Oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Popis služby

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb; povolení k poskytování zdravotních výkonů mimo zdravotnické zařízení.

Pro koho je služba určena?

O oprávnění k poskytování zdravotních služeb můžou žádat fyzické i právnické osoby.

O udělení povolení k poskytování zdravotních výkonů mimo zdravotnické zařízení může požádat poskytovatel zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení (tedy je držitelem platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb).

Jaký je postup vyřízení?

Žádost je potřeba podat písemně. Můžete ji doručit:

  • na podatelnu krajského úřadu
  • poštou na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor zdravotnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
  • prostřednictvím datové schránky (kdib3rr)

Krajský úřad Jihočeského kraje posoudí žádost a přiložené doklady. Pokud splníte všechny požadované podmínky, udělí vám oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Přiložené doklady, jejichž původcem není žadatel nebo ne žadatel sám (např. diplomy, lékařský posudek, prohlášení odborného zástupce, nájemní smlouvy atp.), jsou-li zasílány prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, je nutné zasílat v úředně ověřených kopiích nebo, jsou-li doručovány prostřednictvím datové schránky, konvertované do elektronické podoby s připojenou doložkou o provedené konverzi z listinné do elektronické podoby prostřednictvím služeb Czech POINT,  dokumenty zhotovené přímo v elektronické podobě a opatřené uznávaným elektronickým podpisem oprávněné/oprávněných osob - vydavatelem dokumentu, zaslané Vám do Vaší datové schránky příslušnou osobou (např. rozhodnutí příslušné KHS) lze přeposlat přímo do datové schránky krajského úřadu.

Co potřebuji mít?

Žádosti:

Žádost FYZICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

 

Oznámení změny / ukončení činnosti:

Oznámení FYZICKÉ osoby o změně / ukončení činnosti

Doklady, které je nutné předložit k oznámení FYZICKÉ osoby o změně

Oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně / ukončení činnosti

Doklady, které je nutné předložit k oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně

 

Pokud zcela končíte svou činnost – poskytování zdravotních služeb, je nutné zveřejnit informaci o ukončení této činnosti mimo jiné na úřední desce KÚ – viz formulář Žádost o zveřejnění informace o ukončení činnosti 

 

Prohlášení:

Prohlášení žadatele – FYZICKÁ osoba

Prohlášení žadatele – PRÁVNICKÁ osoba

Prohlášení žadatele – FYZICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS)

Prohlášení žadatele – PRÁVNICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS)

Prohlášení odborného zástupce

 

Seznamy zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli:

Seznam – AMBULANTNÍ péče a zdravotní péče poskytovaná VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA

Seznam – LŮŽKOVÁ A JEDNODENNÍ péče

Seznam – VZOR, jak vyplnit formulář

Pomocná kalkulačka k výpočtu výše úvazku (s proklikem na excelovou tabulku, která provede přepočet)

 

Lékařský posudek

Lékařský posudek

 

POVOLENÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ MIMO ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (dle § 11a zákona č. 372/2011 Sb.)

Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení. 

Preventivní péče je v §5 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb. definována jako druh zdravotní péče, jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich vzniku.

Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

Povolení lze udělit na žádost:

  • poskytovateli zdravotních služeb, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby, v jejichž rámci budou výše uvedené zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení, 
  • na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

Tiskopis žádosti

Žadatel k žádosti o udělení povolení předloží:

  • kopii rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, pokud rozhodnutí nevydal krajský úřad příslušný k udělení povolení,
  • závazné stanovisko krajské hygienické stanice.

Ukončení poskytování zdravotních služeb:

Žádost je nutné dle zákona č. 372/211 Sb. zaslat nejpozději 60 dnů před dnem plánovaného ukončení činnosti!!! K oznámení ukončení poskytování zdravotních služeb použijte formuláře pro OZNÁMENÍ ZMĚNY - oddíl VII.

Současně je poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti. Jde-li o postup podle § 23 odst. 3 (převod majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotní ch služeb na jinou osobu), poskytovatel v informaci uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pro předání zdravotnické dokumentace na KÚ (při ukončení poskytování zdravotních služeb bez nástupce) kontaktujte BA Editu Sovovou, MSc., tel.: 386 720 613, e-mail: sovova@kraj-jihocesky.cz.

Přerušení poskytování zdravotních služeb a pokračování v poskytování zdravotních služeb (§ 26 zákona č. 372/2011 Sb.):

Přerušení:

Poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.

Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit, příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; současně je poskytovatel povinen informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům. Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli splnit povinnosti uvedené ve větě první ve stanovené lhůtě, je povinen učinit ta k bez zbytečného odkladu.

Poskytovatel je po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.

Pokračování:

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Poskytování zdravotních služeb lze opakovaně přerušit po uplynutí 5 let ode dne uvedeného v oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po předchozím přerušení jejich poskytování.

Příslušný správní orgán přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 15 dnů ode dne, kdy mu tato skutečnost byla poskytovatelem oznámena.

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli (§ 27 zákona č. 372/2011 Sb.):

Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2 (poskytovatel ZS u jiného poskytovatele), může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, jestliže
a) je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel,
b) jsou splněny podmínky uvedené v § 16 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o fyzickou osobu, nebo podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o právnickou osobu,
c) do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb, má práva a povinnosti poskytovatele.

Úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb je tato osoba povinna písemně oznámit do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele též zdravotním pojišťovnám, se kterými měl zemřelý poskytovatel ke dni úmrtí uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Oznámí-li úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb více osob, může v poskytování zdravotních služeb pokračovat ta z nich, na které se písemně dohodly; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.

Další informace naleznete v zákoně č. 372/2011 Sb. § 27 nebo kontaktujte příslušného referenta.

Odkaz na Národní registr poskytovatelů zdravotních služebhttps://nrpzs.uzis.cz/

Editace kontaktů a ordinační doby v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb/metodika v plné a zkrácené verzi/

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb#dokumenty

https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--metodicke-dokumenty

Odkaz na Národní zdravotnický informační systémhttps://www.nzip.cz/

Odkaz na ÚZIShttps://www.uzis.cz/  

 

Jaká je lhůta pro vyřízení?

Konkrétní doba vyřízení žádosti závisí na složitosti případu. Zákonné lhůty jsou stanoveny dle správního řádu na 30 dnů až 60 dnů od podání žádosti.

Jaký je poplatek za vyřízení?

Správní poplatek za podání žádosti o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb  je 1 000 Kč.

Přijetí žádosti o změnu rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci, jejímž předmětem je změna - rozsahu zdravotních služeb, týkající se formy, oboru nebo druhu zdravotní péče nebo zdravotní služby, místa poskytování zdravotních služeb, místa pracoviště poskytovatele zdravotnické záchranné služby, zdravotnické dopravní služby nebo přepravy pacientů neodkladné péče nebo místa kontaktního pracoviště poskytovatele domácí péče, nebo doby platnosti oprávnění  500 Kč.

Přijetí žádosti o odnětí oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo o zrušení registrace  150 Kč.

Kdo mi pomůže?

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů České Budějovice, Strakonice a Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje u referentky:
Ing. Lenka Krejčová, tel. 386 720 609, e-mail: krejcova@kraj-jihocesky.cz

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů Jindřichův Hradec, Prachatice a Tábor u referentky:
Bc. Zuzana Nápravník, DiS, tel. 386 720 610, e-mail: napravnik@kraj-jihocesky.cz

Poskytovatelé zdravotních služeb s místem poskytování na území okresů Český Krumlov a Písek u referentky:
Mgr. Linda Opolcerová, tel. 386 720 612, e-mail: opolcerova@kraj-jihocesky.cz