Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Popis služby

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad o:

 

  1. vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
  2. rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.

K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pro koho je služba určena?

Doklad o uznání zahraničního vzdělání v ČR můžou získat žadatelé, kteří v zahraniční škole získali stupeň základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání. Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání s  nostrifikační doložkou nebo osvědčení o rovnocennosti můžou převzít i zmocněnci (s písemnou plnou mocí) a za nezletilé žadatele jejich zákonní zástupci.

Jaký je postup vyřízení?

Podejte žádost společně se všemi nezbytnými přílohami.

Vlastní nostrifikace spočívá v porovnání obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním v obdobném oboru v České republice. Pokud chybí větší množství hodin z některého předmětu nebo některý předmět chybí úplně, vykoná žadatel tzv. nostrifikační zkoušku před komisí, kterou jmenuje odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Nostrifikační zkouška je žadatelem konána ve škole vybrané krajským úřadem nacházející se na území daného kraje.

Pokud se obsah a rozsah podstatně odlišuje, žádost je zamítnuta.

Pokud splníte stanovené podmínky, vydá krajský úřad nostrifikační doložku a rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice či osvědčení o rovnocennosti.

Co potřebuji mít?

K žádosti o nostrifikaci je nutno předložit:

  • originál diplomu nebo úředně ověřenou kopii závěrečného vysvědčení (diplomu),
  • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (tj. učební plán - seznam vyučovaných předmětů s počtem hodin za celou dobu studia)
  • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá.

K žádosti se současně připojí ověřený překlad všech dokladů do českého jazyka vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků.

Pravost podpisů a otisků razítek na originálu zahraničního vysvědčení a skutečnost, že je škola zřízena a uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak).

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Žádost je vyřízena nejpozději ve lhůtě 30 až 60 dnů. Řízení může být přerušeno například do doby vykonání nostrifikační zkoušky nebo do odstranění nedostatků žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč. (podklady k platbě správního poplatku obdrží žadatel po podání žádosti).


Veškeré informace z oblasti školství, mládeže a tělovýchovy najdete školském portálu Jihočeského kraje, www.jihoskop.cz

Kdo mi pomůže

Bc. Michaela Makočová, DiS.
tel: 386720840
e-mail: makocova@kraj-jihocesky.cz