Odbor dopravy a silničního hospodářství

Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Pracovní náplň v samostatné působnosti 

 • zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení ODSH
 • průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s ODSH vypracovává reporty o cash flow rozpočtu 
 • předkládá návrhy rozpočtových změn za ODSH ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
 • vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OODSH
 • provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu ODSH, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
 • zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem ODSH a následné proplácení faktur za odebrané zboží nebo služby
 • spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
 • spolupracuje s ostatními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
 • organizuje jednání související s činností celého odboru 
 • připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru 
 • koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru 
 • zajišťuje tematický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a krajského úřadu pro potřeby odboru
 • zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru 
 • zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ 
 • vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům. 
 • zajišťuje spisovou službu na ODSH
 • koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
 • připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
 • koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečností 
 • koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje přitom s ODSH
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení při mimořádných situacích
 • spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály jimi vydané 
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • poskytuje metodickou podporu příslušným jednotlivým odborům KÚ při zpracování návrhů a zadání projektů a v součinnosti s nimi zpracovává souhrnný přehled zadání projektů k projednání orgánům Jčk s ohledem na požadavky příslušného programu
 • spolupodílí se na zavedení řídícího a hodnotícího systému potřebného pro řízení a hodnocení průběhu realizace projektů a zajišťuje výměnu dat mezi příslušnými orgány
 • zajišťuje metodickou a odbornou podporu přípravy a řízení projektů PPP
 • zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
 • zajišťuje monitorování velkých projektů, součinnost při kontrolách a publicitu realizovaných projektů
 • zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
 • ve spolupráci s příslušným odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje 
 • zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou, realizací, financováním, závěrečným vyhodnocením velkých projektů (zejména předprojektová, projektová příprava, výběrová řízení na dodavatele, spolupracuje s příslušnými odbory KÚ, orgány státní správy a samosprávy, investory (např. Řídící orgány příslušných programů, apod.)        na zajištění financování velkých projektů, spolupracuje s příslušným odborem KÚ na realizaci projektu, předkládá samostatně či ve spolupráci s příslušným odvětvovým odborem závěrečné zprávy pro poskytovatel prostředků, atd.) 
 • aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd. 

Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě

 • zajišťuje výkon zřizovacích funkcí u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
 • zajišťuje vymezení úseků silnic na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • zajišťuje výkon vlastnických práv a proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem ve vlastnictví kraje, které spravuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, které nejsou zřizovací listinou svěřeny do přímé kompetence organizace
 • zpracovává a aktualizuje plán investiční výstavby krajské silniční sítě
 • zpracovává a aktualizuje plán opatření v oblasti BESIP na krajské silniční síti
 • zpracovává, zajišťuje a aktualizuje ostatní koncepční materiály kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství
 • zajišťuje přípravu a realizaci akcí v rámci dílčích programů vytvořených za účelem plnění zákonných povinností uložených právními předpisy vlastníkům silnic II. a III. tříd
 • zajišťuje proces zadávání veřejných a jiných zakázek v souladu s příslušným zákonem a vnitřními předpisy kraje v souvislosti se strategickou přípravou v oblasti dopravy a zajišťováním podkladů pro výkon vlastnických práv a pro proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem
 • zajišťuje administraci podpor poskytnutých z prostředků kraje
 • zajišťuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje funkci koordinátora v oblasti BESIP v krajské působnosti
 • vyřizuje petice a stížnosti v rozsahu své působnosti
 • uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci z pozice vlastníka komunikací II. a III. třídy
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění  

Oddělení přípravy a realizace silničních staveb

 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v oblasti přípravy a realizace silničních a souvisejících staveb
 • zabezpečuje přípravu a realizaci silničních a souvisejících staveb v majetku 
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnost v rámci své působnosti
 • zajišťuje rozbory hospodaření v oblasti realizace silničních staveb 
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení projektové dokumentace do účetní evidence u akcí zajišťovaných OVZI 
 • zajišťuje příslušné podklady a evidenci u akcí realizovaných za účasti finančních prostředků státního rozpočtu (ISPROFIN) v oblastech, které jsou v působnosti OVZI
 • zpracovává příslušné podklady pro žádosti do dotačních titulů z fondů rozpočtu ČR, EU, atd. a zajišťuje veškerou agendu spojenou s dotačním řízením, vypořádáním, kontrolou,
 • zajišťuje podklady a zpracovává návrh ročního investičního plánu Jihočeského kraje a dlouhodobý investiční výhled v oblasti silničních a souvisejících staveb
 • připravuje podklady pro zadání veřejných zakázek 
 • metodicky usměrňuje příspěvkové organizace v oblasti investic
 • jedná s vlastníky nemovitostí 
 • jedná na obecných i speciálních stavebních úřadech a s dotčenými orgány státní správy, ve věci vydání příslušných povolení a vyjádření dle platné legislativy
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí a velkých oprav
 • účastní se předání staveniště, kontrolních dnů staveb, předání dokončených staveb a zajišťuje závěrečnou kontrolní prohlídku stavby ve spolupráci s TDS (dříve kolaudace)
 • zabezpečuje realizaci, vyhodnocení a zaúčtování veřejných zakázek, které jsou v rozpočtu v působnosti ODSH
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u zajišťovaných akcí
 • vyřizuje petice a stížnosti v rozsahu své působnosti

Oddělení silniční dopravy

 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti JIKORD s.r.o.
 • zajišťuje činnosti související s výkonem závazku veřejné služby společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících společností JIKORD s.r.o. 
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování přípravy Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje společností JIKORD s.r.o.
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení strategií a územní samosprávy v dopravě

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • vyřizuje stížnosti a přezkoumává vyřízení stížností v rozsahu své působnosti
 • u autoškol rozhoduje podle zák. č. 247/2000 Sb. o udělení profesního osvědčení a jeho odnětí, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku  
 • uděluje akreditace provozovatelům školícího střediska ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů podle zák. č. 247/2000 Sb.
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí osvědčení a oprávnění k provozování stanic technické kontroly podle zák. č. 56/2001 Sb.
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou výjimečného užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenu technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy po silnicích I. třídy podle § 43, odst. 5, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pokud přeprava nepřesahuje území kraje
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Oddělení přípravy a realizace silničních staveb

 • postupuje dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích

Oddělení silniční dopravy

 • vydává stanovisko potřebné pro vydání nebo změnu koncesní listiny
 • rozhoduje o udělení povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, která není živností podle živnostenského zákona
 • vydává potvrzení o prokázání splnění podmínky finanční způsobilosti
 • organizuje a provádí zkoušky ke splnění podmínky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu a vydává osvědčení odborné způsobilosti pro provozování dopravy
 • rozhoduje o udělení, neudělení a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy
 • schvaluje jízdní řády nebo jejich změny ve veřejné linkové osobní dopravě
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě 
 • poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy  
 • ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

Oddělení silničního hospodářství

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak 
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy  
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií 
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy
 • organizuje kontroly na úseku silničního hospodářství na pověřených obcích, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá Ministerstvu dopravy České republiky, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření 
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy, zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštním předpisem pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy podle § 77 odst. 1 písm. a)  zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Správce silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje

Ve smyslu § 9 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném od 31. 12. 2015, je Jihočeský kraj jako vlastník silnic II. a III. třídy na svém území povinen v případě, že pro výkon správy silnic II. a III. třídy zřídil správce, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup identifikační údaje správce, vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává, a rozsah jím vykonávané správy. Povinně zveřejňovanými identifikačními údaji správce jsou obchodní firma nebo název, adresa sídla a identifikační číslo osoby.

Identifikační údaje správce:
- Název: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace
- Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
- IČO: 70971641

Vymezení pozemních komunikací, jejichž správu vykonává:
- silnice II. a III. třídy na území Jihočeského kraje

základní informace o rozsahu vykonávané správy jsou dostupné na adrese http://www.susjk.cz/cz/organizace/o-nas.

Seznam zřizovaných organizací v působnosti odboru

doprava, správy a údržby silnic


Odborem zveřejňované informace

Dopravní stavby

Informační webu Jihočeského kraje, který přináší průběžné informace o aktuálním stavu přípravy a realizace důležitých dopravních staveb v jižních Čechách naleznete zde: https://dopravnistavby.kraj-jihocesky.cz/cs

ds

 

BESIP Jihočeského kraje
Besip

Dne 17. 12. 2021 došlo k vypnutí dosavadního webu BESIP Jihočeského kraje a nyní veškeré aktuality z oblasti dopravy, informace o dopravní výchově, fotografie a údaje o probíhajících dopravních akcích a soutěžích naleznete na facebookové stránce BESIP Jihočeský kraj.

Původní stránky fungovaly od 18. 10. 2010.


Strategie BESIP Jihočeského kraje 

Jihočeský kraj má od prosince roku 2020 svou vlastní strategii bezpečnosti silničního provozu. Brožura je ke stažení zde:

Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2021 – 2030 


Kontaktní osoba: Bc. Zdeněk Krenauer, tel.: 386 720 545, e-mail: krenauer@kraj-jihocesky.cz

Autoškoly - akreditace

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se změnil zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 49 a 50 zákona č. 374/2007 Sb. budou krajské úřady nově udělovat akreditace k provozování školících středisek. Krajský úřad udělí akreditaci žadateli na základě písemné žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje zákonné požadavky.

https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/akreditace-k-provozovani-vyuky-vycviku-v-ramci-odborne

Zákon č. 247/2000 Sb.

Změny vyplývající ze směrnice 2018/645 vztažené k zákonu č. 247/2000 Sb. se týkají zejména ustanovení § 48 Pravidelné školení:
-    (1) Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky a výcviku.
-    (2) Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu podle § 52c. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin. Roční kurz lze rozdělit do dvou po sobě následujících dnů. Část výuky může probíhat způsobem umožňujícím dálkový přístup, je-li zajištěno řádné ověření totožnosti řidiče. Výcvik může být proveden s využitím simulátoru.

Směrnice 2018/645, potažmo i zákon č. 247/2000 Sb. a vyhláška č. 156/2008 Sb. hovoří o hodině. Hodina výuky a výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů trvá 60 minut, neboť se na rozdíl od autoškol nejedná o vyučovací hodinu. 

Vyhláška č. 156/2008 Sb.

Důvodem většiny změn vyplývajících ze směrnice 2018/645 vztažené k vyhlášce č. 156/2008 Sb. je jednak to, že vzhledem k vývoji v oblasti školení a vzdělávání a za účelem zvýšení přínosu směrnice 2003/59/ES k bezpečnosti silničního provozu a relevance školení pro řidiče by měla být ve výcvikových kurzech posílena témata týkající se bezpečnosti silničního provozu, jako je vnímání rizik, ochrana zranitelných účastníků silničního provozu, zejména chodců, cyklistů a osob s omezenou pohyblivostí, palivově úsporné řízení, řízení v extrémních povětrnostních podmínkách a přeprava mimořádného nákladu. V této souvislosti by se kurzy měly týkat rovněž inteligentních dopravních systémů a měly by být aktualizovány v závislosti na technologickém vývoji.

Dále došlo ke změnám provádění školení, a to z důvodu poskytnout jasnou možnost zlepšit a modernizovat praxi školení s využitím nástrojů informačních a komunikačních technologií, jako je e-learning a kombinované učení, pro část školení při současném zajištění jeho kvality. Při zlepšování a modernizaci postupů školení je nutno vzít v potaz skutečnost, že některá specifická témata vyžadují praktický výcvik a pomocí těchto výukových nástrojů je nelze řádně vyložit (například nasazování sněhových řetězů, zabezpečování nákladů či jiné prvky školení, při nichž je důležitá praktická část). Praktický výcvik může, ale nemusí, spočívat v řízení. Podstatná část školení požadovaného podle této směrnice by měla probíhat ve schváleném výcvikovém středisku.

V případě pravidelného školení dochází v ustanovení § 11 vyhlášky č. 156/2008 Sb. k těmto změnám:
-    (4) Pravidelné roční školení sestává z 6 hodin výuky a 1 hodiny výcviku.
-    (5) Výuka musí zahrnovat nejméně jeden předmět týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a odpovídat zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy.
-    (6) Výuka může být v rozsahu 1 hodiny nahrazena výukou prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup. U výuky prováděné způsobem umožňujícím dálkový přístup musí být zajištěna jednoznačná identifikace vyučované osoby, zaznamenání data a času zahájení a ukončení výuky, zaznamenání probíraných témat a potvrzení o absolvování výuky jednotlivými vyučovanými osobami. Výuku prováděnou způsobem umožňujícím dálkový přístup lze absolvovat až po vykonání zbývajícího rozsahu výuky a výcviku.
-    (7) Obsahem výcviku je nácvik praktických dovedností, které odpovídají zvláštním potřebám řidiče v oblasti odborné přípravy v rámci alespoň jednoho z témat učební osnovy pravidelného nebo vstupního školení, nebo zdokonalování v řízení vozidla.

Výcvik

Doporučujeme provádět výcvik buď první, nebo poslední hodinu pravidelného školení. Výcvik spočívá buď v řízení, nebo v nácviku ostatních praktických dovedností. 
Výcvik v řízení se provádí za podmínek obdobných jako u získání odborné způsobilosti řidiče a vstupního školení (to znamená na výcvikových vozidlech). Lze jej nahradit na pokročilém simulátoru. Výcvik v řízení provádí schválený lektor k výcviku. 

Výcvik v ostatních praktických dovednostech není přesně specifikován, ale musí se jednat o témata, která jsou v rámci pravidelného nebo vstupního školení. Praktický výcvik není omezen na výcviková vozidla a akreditované učebny, aby nebylo omezující provádění například údržby vozidla, zajištění nákladu, seznámení s ovládáním vozidla atd. na výcvikových vozidlech a v místě akreditované učebny. Školicí střediska jsou povinna hlásit (vyplývá ze zákona č. 247/2000 Sb.) čas a místo konání výcviku. Praktickým výcvikem jsou veškeré činnosti (témata dle vstupního a pravidelného školení), kdy řidič nebude pouhým posluchačem, ale bude se muset aktivně podílet na výcviku. Jako příklady lze zmínit činnosti jako zdravověda, zajištění nákladu, obsluha tachografu, vyplňování dokladů (např. CMR) atd. Část praktického výcviku nemusí nutně navazovat tematicky na předchozí výuku. Výcvik v ostatních praktických dovednostech může provádět schválený lektor pro dané téma (např. lékař při výcviku zdravovědy). 

E-learning:

Tato forma vzdělávání je volitelná a její část může být nahrazena pouze z části výuky. Přesně technické (IT) podmínky identifikace osoby nejsou stanoveny. Obecně by mělo být identifikovatelné:
-    doložení kdo školení e-learningu absolvoval (tj. doložení, že e-learning absolvuje osoba, která se účastní konkrétního pravidelného školení), 
-    začátek školení e-learningu
-    konec školení e-learningu
-    potvrzení o absolvování e-learningu
-    povinnost dodržovat jiné platné právní předpisy (např. GDPR), platí bez ohledu, zda je na ně odkázáno, či nikoliv

Témata, osnova a způsob provádění není stanoven, musí však obsahovat témata pravidelného nebo vstupního školení.

Změny plynoucí z implementace směrnice 2018/645

Učební plán musí odpovídat hodinám v délce 60 minut. V souvislosti se školením řidičů se nikde nepíše o vyučovací hodině v délce 45 minut (rozdíl oproti autoškolám).

V případě pravidelného školení v rozsahu 35 hodin je nutné uvádět nejen den zahájení školení, ale také uvedení zbylých termínů tohoto školení (tj. dalších dnů i s časem zahájení v těchto dnech).

Pokud je roční kurz pravidelného školení rozdělen do dvou po sobě následujících dnů, je nezbytné nahlášení nejen této skutečnosti, ale zejména o uvedení rozsahu školení v jednotlivých dnech (tj. uvedení hodinového rozsahu v obou dnech, přesný čas zahájení a ukončení výuky a výcviku v obou dnech).

Vzhledem k uvedeným změnám upozorňuje Krajský úřad Jihočeského kraje touto formou provozovatele školicích středisek na nezbytnost provedení vlastní kontroly  akreditací a provedení aktualizace zejména v seznamu lektorů, výcvikových vozidel, učeben apod.


Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku

Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení


Autoškoly - Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu      s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,     v platném znění, provádí zkoušky budoucích učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Zkušebním dnem je pondělí, zkoušky probíhají v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství č. 2207a (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, budova G ve dvoře).

Na rok 2024 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek*:

 • 03.09.2024
 • 09.09.2024
 • 16.09.2024
 • 23.09.2024
 • 30.09.2024
 • 07.10.2024
 • 14.10.2024
 • 21.10.2024
 • 29.10.2024

S ohledem na klimatické podmínky se zkoušky nekonají v zimních měsících (prosinec, leden, únor) a z důvodu dovolených se nezkouší v době letních prázdnin (červenec a srpen).

*Změna termínů vyhrazena.

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, po obdržení žádosti o provedení zkoušky a přihlášky ke zkoušce  písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky. 

K přihlášce a žádosti o provedení zkoušky se doloží následující dokumenty:

a) platný průkaz totožnosti žadatele
b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele 
c) doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření 
d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e) platný řidičský průkaz žadatele
f) výpis z evidenční karty řidiče - žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g) profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem) 
h) registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje.

Doklady uvedené pod písm. a), b), d) e), g), h) se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

Zkouška se provádí v následujícím rozsahu:

a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (písemně zkušebním testem) 
b) zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (ústně) 
c) zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (ústně) 
d) zkouška z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (ústně) 
e) zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ústně) 
f) zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (ústně u vozidla) 
g) zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla (prakticky) 
h) zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

Usměrnění činnosti
Zkušební okruhy ke zkouškám

Zkušební komise:

Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky jmenuje ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje pětičlennou komisi, jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky MDaS ČR č. 167/2002Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění. Členem komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního osvědčení.

Kontaktní osoba: 
Bc. Zdeněk Krenauer,  tel.: 386 720 545, e-mail: krenauer@kraj-jihocesky.cz

Formuláře přihlášky ke zkoušce a žádosti o provedení zkoušky jsou k vyzvednutí u kontaktní osoby.

Podrobnosti k provádění zkoušek jsou uvedeny v příloze „Usměrnění činnosti".

Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Finanční způsobilost, odborná způsobilost a eurolicence

Návod na postup při vyřizování žádostí - silniční doprava

Veškeré informace o návodu na postup při vyřizování žádostí s odkazem na https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/podkl…

Finanční způsobilost dopravců

Odkaz na finanční způsobilost: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/podkl…

Odborná způsobilost dopravců

Odkaz na odbornou způsobilost a termíny na přihlášení se na zkoušku: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/prihl…

Eurolicence, osvědčení řidiče

Odkaz na eurolicence a osvědčení řidiče: https://www.kraj-jihocesky.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sluzby/6525/zados…

Dopravní obslužnost Jihočeského kraje

Koordinátor dopravy Jihočeského kraje společnost JIKORD s.r.o.

jikord

 


Pravidla pro stanovení omezení provozu dopravy komerčních autobusových linek na území Jihočeského kraje

Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2023 - Jihočeský kraj - linková doprava
Souhrnná zpráva o závazcích veřejné služby za rok 2023 - Jihočeský kraj - drážní doprava


AKTUÁLNÍ SEZNAM AUTOBUSOVÝCH LINEK V ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY JIHOČESKÉHO KRAJE

Koncepce optimalizace dopravní sítě na území Jihočeského kraje

Cílem projektu je výběr a analýza takové dopravní sítě, která je optimální z hlediska dopravní obslužnosti a progresivního rozvoje Jihočeského kraje a je tedy na této síti účelné primárně plánovat opatření investičního i neinvestičního charakteru. Projekt byl realizován od září roku 2009 do listopadu roku 2010. Projekt byl rozdělen na část analytickou a návrhovou. V rámci analytické části byly provedeny rozsáhlé dopravně inženýrské průzkumy, byla provedena analýza stavebně a dopravně-technického stavu silniční sítě, a také dopravně bezpečnostní analýza nehodových lokalit. Hodnocení silniční sítě bylo provedeno formou multikriteriální analýzy. Podkladem multikriteriální analýzy byly výstupy z analytické části. Výstupem tohoto hodnocení bylo stanovení úseků s vysokou, střední a nízkou prioritou. Na základě hodnocení silniční sítě byla následně navržena konkrétní opatření jak investičního, tak i neinvestičního (opravy) charakteru na úsecích silniční sítě a rovněž byly stanoveny priority těchto opatření.

Na hodnocené síti byly tedy stanoveny priority opatření jednak dle platné územně plánovací dokumentace a zároveň byly navrženy další (chybějící) opatření u kterých byla stanovena taktéž priorita realizace. Pro přehlednost a názornost propojení všech opatření na území kraje byla zároveň identifikována opatření jejichž investorem není Jihočeský kraj - opatření na nadřazené silniční síti (silnice ve správě ŘSD ČR) a opatření jiných investorů (opatření v souvislosti s výstavbou NJZ). Na základě výstupů projektu Koncepce byla stanovena předpokládaná finanční náročnost navržených opatření v jednotlivých časových horizontech a zároveň bylo vyčísleno čerpání těchto finančních prostředků v jednotlivých časových obdobích, které dle zadání projektu byly stanoveny do 7 let, 7 - 15 let a časový horizont nad 15 let.

Podrobnější informace a celý materiál

Optimalizace Litvínovické, České Budějovice 

Studie optimalizace příčného uspořádání silnice I/3 v úseku od křížení s Jižní tangentou po křižovatku s ulicí Mánesova, České Budějovice pro výhledové intenzity dopravy jako podklad pro územní plánování na území Jihočeského kraje

SIT_2_VARIANTA_1 CAST
SIT_2_VARIANTA_2_CAST
SIT_2_VARIANTA_3_CAST
B_3_3_Sit_zakres_korid

Akční plán pro komunikace na území Jihočeského kraje

Akční plán protihlukových opatření pro hlavní pozemní komunikace ve vlastnictví Jčk

Mapové přílohy

Odpovědná osoba: Bc. Milan Veleba, tel.: 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

Programy výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy na území kraje

Program opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP - aktualizace 2024

Program inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy SÚS JčK - aktualizace 2024

Program inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. Třídy na území Jč. kraje - aktualizace 2024

 

Postupy sestavení programů 

Postup sestavení Programu inv. výstavby a oprav na sil. II. a III. třídy na území Jč. kraje
Postup sestavení Programu inv. výstavby a oprav na silnicích II. a III. třídy SÚS Jčk
Postup sestavení Programu opatř. na sil. II. a III. třídy na území Jihoč. kraje BESIP


Odpovědná osoba: Ing. Jan Vácha, tel.: 386 720 544, e-mail: vacha@kraj-jihocesky.cz

Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje

Identifikace dopravně nebezpečných míst a úseků na vybrané síti Jihočeského kraje

CDV

Analýza a následná identifikace rizikových faktorů na vybrané síti silnic II. a III. tříd v extravilánu na území Jihočeského kraje. Pro tuto identifikaci byl použit průnik metody bezpečnostních modelů nehodovosti a bezpečnostní inspekce – vymezení rozsahu. Takto zjištěné nejrizikovější úseky (5 % analyzované sítě) byly podrobeny speciální bezpečnostní inspekci za účelem identifikovat rizika vyplývající z technických a provozních vlastností těchto úseků a mající vliv na bezpečnost silničního provozu při jejím používání. Dále na těchto úsecích byla zpracována analýza nehodovosti a následně byla navržena opatření ke snížení závažnosti nebo odstranění zjištěných rizik. Výsledkem projektu jsou zprávy z jednotlivých úseků, které obsahují popis jednotlivých rizik, analýzu nehodovosti a návrhy na odstranění nebo snížení závažnosti těchto rizik. 

průvodní zpráva

zprava-JCK-156
zprava-JCK-158
zprava-JCK-188
zprava-JCK-192
zprava-JCK-209
zprava-JCK-261
zprava-JCK-262
zprava-JCK-387
zprava-JCK-390
zprava-JCK-435
zprava-JCK-441
zprava-JCK-451
zprava-JCK-472
zprava-JCK-478
zprava-JCK-494
zprava-JCK-505
zprava-JCK-552
zprava-JCK-556
zprava-JCK-574
zprava-JCK-595
zprava-JCK-598
zprava-JCK-612
zprava-JCK-621
zprava-JCK-626
zprava-JCK-628
zprava-JCK-631
zprava-JCK-634
zprava-JCK-639
zprava-JCK-640
zprava-JCK-678
zprava-JCK-688
zprava-JCK-714 


Odpovědná osoba: Ing. Monika Karaarslan, telefon 386 720 544, e-mail: havlikova@kraj-jihocesky.cz

Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4

Memorandum o společné spolupráci při přípravě a výstavbě dálnice D3, D4 a stavbách související s dálnicí D3 a D4

Memorandum ke stažení 

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě

Memorandum o spolupráci v železniční dopravě v rámci územního obvodu Jihočeského kraje

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice

Memorandum o spolupráci při rozvoji a provozu letiště České Budějovice

Dokument ke stažení

V zimě neudržované úseky silnic na území kraje

Aktuální Nařízení rady Jihočeského kraje, kterým se stanoví úseky silnic na území Jihočeského kraje, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňování sněhu a náledí naleznete zde.

Neudržované úseky lze také přehledně zobrazit na mapě Geoportálu Jihočeského kraje.


Kontaktní osoba: Bc. Milan Veleba, tel.: 386 720 206, e-mail: veleba@kraj-jihocesky.cz

Cyklogenerel Jihočeského kraje pro období 2014 2020

Cyklogenerel Jihočeského kraje pro období 2014 2020 naleznete na stránkách Nadace Jihočeské cyklostezky.

jihočeské cyklostezky

 

Projekt Vltavská cyklostezka

VLTAVSKÁ CYKLOSTEZKA

Vltavská cyklostezka - ilustrační obrázek

 


Záměr komplexního projektu Vltavské cyklostezky vznikl na základě jednání dotčených měst a obcí, JCCR, Nadace Jihočeské cyklostezky, Českokrumlovského rozvojového fondu, organizace Český Krumlov Tourism, TO Českobudějovicko-Hlubocko a Jihočeského kraje v polovině roku 2019.

Cílem je realizace Vltavské cyklostezky v úseku Nová Pec – Týn nad Vltavou v maximální míře v kontaktu s řekou v předpokládané délce 188,4 km vedené po samostatném tělese o šířce cca 2,5 - 3 m s šotolinovým nebo asfaltovým povrchem. Záměrem je maximální přiblížení cyklostezky k řece v co největším kontaktu se systémy veřejné dopravy a vytvoření nové nabídky sportovního i rekreačního využití pro širokou veřejnost, nových investičních příležitostí a pracovních míst pro obce a subjekty v dosahu řeky. Současná Vltavská cyklotrasa je vedena jen zčásti podél Vltavy, řada úseků je vedena i ve větší vzdálenosti od řeky po silnicích III. třídy např. úsek Vyšší Brod – Rožmberk n/Vlt., Spolí – Slupenec – Český Krumlov, Český Krumlov – Zlatá Koruna, Štěkře – Záluží – Opalice – Březí, Včelná – Rožnov.

Záměr má nadregionální význam, s návazností na evropskou síť cyklostezek (EuroVelo7) s předpokládaným propojením do Horního Rakouska, Bavorska a Středočeského kraje. Propojení atraktivních turisticky přitažlivých lokalit – jižní část Šumavy, Lipno, Vyšší Brod, Rožmberk, Český Krumlov, Zlatá Koruna, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou vytváří výjimečný produkt jak pro rozvoj cestovního ruchu, tak i pro obyvatele Jihočeského kraje jako součást občanské vybavenosti, významně rozšiřuje možnosti volnočasových aktivit a zvyšuje atraktivitu dotčeného území. 

V současnosti jsou některé části plánované cyklostezky realizovány z prostředků měst a obcí resp. za kofinancování z prostředků SFDI určených pro výstavbu nebo opravy cyklistických stezek. Jedná se zejména o úseky po levém břehu Lipenské vodní nádrže a úsek České Budějovice – Hluboká nad Vltavou – Purkarec. Některé další úseky jsou realizovány částečně či v přípravě. Významná část trasy dosud nemá žádnou předprojektovou přípravu. Veškeré tyto činnosti byly dosud zajišťovány vlastními silami obcí bez jednotného řízení a komplexního pohledu na naplňování záměru, který je v tomto rozsahu nad jejich síly i finanční možnosti. 

Proto se Jihočeský kraj rozhodl v roce 2019 převzít úlohu koordinátora a investora této komplexní stavby a za úzké spolupráce s dotčenými obcemi a dal si cíl do roku 2025 tento projekt zrealizovat.

Na podporu záměru projektu bylo v září 2019 schváleno a následně podepsáno „Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky mezi samosprávnými celky“ zahrnující dotčená města a obce. Cílem této deklarace je nejen spolupráce při předprojektové a projektové přípravě, ale rovněž zajištění následného provozu a údržby cyklostezky péčí zúčastněných obcí. 

Financování projektu Vltavské cyklostezky včetně projektové dokumentace bylo plánováno z více finančních zdrojů. Jako možné zdroje Jihočeský kraj předpokládá SFDI, operační programy evropské unie (IROP, IPRÚM, Operační program přeshraniční spolupráce Rakousko-Česká republika) a vlastní zdroje. 

Celkové odhadované náklady na projektovou přípravu, majetkoprávní vypořádání dosahují částku 1,276 mil. Kč s DPH. Jedná se o kvalifikovaný odhad, který bude dále zpřesňován projektovými dokumentacemi u jednotlivých dílčích úseků a  samozřejmě i rozsahem a cenou vykupovaných pozemků.

Záměr projektu předložený Centrální komisi Ministerstva dopravy byl tímto orgánem schválen dne 28. 4. 2020.

Další podrobné informace k projektu lze nalézt v níže uvedených dokumentech:

Memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu Vltavské cyklostezky

Dopadová studie a rámcová studie proveditelnosti a realizace projektu

Specifikace stavebních objektů

Prezentace projektu Vltavská cyklostezka

Popis dokončených úseků Vltavské cyklostezky


jkl
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva rok 2015

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 - zpráva rok 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 – zpráva rok 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 – zpráva rok 2020

Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje (IDS)

Veškeré informace naleznete na stránkách společnosti JIKORD s.r.o.:

jikord logo

 

Plán dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje

Veškeré informace naleznete na stránkách společnosti JIKORD s.r.o.:

jikord logo

 

Zpoplatnění silnic I. třídy - výsledky sčítání dopravy

Jihočeský kraj v souvislosti s dopady zpoplatnění silnic I. třídy od 1. 1. 2020 zajistil individuální sčítání dopravy v roce 2019 (září, říjen) a v roce 2020 (leden, únor).

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy v roce 2019

1_intenzita dopravy_I_20_2-3056
2_intenzita dopravy_I_20_2-5090
3_intenzita dopravy_I_20_2-1308
4_intenzita dopravy_I_22_2-0270
5_intenzita dopravy_I_22_2-0300
6_intenzita dopravy_I_22_2-0336
7_intenzita dopravy_II_139_2-1760
8_intenzita dopravy_II_139_2-1780
9_intenzita dopravy_II_173_2-4520
10_intenzita dopravy_III_1399_2-1690
11_intenzita dopravy_II_144_2-3841
Sčítání dopravy 1995-2019 (TV + SV) a graf
Sčítání dopravy 2019 (TV + SV)
Sčítání dopravy 2019 (TV-LN + SV)

Příloha č. 1 - navržené sčítací body
Příloha č. 4 - vysvětlivky

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy v roce 2020

1_intenzita dopravy_I_20_2-3056
2_intenzita dopravy_I_20_2-5090    
3_intenzita dopravy_I_20_2-1308
4_intenzita dopravy_I_22_2-0270
5_intenzita dopravy_I_22_2-0300
6_intenzita dopravy_I_22_2-0336
7_intenzita dopravy_II_139_2-1760
8_intenzita dopravy_II_139_2-1780
9_intenzita dopravy_II_173_2-4520
10_intenzita dopravy_III_1399_2-1690
11_intenzita dopravy_II_144_2-3841
Nárůst a pokles v roce 2020 oproti roku 2019 (TV, SV)
Nárůst a pokles v roce 2020 oproti roku 2019 nad 3,5t (TV-LN, SV)    
Sčítání dopravy 1995-2020 (TV + SV) a graf
Sčítání dopravy 2020 (TV + SV)
Sčítání dopravy 2020 (TV-LN + SV)

Příloha č. 1 - navržené sčítací body
Příloha č. 4 - vysvětlivky

Individuální sčítání dopravy na silnicích I. třídy - březen 2020 

Poznámka: výsledky sčítání byly ovlivněny zaváděním opatření proti šíření koronaviru Sčítání jaro 2020.zip

Další informace

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů ODSH

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Vzory smluv
Formuláře, tiskopisy a dokumenty ke stažení
Dopravní informace

Dopravní informace

Důležité informace pro řidiče o sjízdnosti silnic, uzavírkách a omezeních na území Jihočeského kraje najdou zájemci na webových stránkách Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. 

Mimo jiné je zde přehled o rozdělení silnic do tří pořadí důležitosti při zimní údržbě, kterou střediska SÚS povinně zajišťují vždy od počátku listopadu do konce března následujícího roku na celkem 693 km silnic I. třídy a 5 484 km silnic II. a III. třídy.

Řidiči se zde mohou seznámit i s časovými lhůtami od výjezdu mechanizace, které mají silničáři stanoveny pro zimní údržbu na jednotlivých kategoriích silnic. Praktická jsou i doporučení náhradních tras pro silniční uzavírky.

Informace týkající se uzavírek z důvodu modernizace úseků silnic II. a III. tříd a mostů naleznete ZDE.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje:

SUSJK

 

 

 


ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE
Kliknutím na odkaz přejdete do aplikace "ZIMNÍ ÚDRŽBA ONLINE", kde v reálném čase uvidíte aktuální nasazení techniky zimní údržby na mapě Jihočeského kraje včetně statistik.

Zimní údržba online

 

 

 

 

 


Zimní výbava - označení úseků pomocí značek C 15a, C 15b na území Jihočeského kraje

Značka zimní výbava C15A

 •  
 •  
 •  

 

 

 • Silnice I.tříd - na území Jihočeského kraje - není osazeno.
 • U silnic II. a III. tříd probíhá schvalování před příslušným silničními úřady. Přehled komunikací s osazeným zimním značením najdete na adrese http://www.zimni-znacka.cz/vybava-jihocesky.

Jednotný systém dopravních informací Ředitelství silnic a dálnic ČR

jsdi

 

 

 


Aktuální dopravní zpravodajství na webových stránkách Českého rozhlasu

zelená vlna

 

 

 

 


Pro oblast dopravy jsou významné i výstrahy a varování na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

čhmu

 

 

 


Plánované rozšíření dálnic na území Jihočeského kraje - dálnice D3

řsd

 

 

 

 

Odkazy na užitečné internetové stránky

Internetové stránky, doporučované odborem dopravy a silničního hospodářství jako zdroj informací.
 

Stránky BESIP Jihočeského kraje

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zelená vlna - dopravní zpravodajství

Státní fond dopravní infrastruktury

Informace o jízdních řádech

MVCR - pátrání po odcizených vozidlech

Vše o autobusové dopravě

Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020
loga mmr

PROJEKTY V REALIZACI

Jižní tangenta

Přeložka II/156 a II/157 - 4. etapa, stavební část IIb - Zanádražní komunikace

Přeložka silnic II/156 a II/157 - 5.etapa - Zanádražní komunikace


PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI

Bezpečnostní opatření na silnicích II. tříd – 70.výzva IROP

Číměř - přeložka II/128

Most Vlastiboř

Mosty do 70. výzvy

Němčice

Okružní křižovatka Husinec - Běleč

Okružní křižovatka Vimperk

Okružní křižovatka - Vimperk - Fišerka

P 10 A

P 10 B

P 10 C II

P 10 D II

P 10 E II

P 10 F

P 10 G

P 10 H

P 11 A

P 11 B

P 11 C

P 11 D

P 12 A - 1

P 12 A - 2

P 12 A - 3

P 12 B - 1

P 12 B - 2

P 12 B - 3

P 13 A

P 13 B

P 13 C

Strážkovice - přeložka silnice II/156

Švehlův most v Táboře


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Liláková, tel.: 386 720 185, e-mail: lilakova@kraj-jihocesky.cz

Projekty z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

EU+MMR

PROJEKTY V REALIZACI

Východní obchvat Vlachovo Březí, silnice II/144

Loučovice - cyklostezka podél náhonu

Přeložka Libínské sedlo

Přeložka Žár

Obchvat Kaplice


Kontaktní osoba: Ing. Jitka Liláková, tel.: 386 720 185, e-mail: lilakova@kraj-jihocesky.cz

Program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014-2020

Projekt Zvonková