniká z důvodu absence právního základu pro její pokračování. U nově uzavřených smluv požaduje Ministerstvo vnitra po ubytovatelích prokázat, že jeho ubytovací kapacity splňují podmínky ubytování podle zákona Lex Ukrajina 5, tzn. ubytovatel je povinen doložit charakter objektu ubytovacího zařízení.  Proplacení paušální náhrady bude možné zpětně od 1. 4. 2023. Nebude-li nová smlouva uzavřena do 20. 5. 2023, nebude KACPU od tohoto dne do ubytovacího zařízení osoby s dočasnou ochranou ubytovávat a ubytovateli bude zasláno ukončení smlouvy k 30. 6. 2023. 
 4. Rozhodnete-li se ubytování ukončit dříve, sdělte nám to na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, abychom mohli reagovat individuálně.
 5. Objekty ubytovacích zařízení, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako bytse nepovažují za objekty určené k zabezpečování bezplatného ubytování (viz následující bod). Bezplatné ubytování s nárokem na proplacení paušální náhrady bude v těchto objektech možno poskytovat za stávajících smluvních podmínek ještě po přechodnou dobu, do 30. 6. 2023. 
 6. Byty (tzn. byt, bytový dům, rodinná vila nebo rodinný dům, případně další objekty definované zákonem), které jsou cizincům s dočasnou ochranou poskytovány k samostatnému bydlení, je možné zaevidovat do informačního systému evidence bytů, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Údaje do evidence bytů zadává vlastník bytu, a to s využitím elektronické identifikace určené MPSV. Registrace do evidence MPSV není povinná, ale váže se na výši příspěvku na bydlení pro osoby s dočasnou ochranou. https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-pro-solidarni-domacnost 
 7. Bezplatné ubytování je cizincům s dočasnou ochranou poskytováno pouze 150 dní od udělení prvního víza dočasné ochrany a po tuto dobu bude ubytovateli hrazena paušální náhrada. Bezplatné ubytování lze poskytnout bez ohledu na to, zda ubytovaná osoba má práci. V evidenci HUMPO je údaj o počtu dní od vydání víza dočasné ochrany. Po vyčerpání 150 dnů bude tato osoba vyřazena z evidence HUMPO, ale po dohodě s ubytovatelem může zůstat v ubytovacím zařízení. V tomto případě si ubytování hradí ubytovaná osoba s možností požádat Úřad práce o navýšení humanitární dávky o příspěvek na ubytování, a to s ohledem na své příjmy. Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše – zdroj zde: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCQZKBDEC/
 8. Maximální doba 150 dnů se nevztahuje na osoby, které patří do skupiny zranitelných osob(tzn. nezletilí do 18 let, studující do 26 let, pečující o dítě do 6 let, těhotné, starší 65 let, invalidní, pečující o invalidní). V evidenci HUMPO budou zranitelné osoby graficky označeny (předpoklad konec května/začátek června 2023).
 9. Bezplatné ubytování bude přidělováno osobně na KACPU žádající osobě do volných ubytovacích kapacit bez možnosti výběru ubytovacího zařízení. KACPU od 1. 4. 2023 NEAKCEPTUJE „DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ“ OD UBYTOVATELŮ, A TO ANI POŠTOU ZASLANÝCH. Od 1. 4. 2023 pracovníci KACPU nemají oprávnění ke zpětnému zavedení „samovolně“ ubytovaných osob do ubytovacích zařízení vedených v evidenci HUMPO. Na tyto osoby nebude poskytována paušální náhrada, ubytovatel je může ubytovat jako samoplátce. 
 10. Osoba s přiděleným bezplatným ubytováním obdrží na KACPU ze systému evidence HUMPO vygenerovanou „Informaci o přidělení ubytování“. Informace obsahuje identifikační údaje ubytované osoby, adresu přiděleného ubytování, adresu a identifikační údaje provozovatele ubytovacího zařízení a poučení o důsledcích odmítnutí přiděleného ubytování a o opuštění ubytování. Tou se po příchodu do ubytovacího zařízení prokazuje ubytovateli, který v evidenci HUMPO zkontroluje údaje. „Informace o přidělení ubytování“ zůstává ubytované osobě. Doporučujeme si tuto informaci okopírovat a založit pro případné doložení nároku na paušální náhradu. 
 11. Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené bezplatné ubytování nebo toto ubytování opustí (více než 10 dní ubytování bez udání důvodu nevyužívá), nemá již tato osoba nárok na bezplatné ubytování. Důvody dočasného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit ubytovateli, doporučujeme využívat písemné formy. 

Přechodné období pro ubytované osoby s dočasnou ochranou.
Obecně se všem osobám ubytovaným do 1. 4. 2023 poskytne bezplatné ubytování s nárokem ubytovatele na paušální náhradu minimálně do 30. 6. 2023. V přechodném období je vhodné, aby si ubytované osoby, vyjma zranitelných osob, vyřešily své ubytování od 1. 7. 2023.  Dostatečně včas a prokazatelně ubytované osoby písemně informujte, pokud jim ubytování ukončíte. Ubytování osobám ukončete také v evidenci HUMPO.

Započítání doby bezplatného ubytování:

 • Osobě, která již vyčerpala ke dni 31. 3. 2023 dobu 150 dnů bezplatného (dříve nouzového) ubytování, se poskytuje bezplatné ubytování a související služby do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně;
 • Osobě, která v období do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023) vyčerpá dobu 150 dnů bezplatného ubytování, se poskytuje bezplatné ubytování a související služby do 90. dne ode dne nabytí účinnosti zákona Lex Ukrajina 5, tj. do 30. 6. 2023 včetně.

INFORMACE K POSTUPU POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT A PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Ubytovací kapacity, které jsou kraji poskytnuty na základě Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, jsou určeny pro bezplatné ubytování uprchlíků, kterým je ubytování přiděleno na KACPU. NEJSOU určeny k tomu, aby si uprchlíci vyhledávali ubytování sami a následně bylo po kraji požadováno uzavření smlouvy a/nebo zpětné proplacení paušální náhrady. 

Zájemci o poskytnutí volných ubytovacích kapacit pro ubytování uprchlíků v objektech, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, zejména v ubytovnách, penzionech či hotelích vyplní dotazník zde. Po vyhodnocení nabízené ubytovací kapacity a potřeb kraje bude zájemcům zaslána Smlouva.

VÝŠE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Bezplatné ubytování je veřejnou službou, výše paušální náhrady za její poskytnutí je stanovena fixně nařízením vlády za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá. Aktuálně je paušální náhrada vyplácena ve výši:

 • 300 Kč při zajištění bezplatného ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění bezplatného ubytování v ostatních případech.

PODMÍNKY PRO PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY ZA UBYTOVANÉ OSOBY

 1. Ubytovací zařízení musí být zapsáno v evidenci HUMPO; do evidence HUMPO zapíše ubytovací zařízení krajský úřad neprodleně poté, co je uzavřena Smlouva. Kraj nemá povinnost Smlouvu uzavřít. V případě ukončení smlouvy bude ubytovací zařízení z evidence HUMPO vymazáno 15. den po zaslání písemné žádosti o ukončení Smlouvy.
 2. Ubytování musí být poskytováno bezplatně; za ubytování v ubytovacích zařízeních vedených v evidenci HUMPO, za nějž je požadována paušální náhrada, není možné vyžadovat žádné další poplatky související s ubytováním, zejména náklady na služby (správa či úklid společných prostor, revize, výtah atd.), poplatky (teplo, teplá voda atd.) a energie.
 3. Ubytovaná osoba musí mít vízum s platnou dočasnou ochranu v ČR; Osoby s jiným typem víza nebo osoby, kterým dočasná ochrana nebyla udělena vč. osob čekajících na prověření, KACPU bezplatné ubytování nepřidělí. Je možné, že si osoba dočasnou ochranu zruší sama, v tomto případě je ubytovatel informován a KACPU provede ukončení pobytu v evidenci HUMPO, nebo se do 30. 9. 2023 nedostaví k prodloužení dočasné ochrany, a ta následně od 1.10. 2023 zanikne. Informace o dočasné ochraně je u každé ubytované osoby v evidenci HUMPO graficky vyznačena.
 4. Ubytované osoby musí být zapsány v evidenci HUMPO; osoby zapisuje KACPU při přidělování ubytování, od 1.4.2023 není akceptováno „Potvrzení (doklad) o zajištění ubytování“ podepsán ubytovatelem, KACPU přiděluje ubytování v rámci celého území Jihočeského kraje, pouze osobám, které nemají zajištěno ubytování vlastní
 5. Adresa pobytu ubytované osoby s dočasnou ochranou v ČR, kterou má tato osoba nahlášenu na odboru azylové a migrační politiky (databáze CIS), musí být shodná s adresou ubytovacího zařízení v evidenci HUMPO; osoby s dočasnou ochranou mají ze zákona povinnost do 3 dnů nahlásit změnu místa pobytu v ČR. Paušální náhrada se dle Smlouvy proplácí pouze za osoby skutečně využívající ubytování. V evidenci HUMPO je neshoda adres CIS/HUMPO vyznačena.
 6. Každá ubytovaná osoba má z KACPU vydanou „Informaci o přidělení ubytování“; Informace obsahuje údaje o ubytované osobě, ubytovacím zařízení a základní poučení k pobytu v ČR; Před přidělením bezplatného ubytování KACPU vždy kontaktuje ubytovatele a ověří, zda má volnou ubytovací kapacitu. Ubytovatel má před ubytováním osoby povinnost zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“ s informacemi uvedenými v evidenci HUMPO. Neshody co nejdříve nahlaste v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00).

VEDENÍ ÚDAJŮ V EVIDENCI HUMPO

Je nutné, aby v evidenci HUMPO byly ubytovatelem důsledně vedeny a kontrolovány všechny požadované údaje o volné ubytovací kapacitě a ubytovaných osobách s dočasnou ochranou!

V evidenci HUMPO je ubytovatelům zobrazena platnost dočasné ochrany, počet dnů od udělení první dočasné ochrany, shoda adres ubytované osoby v ubytovacím zařízení v evidenci HUMPO s adresou pobytu v ČR nahlášenou na Ministerstvo vnitra v databázi CIS.  Zobrazováno bude zařazení zranitelných osob do skupiny, na které se nevztahuje omezení bezplatného ubytování na dobu 150 dnů a paušální náhrada bude dále proplácena cestou krajského úřadu (předpoklad konec května/začátek června 2023).

Pro přístup do evidence HUMPO obdrží ubytovatel po podpisu Smlouvy přístupové heslo a pro všechny uživatele, tzn., i pro ubytovatele je zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele evidence HUMPO a každý si jej musí naistalovat na vlastní mobilní zařízení. Postup nastavení 2FA

Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (Google play), tak i IOS (App Store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do evidence HUMPO, proběhne ověření a přihlášení. 

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz ve dnech úterý a čtvrtek, od 8:00 do 14:00 hod.

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení, je nutné kontaktovat Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.
 

Požadované údaje v evidenci HUMPO:

 1. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v evidenci HUMPO:
  • při příchodu nových osob do ubytovacího zařízení zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“, vydanou KACPU každé osobě, s údaji uvedenými v evidenci HUMPO. Případný nesoulad řešit v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00
  • kontrolovat, zda ubytovaná osoba má platnou dočasnou ochranu, tzn. zda je v evidenci HUMPO u osoby zelené označení
  • vyznačovat přerušení bezplatného ubytování, tj. zapsat dobu, od kdy - do kdy osoba bezplatné ubytování nevyužívá,
  • ukončit pobyt ke dni odchodu z ubytovacího zařízení nebo ke dni zjištění, že osoba z ubytování odešla.
 2. Aktualizovat každé 3 dny údaje o volné ubytovací kapacitě. 

Návod HUMPO Ubytovatel

Návod přerušení ubytování


UKONČENÍ POBYTU OSOB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu. Je potřeba: 
  • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO, „Ubytován DO“
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji s vyplněným formulářem ukončení ubytování. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci.
 2. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 10 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba:
  • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO „Ubytován DO“ a to nejpozději 10. den od posledního dne pobytu. Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončit pobyt v evidenci HUMPO i dříve.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na MV-OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna a cizinec ztrácí nárok na poskytování humanitární dávky.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT A BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ ZE STRANY UBYTOVATELE

V případě, že se ubytovatel rozhodne ukončit poskytování ubytovacích kapacit a bezplatné ubytování, je třeba:

  • Informovat min 15 dní předem krajský úřad o tom, že budete ukončovat poskytování ubytovacích kapacit k zajištění bezplatného ubytování. Čím dříve, tím lépe, abychom se stihli připravit na případné přeubytování zranitelných osob nebo osob, kterým neuplynula doba 150 dnů od vydání dočasné ochrany. Ostatní osoby na přeubytování nárok nemají a ubytovatel je oprávněn tyto osoby vystěhovat bez náhradního ubytování.
  • Informovat min 30 dní předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování.  K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace je nutné včas a prokazatelně umístit ve vhodném prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
   • Osoby s dočasnou ochranou využívající bezplatné ubytování, tj. ubytování, které jim bylo přiděleno na KACPU a ubytovatelům je proplácena paušální náhrada, si musí hledat vlastní ubytování nebo zvážit dle situace návrat na Ukrajinu. 
   • V případě, že se jedná o zranitelné osoby (od června bude vyznačeno evidenci v HUMPO) nebo o osoby s dočasnou ochranou do 150 dnů od jejího vydání, je ubytovatel povinen min 7 pracovních dnů předem nahlásit požadavek na jejich přeubytování na adresu humpo@jck.izscr.cz .  
  • Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO, „ubytován DO“.
  • Oznámit ukončení ubytování uprchlíků na MV – odbor azylové a migrační politiky na adresu Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice.  Doporučujeme zaslat „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem oznámení posílat nelze, pouze v případě zaručeného elektronického podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro osoby s dočasnou ochranou je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
  • Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele poslat na krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

FAKTURACE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY:

 • Údaje v evidenci HUMPO si zkontrolujte a upravte nejpozději k poslednímu dni v měsíci ubytování. Od 1. dne následujícího měsíce již nelze provést ze strany ubytovatele žádné změny.
 • Pro vyplacení paušální náhrady je z evidence HUMPO automaticky generován výpis ubytovaných osob, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout výpis pro fakturaci.   
 • Faktury vč. podepsaného výpisu ubytovaných osob z evidence HUMPO je NUTNÉ zasílat max. do 20. dne následujícího měsíce. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace červenec 2022)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám.  NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu jejich administrace dochází ke zbytečnému zdržení.
 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu ode dne, kdy ji posíláte na krajský úřad, tj. buď 15 nebo 30 dní od této doby, nikoliv ode dne vystavení. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost, ale určitý čas pro kontrolu a administraci proplacení potřebujeme.
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy, měsíc, za který fakturujete, případně lze uvést číslo zákona 65/2022 Sb.  Usnesení vlády ke stanovení výše paušální náhrady neuvádějte, číslo tohoto usnesení se mění.

KONTAKTY: 

Dotazy k uzavření smlouvy / dodatku ke smlouvě, zápisu nebo výmazu ubytovacího zařízení do evidence HUMPO a/nebo k proplacení paušální náhrady za bezplatné ubytování zasílejte na krajský úřad na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz . V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy - název ubytovacího zařízení - paušální náhrada. Případně volejte na číslo 386 720 277 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz ve dnech úterý a čtvrtek, od 8:00 do 14:00 hod.

Případné požadavky nebo dotazy k ubytování a evidenci ubytovaných osob v k evidenci databázi HUMPO zasílejte na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje na adresu humpo@jck.izscr.cz. V předmětu e-mailu prosím uveďte číslo smlouvy-název ubytovacího zařízení-evidence HUMPO (př.: 085-penzion Buchta-evidence HUMPO).

V případě neshod v „Informaci o přidělení ubytování“ se obracejte v úředních hodinách KACPU na tel: 725035121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00).

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení do evidence HUMPO kontaktujte Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.
 

Závěrem Vám přeji za všechny své kolegyně a kolegy, se kterými spolupracujete, příjemné dny a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

17.05.2023 Webmaster