POMÁHÁME UKRAJINĚ / Ми допомагаємо Україні - Регіональний центр допомоги Україні

 

fgds

Na místě je vyřizována tato základní administrativa:

 • Registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie)
 • Speciální vízum pro uprchlíky
 • Státní humanitární ubytování / Державне гуманітарне розміщення:
  • Po / понеділок: 8:00 - 12:00
  • St / Середа: 8:00 - 12:00
  • Pá / П'ятниця: 8:00 - 12:00

PROVOZNÍ DOBA  / ГОДИНИ РОБОТИ 

Po Понеділок 8:00 – 17:00 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста
Út Вівторок 8:00 – 12:00 Změny adres / Зміни адреси
St Cереда 8:00 – 17:00 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста
Čt Четвер 8:00 – 12:00 Změny adres / Зміни адреси
П'ятниця 8:00 – 13:30 Dočasná ochrana, duplikáty víz, zrušení dočasné ochrany / Тимчасовий захист, дублікатів віз, скасування тимчасово захиста

So

Ne

Субота

неділя

  ZAVŘENO / ЗАЧИНЕНО

 


Kde najdete KACPU / KACPU знаходиться за адресою:

Odbor azylové a migrační politiky Департаменту притулку та міграційної    політики
Pražská 1257/23     Празька 1257/23
České Budějovice Чеські Будейовіце

 

Autobusové linky od nádraží na OAMP (zastávka Družba IGY) před hotelem Grand:
Автобусні лінії від вокзалу до OAMP (зупинка Družba IGY) перед Grand Готелем:

 • 11 – zastávka naproti před hotelem Mercury / зупинка навпроти торговий центр Mercury
 • 5 – zastávka naproti před hotelem Mercury / зупинка навпроти торговий центр Mercury
 • 9 – zastávka naproti před hotelem Grand / зупинка навпроти Grand Готелю
 • 6 – zastávka naproti před hotelem Grand / зупинка навпроти Grand Готелю

Mapa nového pracoviště KACPU s vyznačením možností trasy MHD od nádraží ke KACPU, parkování a občerstvení. / Карта нового робочого місця КАЦПУ з позначеннями варіантів маршруту громадського транспорту від вокзалу до КАЦПУ, стоянки та частування.

mapa

QR:

QR

 


Informace pro imigranty a azylanty / Інформація для іммігрантів та шукачів притулку

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) - informace k dočasné ochraně

Dočasná ochrana bude v České republice poskytnuta zejména těmto osobám:

 1. Občanům Ukrajiny, kteří přede dnem 24. února 2022 pobývali na Ukrajině a Ukrajinu následně opustili.
 2. Cizincům ze třetích zemí a osobám bez státní příslušnosti, kterým byla před datem 24. února 2022 na Ukrajině poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana.
 3. Rodinným příslušníkům osob uvedených v bodě 1-2, kteří společně s nimi pobývali na Ukrajině před datem 24. února 2022 a následně společně Ukrajinu opustili. Rodinným příslušníkem se rozumí manžel/manželka, registrovaný partner, nezletilé svobodné dítě osoby uvedené v bodě 1-2 nebo nezletilé svobodné dítě manžela takové osoby anebo jiný tzv. blízký příbuzný závislý na péči a žijící v rodině takové osoby.
 4. Cizincům, kteří byli ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož jsou státním občanem, nebo části jeho území, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí podle § 179 odst. 2 zákona o pobytu cizinců na území České republiky.

Dočasnou ochranu lze dále udělit z důvodu sloučení rodiny s držitelem dočasné ochrany případně výjimečně i v jiných případech.

Cizinec, který měl platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý / trvalý pobyt / dočasnou ochranu) vydané v jiném státu a takové pobytové oprávnění bylo zrušeno / vypršelo po 24. únoru 2022, nemá nárok na udělení dočasné ochrany. Na dočasnou ochranu zároveň nemá nárok cizinec, který měl dlouhodobé pobytové oprávnění v ČR a po 24. únoru 2022 si tento pobyt neprodloužil nebo mu byl zrušen. Tito cizinci nejsou osobami, které žily / pobývaly na území Ukrajiny před datem 24. února 2022.

K žádosti je nutné předložit

 • vyplněný tiskopis
 • platný cestovní pas, jste-li jeho držiteli,
  • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobývali na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustili v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
  • vlastní fotografii ve formátu (45 x 35 mm).

Odkaz na informace a tiskopisy MV:

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině - Ministerstvo vnitra České republiky 


Důležitá upozornění:

 • Na pracovišti nebudou přítomni zástupci pojišťovny, Úřadu práce, Český červený kříž.
 • Na pracovišti není zajištěno občerstvení.
 • U pracoviště není možné parkovat, nejbližší parkoviště - IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice a parkoviště Mariánské náměstí.
 • Na pracovišti je k dispozici čekárna pouze pro omezený počet osob, zvláště pro matky s dětmi a starší osoby.
 • Je nutné donést vlastní fotografii, na pracovišti se nefotí. Fotografii je možné pořídit – FOTOLAB, IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice, 37004.


Průběh odbavení na pracovišti KACPU:

 • Před odbavením obdržíte od pracovníků KACPU pořadový lístek s uvedením data a času odbavení, není nutné vyčkávat na pracovišti, doporučujeme se dostavit až na konkrétní termín, uvedený na pořadovém lístku.
 • Jako první proběhne kontrola cizineckou policií.
 • Poté Vám bude přiděleno ubytování hasičským záchranným sborem, pokud nemáte zajištěno vlastní ubytování.  
 • Následně podáte pracovníkům odboru azylové a migrační politiky žádost o udělení dočasné ochrany. Doporučujeme si vyplnit tiskopis žádosti předem, urychlíte tím odbavení na pracovišti. Na místě Vám s vyplněním žádosti mohou pomoci dobrovolníci a tlumočníci. Při splnění všech podmínek k udělení dočasné ochrany Vám bude na místě vylepeno vízum do cestovního dokladu. Pokud k žádosti nepředložíte platný cestovní doklad, může se řízení o vydání dočasné ochraně protáhnout. Nemůžeme garantovat, že vyřízení žádosti a udělení dočasné ochrany proběhne na místě.

Změny adres:

 • Změnu adresy můžete hlásit poštou nebo na spádovém pracovišti OAMP Ministerstva vnitra podle nového místa bydliště.
 • Při změně adresy je nutné doložit i doklad o zajištění ubytování na nové adrese. Takovým dokladem může být nájemní smlouva, písemné potvrzení vlastníka atd. Pokud nepředložíte doklad o zajištění ubytování na nové adrese, nebude změna provedena. Ať už se rozhodnete pro nahlášení změny adresy osobně, či poštou, pokud jako doklad o zajištění ubytování předkládáte nájemní smlouvu, použijte její úředně ověřenou kopii.
 • Vyplněný tiskopis včetně případných příloh je potřeba zaslat poštou na adresu některého z pracovišť OAMP Ministerstva vnitra, nebo se na pracoviště dostavit osobně. Prosíme, žádné změny neohlašujte e-mailem, nebudou brány v potaz.

У Чеській Республіці тимчасовий захист буде надано, зокрема, таким особам:

 1. Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та в подальшому виїхали з України.
 2. Іноземці з третіх країн та особи без громадянства, яким надано міжнародний захист або рівнозначний національний захист в Україні до 24 лютого 2022 року.
 3. Членам сімей осіб, зазначених у пунктах 1-2, які разом з ними перебували в Україні до 24 лютого 2022 року та в подальшому разом виїхали з України. Член сім'ї означає подружжя, зареєстрованого партнера, неповнолітню неодружену дитину особи, зазначеної в пунктах 1-2, або неповнолітню неодружену дитину подружжя такої особи чи іншого так званого близького родича, який перебуває на утриманні та проживає в сім'ї цієї людини.
 4. Іноземцям, які станом на 24 лютого 2022 року мали дійсну посвідку на постійне проживання на території України та їх виїзд до держави, громадянином якої вони є, або частини її території неможливий через загрозу реальної небезпеки відповідно до до § 179 параграфа 2 Закону про проживання іноземців у Чеській Республіці.

Тимчасовий захист також може бути наданий у зв'язку з возз'єднанням сім'ї з особою, яка має тимчасовий захист, або, як виняток, в інших випадках.

Іноземець, який мав дійсний дозвіл на проживання (довгострокову візу, довготермінове/постійне проживання/тимчасовий захист), виданий в іншій державі та такий дозвіл на проживання було анульовано/термін дії якого закінчився після 24 лютого 2022 року, не має права на надання тимчасового захисту . Водночас іноземець, який мав дозвіл на довготермінове проживання в Чехії і після 24 лютого 2022 року не продовжив це перебування або його анулювали, не має права на тимчасовий захист. Ці іноземці не є особами, які проживали/перебували на території України до 24 лютого 2022 року.

Необхідно подати заявку

 • Заповнену анкету
 • дійсний паспорт, якщо він у вас є, 
  • підтвердження того, що ви перебували на території України 24.02.2022 та виїхали з України внаслідок вторгнення військ Російської Федерації (наприклад, паспортні дані, гуманітарний сертифікат на в’їзд або інший документ, виданий на ваше ім’я, який би засвідчував ваше перебування в Україні),
  • власне фото у форматі (45 х 35 мм).

На цій адресі знайдете комплектну інформацію та анкети МВС:
UA - Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні - Ministerstvo vnitra České republiky

Важливе повідомлення:

 • В місті нвадання візи не будуть присутні представники страхової компанії, Бюро праці, Чеського Червоного Хреста.
 • Закуски в місті нвадання візи не надаються.
 • Неможливо припаруватися в місті нвадання візи, найближча автостоянка - IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice та Mariánské náměstí parking.
 • В місті нвадання візи є зал очікування лише для обмеженої кількості осіб, особливо для матерів з дітьми та людей похилого віку.
 • Потрібно принести власну фотографію, в місті нвадання візи не фотографуються. Фото можна зробити - FOTOLAB, IGY centrum, Pražská třída 1247/24, České Budějovice, 37004.

Процес реєстрації на КАЦПУ:

 • Перед заселенням ви отримуєте реєстраційний талон від співробітників КАЦПУ із зазначенням дати та часу заселення, чекати в місті нвадання візи не обов’язково, рекомендуємо прибути в конкретну дату, яка вказана на реєстраційний квиток
 • Спочатку буде здійснена перевірка Іноземною поліцією.
 • Потім пожежно-рятувальна служба надасть вам житло, якщо у вас немає власного житла.
 • Потім ви подасте заяву про надання тимчасового захисту співробітникам Департаменту притулку та Вбочому місці. Волонтери та перекладачі можуть допомогти заповнити анкету на місці. Якщо ви відповідаєте всім умовам для надання тимчасового захисту, віза буде вклеєна у ваш закордонний паспорт на місці. Якщо разом із заявою не подано дійсний закордонний паспорт, процедура оформлення тимчасового захисту може тривати довше. Ми не можемо гарантувати, що розгляд заяви та надання тимчасового захисту відбудеться на місці.


Зміни адреси:

 • Ви можете повідомити про зміну адреси поштою або в ОАМП МВС за новим місцем проживання.
 • Якщо ви змінюєте свою адресу, ви також повинні надати підтвердження проживання за новою адресою. Таким документом може бути договір оренди, письмове підтвердження від власника тощо. Якщо ви не надасте документ, що підтверджує проживання за новою адресою, зміна не відбудеться. Незалежно від того, чи вирішите ви повідомити про зміну адреси особисто чи поштою, якщо ви подаєте договір оренди як доказ проживання, використовуйте його офіційно завірену копію.
 • Заповнену анкету разом з додатками необхідно надіслати поштою на адресу одного з робочих місць ОАМП МВС, або Ви можете приїхати на робоче місце особисто. Будь ласка, не повідомляйте про зміни на електронну пошту, вони не будуть розглянуті.
Přijeli jste do České republiky a potřebujete informace co máte dělat? Ви приїхали до Чехії і вам потрібна інформація про те, що робити?

Souhrnné informace naleznete na webu Ministerstva vnitra / З короткою інформацією можна ознайомитися на сайті Міністерства внутрішніх справ:

v českém jazyce / чеською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx.

v ukrajinském jazyce / українською: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


ZKRÁCENÍ LHŮT NA 3 DNY - registrace po příjezdu a změna místa pobytu
Od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.

To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Jak nahlásit změnu místa pobytu.

Скорочення терміну до трьох днів, реєстрація прибуття та зміна місця проживання

З 2 травня 2022 р. скорочуються терміни реєстрації після прибуття, в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) та повідомлення про зміну місця проживання. Новий термін - 3 дні.

Це означає, що необхідно особисто реєструватися в Поліції у справах іноземців (Cizinecká policie) впродовж трьох днів після прибуття на територію. Також повідомляти про зміну місця проживання до трьох днів. Як повідомити про зміну місця проживання?


informační zelená linka / Інфолінія::

izlu

 


KACPU neprodlužuje ani nevydává krátkodobá víza:

Pokud máte v České republice platné pobytové oprávnění (dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, zaměstnanecká nebo modrá karta), nemáte nárok na dočasnou ochranu. V případě prodloužení dlouhodobých pobytů kontaktujte místně příslušné pracoviště Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Pracovištěm pro Jihočeský kraj je OAMP MV - Pražská tř. 23, 370 04 České Budějovice. Podrobnosti k prodloužení platného pobytového oprávnění naleznete na stránkách MVCR: https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTI%3D


KACPU не продовжує та не видає короткострокові візи:

Якщо у вас є дійсний дозвіл на проживання в Чеській Республіці (довгострокова віза, довгострокове перебування, службова чи синя карта), ви не маєте права на тимчасовий захист. У разі продовження довгострокового перебування зверніться до відповідного місцевого офісу Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Робочим місцем для південночеського регіону є OAMP MV - адреса Пражська 23, 370 04 České Budějovice. Подробиці щодо продовження дійсного дозволу на проживання можна знайти на сайті MVCR(МВСЧР): https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx?q=Y2hudW09MTI%3D


Na pracovištích Ministerstva vnitra - OAMP není v rámci běžné agendy vyřizováno bezplatné zdravotní pojištění!!

Pokud jste již ubytováni v soukromí, hotelu, ubytovacím zařízení nebo po změně pobytu je nezbytné též projít procesem v CENTRU KACPU nejpozději do 3 dnů po příjezdu.

Безкоштовне медичне страхування у відділі міграційної політики (ОАМП) Міністерства внутрішніх справ в рамках звичайного порядку денного не надається!!

Якщо ви вже поселилися в приватному готелі чи знайшли інше місце проживання, вам, також, необхідно пройти процедуру в ЦЕНТРІ KACPU не пізніше 3 днів після прибуття.


Úřad práce ČR / Управління праці Чеської Республіки. Допомога громадянам України

Žádosti a tiskopisy / Заявки та форми

Níže uvedené formuláře a tiskopisy je možné si předem vytisknout a vyplnit ještě před vaším příchodem na KACPU. Urychlíte tím odbavovací proces.

Нижчеподані бланки та форми можна попередньо роздрукувати та заповнити до вашого прибуття в KACPU. Це прискорить процес реєстрації.


Dočasná ochrana - ubytování


Vízum za účelem strpění vydává OAMP:

V případě žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území,  máte možnost požádat na pracovišti OAMP Ministerstva vnitra. Podrobnosti viz stránky MVCR : https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Віза з метою толерантності видається ОАМП:

У разі запиту на отримання візи на термін перебування більше 90 днів з метою витримки перебування на території ви маєте можливість подати заяву на робочому місці ОАМП МВС. Докладніше див. на сторінці MVCR (МВСЧР): https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ / НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ 
НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯЯ

Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 /HUMPO (CZ verze)
Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року / HUMPO (UKR verze)

Přeprava pro uprchlíky z Ukrajiny / проїзд для біженців з України

Od 22. 8. 2022 byla zrušena bezplatná veřejná doprava pro cestujících ukrajinské státní příslušnosti s výjimkou osob, kterým byl Policií ČR vydán výjezdní příkaz po vyslovení nepřijatelnosti udělení dočasné ochrany ČR nebo žadatelům, kterým bylo zamítnuto vydání víza dočasné ochrany, pro tyto osoby bude zajištěna bezplatná přeprava po dobu 5 dní ode dne vyslovení nepřijatelnosti nebo zamítnutí vydání víza dočasné ochrany.

Zdravotní péče – základní informace pro občany Ukrajiny / Система охорони здоров'я - основна інформація для громадян України

Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

Основна інформація для громадян України про надання медичних послуг

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu. 

У Чеській Республіці кожен медичний працівник повинен надавати невідкладну допомогу в будь-який час і будь-кому, незалежно від страхування чи статусу проживання. Проте, ймовірно, він вимагатиме за це плату.

V případě potřeby neodkladné péče volejte Zdravotnickou záchrannou službu na bezplatné telefonní lince 155 nebo tísňovou linku 112.

Якщо вам потрібна невідкладна допомога, зателефонуйте до служби екстреної медичної допомоги за безкоштовним номером 155 або 112.

Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb. 

Якщо Ви застраховані за системою державного медичного страхування, маєте комерційне страхування або можете самостійно оплатити допомогу, Ви можете відвідати будь-якого надавача медичних послуг.

Informační linka 1221 – pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

Інформаційна лінія 1221 – допомога громадянам України та чеським лікарям у спілкуванні з українськими пацієнтами

f

Podle místa pobytu na území Jihočeského kraje můžete využít kteroukoli ordinaci lékaře. S pomocí pro vyhledání lékaře Vám mohou poradit příbuzní nebo známí, kteří již v České republice pobývají. Dále je možné se obrátit pro dané informace na město nebo obec, kde bydlíte. 

V případě že potřebujete léky, které nejsou volně prodejné, obraťte se na ordinace lékaře, který buď lék předepíše nebo Vám poradí lékaře, na kterého je možné se obrátit. 

Zde je uveden minimální seznam lékařů, kteří sami pomoc ukrajinským občanům nabízejí. Informace o lékařské péči http://lekariproukrajinu.cz/

Залежно від вашого місця проживання в Південночеському краї, ви можете звернутися до будь-якого кабінету лікаря. У пошуках лікаря вам можуть допомогти родичі чи знайомі, які вже проживають в Чехії. Також можна зв’язатися з містом чи муніципалітетом де ви проживаєте.

Якщо вам потрібні ліки, які не відпускаються без рецепта, зверніться до свого лікаря, який або призначить ліки, або проконсультується з лікарем, до якого можна звернутися.

Ось мінімальний список лікарів, які надають допомогу громадянам України. Інформація про медичну допомогу http://lekariproukrajinu.cz/


INFORMACE K OČKOVÁNÍ / ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ

Ukrajinští občané – děti, adolescenti dospělí mají nárok na bezplatné očkování podle očkovacího kalendáře a doporučení platných v České republice, včetně nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé věkové kategorie. Po udělení víza a registrace u zdravotní pojišťovny se běženec stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, za kterého hradí pojistné stát. Má právo čerpat na území ČR zdravotní péči v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění, tedy včetně výkonu očkování. 

Praktičtí lékaři mají informace a doporučení k očkování prostřednictvím profesních sdružení a odborné společnosti. 

Громадяни України – діти, підлітки та дорослі – мають право на безкоштовні щеплення згідно з календарем щеплень та рекомендаціями, що діють у Чеській Республіці, включно з необов’язковими щепленнями, які оплачуються державним медичним страхуванням для окремих вікових категорій. Після оформлення візи та реєстрації в медичній страховій компанії біженець стає застрахованою особою медичної страхової компанії, за яку держава сплачує страхові внески. Він має право отримувати медичну допомогу в Чеській Республіці в повному обсязі державного медичного страхування, включаючи вакцинацію.

Лікарі загальної практики володіють інформацією та рекомендаціями щодо вакцинації через професійні асоціації та професійні товариства.

Výkon očkování je lékařský výkon poskytovaný v ordinaci praktického lékaře pro dospělé i pro děti a dorost, a popřípadě u jiných odborných lékařů. Je třeba se na očkování domluvit s praktickým lékařem v daném území, kde jste ubytováni, popřípadě kde budou děti nastupovat k předškolnímu vzdělávání.

Вакцинація – це медична процедура для дорослих, дітей та підлітків, яка проводиться в кабінеті лікаря сімейної медицини і, при потребі, у лікарів вузької спеціалізації. Про проведення вакцинації необхідно домовитися з лікарем загальної практики в місцевості де ви проживаєте або де діти почнуть навчатися в дошкільному закладі освіти.


V případě nutné hospitalizace uvádíme seznam nemocnic v Jihočeském kraji. 
У випадку необхідної госпіталізації ми надаємо список лікарень Південночеського краю.

NEMOCNICE
ЛІКАРНЯ    
TELEFON
ТЕЛЕФОН
WEB
ОФІЦІЙНА СТОРІНКА

Nemocnice České Budějovice, a.s.
Лікарня в Чеських Будейовіцах  

B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

387871111 www.nemcb.cz

Nemocnice Český Krumlov, a.s.
Лікарня в Чеському Крумльові

Nemocniční 429
381 01 Český Krumlov

380761111 www.nemck.cz

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Лікарня в Їндржихув Градці 

U nemocnice 380
377 38 Jindřichův Hradec

384376111 www.nemjh.cz

Nemocnice Písek, a.s.
Лікарня в Піску

Karla Čapka 589
397 01 Písek

382772111 www.nemopisek.cz

Nemocnice Prachatice, a.s.
Лікарня в Прахатіце

Nebahovská 1015
383 20 Prachatice

388600111 www.nempt.cz

Nemocnice Strakonice, a.s.
Лікарня в Страконіце

Radomyšlská 336
386 29 Strakonice

383314111 www.nemst.cz

Nemocnice Tábor, a.s.
Лікарня в Таборі

kpt. Jaroše 2000/10
390 03 Tábor

381608111 www.nemta.cz

 


Ukrajinsko-české komunikační karty pro zdravotnická zařízení k poskytování zdravotní péče ukrajinským občanům / Українсько-чеський розмовник для медичних закладів щодо надання медичної допомоги громадянам України

 

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / МЕДИКАМЕНТИ ДЛЯ ДІТЕЙ - УКРАЇНСЬКА МОВА

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ГІНЕКОЛОГІЯ ТА АКУШЕРСТВО - УКРАЇНСЬКА МОВА

OŠETŘOVATELSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ЛІКАРСЬКИЙ ОГЛЯД - УКРАЇНСЬКА МОВА

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ - UKRAJINSKÝ JAZYK / ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА, ТЕРАПІЯ - УКРАЇНСЬКА МОВА

SEZNAM OBTÍŽÍ + STRAVA - UKRAJINSKÝ JAZYK / МОЖЛИВІ ТРУДНОЩІ + ЇЖА - УКРАЇНСЬКА МОВА

Komunikační karta pro lékárnickou péči


Jste stomický pacient a chybí Vám stomické pomůcky? Ви хворий на стому і у вас не вистачає стомічних засобів? 

 

УКРАЇНЦІ ПОВИННІ ПОЧАТИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО МЕДИЧНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ, НАРАЗІ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ЇХНЄ АВТОМАТИЧНЕ ПРАВО НА ДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ - VZP ČR

Доповнення Закону № 65/2022 Зб., так зване Lex Ukraina 2, змінює умови медичного страхування для українців, які приїхали до Чехії після 24 лютого у зв’язку з військовим конфліктом. Після закінчення терміну 150 днів з дня надання українцям тимчасового захисту в Чеській Республіці, громадяни України віком від 18 до 65 років більше не будуть автоматично зараховуватися до так званих державних застрахованих осіб (за яких держава платить медичне страхування).

Більше інформації

VZP - Jak si zajistit zdravotní péči
VZP - Як отримати медичну допомогу

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny / Домашній хоспіс для людей, які втекли від війни в Україні

Domácí hospicová péče pro lidi, kteří uprchli před válkou z Ukrajiny

Domácí hospice poskytují odbornou zdravotní péči v domácím prostředí pacienta. Jedná se o zdravotní službu poskytovanou lékaři a kvalifikovanými zdravotními sestrami. Součástí péče je i psychologická či duchovní podpora rodiny a pomoc s praktickými záležitostmi, která tato situace s sebou přináší. Služby mobilních hospiců jsou součástí zdravotní péče garantované státem. Tým hospice dojíždí za pacientem do místa, kde pacient žije, a poskytuje péči ve spolupráci s dalšími členy rodiny, aby nemocný mohl důstojně zemřít v domácím prostředí, a to i na ubytovně či v jiném krátkodobém či dočasném ubytování.

Více informací


Домашній хоспіс для людей, які втекливід війни в Україні

Домашні хоспіси забезпечують спеціалізований медичний догляд в домашніх умовах пацієнтам.Це медична послуга, яку надають лікарі та кваліфіковані медсестри. Частиною турботи є такожпсихологічна чи духовна підтримка сім’ї та допомога у вирішенні практичних питань. Послугимобільного хоспісу входять до складу гарантованої державної послуги. Команда хоспісу виїжджаєза місцем проживання пацієнта та надає допомогу у співпраці з іншими членами сім’ї, щобпацієнт міг гідно померти в домашніх умовах, у тому числі в гуртожитку чи іншомукороткостроковому чи тимчасовому житлі.

Більше інформації

Sociální pomoc pro imigranty a azylanty / Соціальна допомога мігрантам та шукачам притулку

Osoby, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, mohou využít sociální služby. Informace o sociálních službách získáte v registru sociálních služeb na https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Všichni poskytovatelé sociálních služeb mají ze zákona o sociálních službách povinnost poskytnout základní sociální poradenství přispívající k řešení nepříznivé sociální situace osob. Sociální poradenství (základní i odborné) je poskytováno bez úhrady, tj. pro klienty je zdarma.

V Jihočeském kraji je registrováno 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízí své služby cílové skupině imigrantů a azylantů. Podrobné informace naleznete v souborech ke stažení.
1.    Diecézní charita České Budějovice - Poradna pro cizince a migranty, http://www.dchcb.cz
2.    Charita Třeboň - Občanská poradna, http://www.trebon.charita.cz
3.    ICOS Český Krumlov, o.p.s. – Bezplatná poradna mezi paragrafy, http://poradna.krumlov.cz/
4.    Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR - Centrum na podporu integrace cizinců pro Jihočeský kraj, https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5.    Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o.p.s. - Linka důvěry České Budějovice, o.p.s., www.rodinnaporadnacb.cz

V Českých Budějovicích sídlí a je provozována: 

Potravinová banka Jihočeského kraje, která distribuuje potraviny odběratelským neziskovým organizacím a sociálním odborům měst. Prostřednictvím těchto institucí se potraviny dostávají lidem v nouzi. Kontakt: https://www.pbjk.cz/           

Nábytková banka Jihočeského kraje, která získává zdravotně nezávadné funkční vybavení domácnosti, případně kancelářských prostor a distribuuje ho uživatelům sociálních služeb v Jihočeském kraji a samotným neziskovým organizacím. Kontakt: https://nabytkovabankajck.cz/


Особи які опинилися в несприятливій життєвій ситуації, можуть використати соціальні служби
Інформацію про соціальні служби знайдете в реєстрі за цим посиланням https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb

Згідно з законом про соціальні послуги всі надавачі соціальних послуг забов’язані надавати базові соціальні консультації, які сприяють вирішенню несприятливого соціального положення осіб. Соціальні послуги (базові та професійні) надаються безкоштовно, тобто безкоштовні для клієнтів.

В Південно-чеському краї зареєстровано 5 соціальних служб, котрі пропонують свої послуги для цільової групи населення мігрантів та біженців. Подробиці знайдете в прикріплених файлах для скачування.

1. Єпархія благодійності České Budějovice - консультації для іноземців і мігрантів http://www.dchcb.cz
2. Благодійність Třeboň - громадянська консультація  http://www.trebon.charita.cz
3. ICOS Český Krumlov, o.p.s. - безкоштовна консультація за параграфами ( законами) http://poradna.krumlov.cz/
4. Управління у справах біженців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки - центр допомоги інтеграції іноземців для Південно-чеського краю https://www.integracnicentra.cz/jihocesky-kraj/
5. Центр особистих і сімейних відносин і Лінія довіри České Budějovice o.p.s. - www.rodinnaporadnacb.cz

В місті České Budějovice також знаходяться і працюють:

Продуктовий банк Південно-Чеського краю, який продукти дистрибує некомерційним організаціям та соціальним службам міст. За посередництва цієї установи продукти постачаються для людей з надзвичайним станом. Контакт: https://www.pbjk.cz/ 

Меблевий банк Південно-Чеського краю, який отримує безпечне для здоров*я і функціональне обладнання і меблі для дому, іноді офісних приміщень, і розповсюджує серед клієнтів соціальних служб в Південно-чеському краю і самостійних некомерційних організацій. Контакт: https://nabytkovabankajck.cz/


Nabídka pomoci spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením přicházejícím z Ukrajiny do ČR - Jedná se o pomoc spolků osob se zdravotním postižením lidem se zdravotním postižením, kteří přicházejí z UA. Svou pomoc nabízejí spolky v ČR osobám se zrakovým postižením, sluchovým postižením, lidem s poruchou autistického spektra a dalším, kteří přicházejí z UA. Tyto spolky pomohou získat kompenzační pomůcky (naslouchadla, vozík, ...), bezbariérové ubytování apod. Nabídka spolků je uveřejněna a aktualizována na stránkách vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením.

Пропозиція допомоги асоціації осіб з обмеженими можливостями для людей з обмеженими можливостями які приїжджають з України до Чехії - Це допомога асоціацій інвалідів людям з інвалідністю, які приїжджають з України. Асоціації в Чехії пропонують свою допомогу людям з вадами зору, слуху, людям з розладами аутичного спектру,тощо, які приїжджають з України. Ці асоціації допоможуть отримати допоміжні засоби  (слухові апарати, інвалідні візки, ...), безбар’єрне житло тощо. Пропозиція асоціації опублікована та оновлена на сайті Урядового комітету з питань інвалідів.


POSTARÁME SE O PĚSTOUNSKÉ RODINY Z UKRAJINY / ДОПОMOЖЕМО УКРАЇНСЬКИМ ПРИЙОМНИМ СІМ'ЯМ
Jak pomoci samotným dětem z Ukrajiny / ДОПОМОГА ДІТЯМ З УКРАЇНИ
Sociální služby pro imigranty a azylanty
Соціальні послуги для іммігрантів та шукачів притулку

Možnost přijetí dětí do mateřských a základních škol / Можливість прийому дітей до дитячих садків та початкових шкіл

JAK POSTUPOVAT PŘI ZAČLENĚNÍ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE – podle právního stavu ke dni 21. března 2022
ЩО РОБИТИ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМУ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ – відповідно до правового статусу станом на 21, березня 2022


MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 3 do 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte kontaktujte nejbližší mateřskou školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř. obec. 
 • V případě, že mateřská škola nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Podmínky přijetí 
Děti narozené do 31. 8. 2017 

 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné předškolní vzdělávání – musí nastoupit do mateřské školy. 
 • Pobyt dítěte v mateřské škole je bezplatný. 
 • Rodiče hradí pouze jeho stravování formou dotovaných svačin a obědů. 

Děti narozené po 1. 9. 2017 

 • Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je nutné doložení potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o provedeném pravidelném očkování. 
 • Rodiče hradí pobyt v mateřské škole i stravování dítěte. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.
 

ДИТЯЧИЙ САДОК
Для дітей віком від 3 до 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в прийомі дитини, зверніться до найближчого дитячого садка за місцем вашого поточного проживання або до органу місцевого самоврядування.
 • Якщо в садочку немає вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Умови прийняття
Діти народжені до 31 серпня 2017 р

 • Після 90 днів проживання в Чехії дитина підлягає обов’язковій дошкільній освіті – вона повинна йти в дитячий садок.
 • Перебування дитини в садку є безкоштовне.
 • Батьки оплачують лише харчування у вигляді пільгових перекусок та обідів.

Діти народжені після 01.09.2017р

 • Для зарахування дитини до дошкільного закладу необхідно надати довідку від дитячого лікаря про регулярні щеплення.
 • Батьки оплачують перебування в садку та харчування дитини.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.
 


ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Pro děti ve věku od 6 let 

 • V případě zájmu o přijetí vašeho dítěte do základní školy kontaktujte nejbližší základní školu v místě vašeho aktuálního pobytu, popř obec. 
 • Po uplynutí 90 dnů pobytu na území České republiky se na dítě vztahuje povinné školní vzdělávání – musí nastoupit do základní školy. 
 • Délka studia 9 let. 

Podmínky přijetí 

 • Dítě bude přijato na základě rozhodnutí ředitele školy podle volných míst. 
 • V případě, že základní škola v místě pobytu nebude mít volná místa, kontaktujte městský či obecní úřad v místě vašeho aktuálního pobytu. 

Další informace 

 • Pobyt dítěte v základní škole je bezplatný. 
 • Jakmile se Vaše dítě stane žákem základní školy, má nárok přihlásit se ke stravování formou dotovaných obědů. Stravování je nepovinné. 

Pro lepší komunikaci doporučujeme doprovod česky mluvící osoby.


ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА
Для дітей віком від 6 років

 • Якщо ви зацікавлені в тому, щоб прийняли вашу дитину до загальоосвітньої школи, зверніться до найближчої загальоосвітньої школи за вашим поточним місцем проживання або до органу місцевого самоврядування
 • Після 90 днів проживання в Чеській Республіці дитина підлягає обов'язковому шкільному навчанню - вона повинна наступити до початкової школи.
 • Тривалість навчання 9 років.

Умови прийняття

 • Дитина буде зарахована за рішенням директора школи відповідно до наявності вільних місць.
 • Якщо початкова школа за місцем вашого проживання не має вільних місць, зверніться до органу місцевого самоврядування за місцем вашого поточного проживання.

Додаткова інформація

 • Перебування дитини в початковій школі безкоштовне.
 • Як тільки ваша дитина стає учнем початкової школи, вона  має право зареєструватися на пільгові обіди. Харчування в школі є добровільне.

Для кращого спілкування ми рекомендуємо супровід з людиною, яка розмовляє чеською мовою.


KONTAKTY na odpovědné pracovníky Krajského úřadu Jihočeského kraje: 

Mgr. Milena Skřičilová – předškolní vzdělávání 
telefon: 386 720 819, e-mail: skricilova@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Marcela Dominová – základní vzdělávání
telefon: 386 720 818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Mgr. Milan Abrman – střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, školská zařízení
telefon: 386 720 838, mobil: 607 047 369, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz

Adresa: 
Oddělení školství
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
Pracoviště: B. Němcové 49/3
370 76 České Budějovice

Volání pro Ukrajince / Дзвінки для українців 

Služba umožní ukrajinským občanům, kteří uprchli před válkou ze své země do České republiky, zdarma telefonicky komunikovat s českými úřady, komerčními i nekomerčními subjekty i soukromými osobami v jejich mateřském jazyce. V rámci projektu Volání pro Ukrajince ji zajišťuje pražská společnost Transkript online.

Jedná se o telefonní konferenci tří stran: 1. klient bez znalosti českého jazyka, 2. překladatel se znalostí českého a ukrajinského jazyka, 3. volaná strana (úřad, zdravotní pojišťovna atd.).

Jednotlivé kroky při využití této služby naleznete ZDE.


Послуга дасть можливість українським громадянам, які змушені були виїхати зі своєї країни до Чеської Республіки, безкоштовно, по телефону комунікувати з чеськими державними установами, комерційними і некомерційними суб'єктами на їхній рідній мові. В рамках проекту Дзвінки для українців таку можливість забезпечує пражська компанія Transkript online.
 
Йдеться про тристоронню телефонну конференцію: 1. Клієнт без володіння чеською мовою. 2. Перекладач з володінням чеської і української мови. 3. Сторона які телефонують ( держустанова, страхова ітд)

Всю потрібну інформацію і інструкцію для використання цієї послуги знайдете на https://volaniproukrajince.cz/index.php/volani-pro-ukrajince/#kotva01

volání

Ukrajinské rádio a vysílání České televize v ukrajinštině / Українське Pадіо i Чеськa телебачення

Český rozhlas spustil internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia. Naleznete jej na audioportálu a v mobilní aplikaci mujRozhlas.cz. Český rozhlas také připravuje podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah.

Чеське радіо запустило інтернет-потік Українського Радіо. Знайти його можна на аудіопорталі та в мобільному додатку mujRozhlas.cz. Чеське радіо також готує подкаст «Новини для українців у Чеській Республіці» та інший аудіоконтент.

Українське Pадіо


Щодня з 19:00 ми транслюємо новини „Події“ Чеського телебачення, які перекладаємо для вас українською. Ви можете стежити за підсумками найважливіших подій дня на веб-сайт: www.ceskatelevize.cz/ukrajinsky aбо за допомогою червоної кнопки на смарттелевізорах)

Чеськa телебачення

Informace pro imigranty, kteří přijeli do ČR s domácími mazlíčky / Інформація для іммігрантів, які приїхали до Чехії з домашніми тваринами

Organizace Home 4 Pets nabízí pomoc se zajištěním/poskytnutím odborné veterinární péče, očipování, umístění do karantény atd.
 
Організація Home 4 Pets пропонує допомогу в наданні / забезпеченні професійної ветеринарної допомоги, чіпування, розміщення в карантині тощо.

Bližší informace - viz přiložený leták / Для отримання додаткової інформації дивіться листівку, що додається:

jhg

 

Specifická pomoc pro LGBT+ / Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

Спеціальна допомога для ЛГБТ+ людей

LGTB

MPSV zřídilo linku sociální asistence pro občany Ukrajiny - 800 60 10 20

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Modrou linkou a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Prahy 1 od čtvrtka 18. srpna zřizují call centrum sociální asistence pro uprchlíky z Ukrajiny. Hlavním cílem je poskytnout této skupině lidí informace i podporu. Linka je dostupná bezplatně na čísle 800 60 10 20, a to hned v několika jazycích. Fungovat bude ve dvou částech – sociálního poradenství a krizové intervence.

Zájem o telefonickou asistenci roste, a to nejen v oblasti sociálního poradenství, ale i krizové pomoci. „Jako MPSV proto tímto krokem zásadně zvyšujeme dostupnost podpory pro ukrajinské uprchlíky, a nejen pro ně. Volajícímu nabídneme možnost přepojení na oblast sociálního poradenství, která je určena lidem, kteří jsou na útěku před válečným konfliktem na Ukrajině. Zároveň toto poradenství je určeno i osobám v České republice, které se snaží uprchlíkům na území ČR pomáhat,“ shrnul ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Tato část linky se zaměřuje primárně na informovanost. Operátoři dokážou zodpovědět dotazy z oblasti zaměstnanosti, sociálních dávek, sociální péče a prevence, ochrany dětí, začleňování do vzdělávání a mnoha dalších. Linka bude dostupná hned v pěti jazykových mutacích, a to češtině, ukrajinštině, ruštině, romštině a maďarštině.

Druhá volba vede na oblast krizové intervence, kde je pomoc pro volající zajištěna v ukrajinštině a ruštině, přičemž hovory zůstávají zcela anonymní. „Obrátit se na ni mohou lidé, kteří jsou dotčeni válečným konfliktem na Ukrajině a potřebují se svěřit, najít podporu a poradit se, aby náročnou situaci zvládli oni sami, ale také, aby mohli být oporou pro své blízké,“ uvedl ministr Jurečka.

Zřízení telefonické linky ve spolupráci s oběma organizacemi tak reflektuje přetrvávající poptávku po těchto službách. „Ukrajinští uprchlíci musí řešit, co dál a s tím se často pojí potřeba nejen věcné podpory s řešením hmotného a finančního zajištění, ale i podpory psychické. Řada lidí se musí vyrovnat se ztrátou svých blízkých, přátel nebo známých. Vývoj konfliktu navíc nedává naději, že se situace v dohledné době změní“, dodala náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Zuzana Freitas Lopesová.

Linka sociální asistence je dostupná pro volající v těchto časech:
- Sociální poradenství (čeština, ukrajinština, ruština, romština a maďarština)

 • Pondělí–pátek od 9:00 do 17:00

- Krizová intervence (čeština, ukrajinština, ruština)

 • Pondělí–pátek od 8:00 do 12:30 a od 16:00 do 21:00
 • Sobota–neděle od 12:30 do 17:00

 

Informace pro Jihočechy a jihočeské obce

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

Manuál pro poskytovatele zdravotních služeb ve věci úhrad zdravotní péče za občany Ukrajiny https://www.mzcr.cz/manual-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb/

Informace pro jihočeské školy / Заклади шкільної освіти

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR)

Jednotný metodický portál MŠMT – garantované informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o strategickém směřování regionálního školství, provozu a řízení škol, školské legislativě a metodická podpora na jednom místě.


Národní pedagogický institut České republiky

Národní pedagogický institut České republiky nabízí

 • pomoc s tlumočením a překlady,
 • metodické materiály,
 • adaptační koordinátory,
 • e-poradenství,
 • dokumenty v různých jazycích.

Více informací naleznete na adrese https://cizinci.npi.cz/.


Další informace ke vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny najdete na stránkách Odboru školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Veřejné sbírky na pomoc Ukrajině / Громадські збірки коштів на допомогу Україні

Charita Česká republika

Člověk v tísni

Adra, o.p.s.

Český červený kříž

Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

Informace k poskytování ubytovacích kapacit a proplácení paušální náhrady

ruce

AKTUÁLNĚ!

Dočasná ochrana je přidělována sítí Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU). Veškeré informace týkající se dočasné ochrany jako jak si o ni zažádat, jak si ji prodloužit nebo kde se nacházejí KACPU najdete na Informačním portálu pro cizince Ministerstva vnitra ČR. Aktuality a novinky týkající se změn jsou zveřejňovány v sekci Novinky.

Тимчасовий захист надається мережею Крайових центрів допомоги Україні (KACPU). Всю інформацію про тимчасовий захист, наприклад, як подати заяву, як його продовжити або де знаходяться KACPU, можна знайти на Інформаційному порталі для іноземців Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки. Всі новини та актуальні оновлення стосовно змін публікуються у розділі "Новини".
 


Podmínky pro bezplatné ubytování občanů Ukrajiny a proplácení paušální náhrady jsou realizovány podle zákona Lex Ukrajina (Zákon 65-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024,  Zákon 66-2022 od 01.07.2023 do 31.03.2024) a jejich prováděcích předpisů (205/2022 a 206/2022 ).

Fungování Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU)
Od 1. 4. 2023 přechází koordinace činností a provoz KACPU pod Ministerstvo vnitra. KACPU fungují ve všech krajích ČR a poskytují asistenci osobám odcházejícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu v ČR a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní a potřebují využít bezplatné ubytování.

Osoby, které při příchodu do ČR nemají ubytování nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany, mohou do doby otevření KACPU využít místa poskytující krátkodobé přístřeší. Ta jsou otevřena nepřetržitě v Brně a Ostravě.

KACPU Jihočeského kraje se od 16. 1. 2023 nachází v Českých Budějovicích, Pražská 23. Úřední hodiny a rozdělení agend – odkaz.  

DOČASNÁ OCHRANA

Do 31. 3. 2023 měly všechny osoby s dočasnou ochranou v ČR povinnost se registrovat pro prodloužení dočasné ochrany. Zaregistrovaným osobám se dočasná ochrana automaticky prodloužila do 30. 9. 2023 s tím, že do tohoto termínu se musely zaregistrované osoby dostavit osobně na MV – OAMP k vylepení vízového štítku do cestovního dokladu s prodloužením dočasné ochrany do 31. 3. 2024. Osobám, které neprovedly registraci k 31.3. 2023 byla dočasná ochrana zrušena k 1.4.2023 a ubytovatel od 1.4.2023 ztratil nárok na proplácení paušální náhrady. Osobám, které se po registraci nedostavily osobně na MV - OAMP, byla dočasná ochrana ukončena a UBYTOVATEL ZTRATIL NÁROK NA PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY OD 1. 10. 2023. V evidenci HUMPO jsou osoby bez dočasné ochrany označeny červeným znakem.

Osoby, kterým byla ukončena DO, ale mohou požádat o opakovanou dočasnou ochranu při prokázání splnění podmínek (přítomnost na území Ukrajiny v době vypuknutí válečného konfliktu, …) s tím, že je jim pro poskytování bezplatného ubytování a humanitární dávky započítána doba od získání první dočasné ochrany. Do doby udělení opakované dočasné ochrany, kdy ubytovaná osoba (i jen po krátkou dobu) dočasnou ochranu nemá, nemá nárok na bezplatné ubytování a nelze na ni po tuto dobu čerpat paušální náhradu za ubytování. 

PŘIDĚLENÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ

Ubytovací kapacity, které jsou kraji poskytnuty na základě Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem, jsou určeny pro bezplatné ubytování uprchlíků, kterým je ubytování přiděleno na KACPU. NEJSOU určeny k tomu, aby si uprchlíci vyhledávali ubytování sami a následně bylo po kraji požadováno uzavření smlouvy a/nebo zpětné proplacení paušální náhrady. 

Rozhodnete-li se poskytování bezplatného ubytování ukončit, sdělte nám toto rozhodnutí minimálně 15 dní předem na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.czDěkujeme.

Přidělení bezplatného ubytování na KACPU.

Bezplatné ubytování je přidělováno osobně žádající osobě do volných ubytovacích kapacit bez možnosti výběru ubytovacího zařízení. Výjimkou je slučování rodiny nebo závažné důvody, které jsou vyhodnocovány individuálně. Do doby vyhodnocení není nárok na přidělení bezplatného ubytování.  KACPU od 1. 4. 2023 NEAKCEPTUJE „DOKLAD (POTVRZENÍ) O ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ“ OD UBYTOVATELŮ, A TO ANI POŠTOU ZASLANÝCH. Od 1. 4. 2023 pracovníci KACPU nemají oprávnění ke zpětnému zavedení „samovolně“ ubytovaných osob do ubytovacích zařízení vedených v evidenci HUMPO. Na tyto osoby nebude poskytována paušální náhrada, ubytovatel je může ubytovat jako samoplátce. 

Každá ubytovaná osoba má z KACPU vydanou „Informaci o přidělení ubytování“; Informace obsahuje údaje o ubytované osobě, ubytovacím zařízení a základní poučení k pobytu v ČR; Před přidělením bezplatného ubytování KACPU vždy kontaktuje ubytovatele a ověří, zda má volnou ubytovací kapacitu. Ubytovatel má před ubytováním osoby povinnost zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“ s informacemi uvedenými v evidenci HUMPO. Neshody co nejdříve nahlaste v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00 nebo napište na e-mail: jhc.humpo@hzscr.cz

Pokud osoba bez vážného důvodu odmítne přidělené bezplatné ubytování nebo toto ubytování opustí (více než 10 dní ubytování bez udání důvodu nevyužívá), nemá již tato osoba nárok na bezplatné ubytování. Důvody dočasného nevyužívání ubytování je ubytovaná osoba povinna bezodkladně sdělit ubytovateli, doporučujeme využívat písemné formy. 

Zájemci o poskytnutí volných ubytovacích kapacit pro ubytování uprchlíků v objektech, které nejsou určeny pro trvalé bydlení, zejména v ubytovnách, penzionech či hotelích vyplní dotazník zde. Po vyhodnocení nabízené ubytovací kapacity a potřeb kraje bude zájemcům zaslána Smlouva.

PODMÍNKY PRO PROPLÁCENÍ PAUŠÁLNÍ NÁHRADY ZA UBYTOVANÉ OSOBY

 1. Ubytovací zařízení musí být zapsáno v evidenci HUMPO; do evidence HUMPO zapíše ubytovací zařízení krajský úřad neprodleně poté, co je uzavřena Smlouva. Kraj nemá povinnost Smlouvu uzavřít. V případě ukončení smlouvy bude ubytovací zařízení z evidence HUMPO vymazáno 15. den po zaslání písemné žádosti o ukončení Smlouvy.
 2. Ubytování musí být poskytováno bezplatně;za ubytování v ubytovacích zařízeních vedených v evidenci HUMPO, za nějž je požadována paušální náhrada, není možné vyžadovat žádné další poplatky související s ubytováním, zejména náklady na služby (správa či úklid společných prostor, revize, výtah atd.), poplatky (teplo, teplá voda atd.) a energie.
 3. Ubytovaná osoba musí být zapsána v evidenci HUMPO;osoby zapisuje KACPU při přidělování bezplatného ubytování. Od 1.4.2023 není akceptováno „Potvrzení (doklad) o zajištění ubytování“ podepsaný ubytovatelem. KACPU přiděluje ubytování do aktuálně volných ubytovacích kapacit v rámci celého území Jihočeského kraje, pouze osobám, které nemají zajištěno ubytování vlastní nebo je prokazatelně zranitelnou osobou.
 4. Adresa pobytu ubytované osoby s dočasnou ochranou v ČR, kterou má tato osoba nahlášenu na MV – OAMP (databáze CIS), musí být shodná s adresou ubytovacího zařízení v evidenci HUMPO;osoby s dočasnou ochranou mají ze zákona povinnost do 3 dnů nahlásit změnu místa pobytu v ČR. Paušální náhrada se dle Smlouvy proplácí pouze za osoby skutečně využívající ubytování. V evidenci HUMPO je neshoda adres CIS/HUMPO označena červeným znakem.
 5. Ubytovaná osoba musí mít vízum s platnou dočasnou ochranu v ČR; Osoby s jiným typem víza nebo osoby, kterým dočasná ochrana nebyla udělena vč. osob čekajících na prověření, KACPU bezplatné ubytování nepřidělí. Je možné, že si osoba dočasnou ochranu zruší sama, v tomto případě je ubytovatel informován a KACPU provede ukončení pobytu v evidenci HUMPO.V evidenci HUMPO je osoba bez dočasné ochrany označena červeným znakem.  

Podle oficiálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) z 24.10.2023 k poskytnutí humanitární bezplatného ubytování s nárokem ubytovatele na paušální náhradu, musí osoby s dočasnou ochranou dále splňovat následující podmínky:

 1. od udělení první dočasné ochrany v ČR neuplynulo více než 150 dní. Není rozhodující, zda je či není osoba zranitelná, je zaměstnaná apod. Poslední den od udělení první dočasné ochrany je v HUMPO hlídán, a pokud osoba není MPSV vyhodnocena jako zranitelná, je 151. den po udělení první dočasné ochrany ubytovaná osoba vyřazena z HUMPO a ubytovatel ztrácí nárok na proplacení paušální náhrady (v evidenci HUMPO je osoba po 150 dnech označena červeným znakem, resp. bude vymazána). Ubytovaná osoba si dále hradí ubytování z vlastních zdrojů po dohodě s ubytovatelem, kdy výše nájemného je stanovena ubytovatelem.
 2. Vyhodnocení zranitelné osoby, kdy osoba je MPSV označena za zranitelnou pouze v případě, že splňuje současně obě podmínky:
 3. musí mít přiznanou humanitární dávku (dále jen „HuD“). Osoby, které nemají nárok na HuD, ztrácí možnost bydlet zdarma ve státem garantovaném ubytování přiděleném prostřednictvím KACPU (ministerstva vnitra) a ubytovatel ztrácí nárok na paušální náhradu.
 4. patřit do zranitelné skupiny osob, kterými jsou osoby nezletilé do 18 let, studující do 26 let, pečující o děti do 6 let, těhotné, starší 65 let, invalidní a osoby pečující o invalidní osoby. Zranitelnost osoby s DO se prokazuje prostřednictvím přiznané HuD. Pokud chce být osoba s DO uznána jako zranitelná, musí každý kalendářní měsíc podávat na Úřad práce žádost o HuD. Podání žádosti o HuD je nutnou podmínkou pro možnost využít mimořádnou okamžitou pomoc pro případ, že zranitelné osobě nebyla přiznána HuD a má problémy s uhrazením nájmu za ubytování.

Zranitelné osoby s nárokem na proplacení paušální náhrady jsou v HUMPO označovány zeleně, výstražný trojúhelník symbolizuje zranitelnost, která platí do konce aktuálního měsíce. Proto NUTNĚ, aby si osoba s DO, která chce být uznána jako zranitelná, každý měsíc, nejlépe na jeho počátku, podávala žádost na Úřad práce o HuD. Propsání zranitelnosti do HUMPO se provádí 1x týdně. V případě, že dojde k propsání zranitelnosti až po vygenerování sestavy pro fakturaci za daný měsíc, bude ubytovateli vygenerována nová sestava a bude vyzván k dofakturaci.

V případě, že si ubytování hradí ubytovaná osoba z vlastních zdrojů, má možnost požádat Úřad práce o navýšení humanitární dávky o příspěvek na ubytování, a to s ohledem na své příjmy. Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše – zdroj zde: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCQZKBDEC/

Válečným uprchlíkům ubytovaným ve Vašem ubytovacím zařízení prosím připomeňte, že své záležitosti týkající se humanitárních a sociálních dávek a dalších úkonů, souvisejících se zdravotním pojištěním, případně agendou úřadu práce, zdravotní pojišťovny nebo odboru azylové a migrační politiky, si musí řešit sami případně s Vaší pomocí tak, aby naplnili všechny své zákonné povinnosti, a nepřišli tak o bezplatné ubytování, případně nezůstali bez finančních prostředků.

Informace jsou k dispozici na následujících internetových stránkách (v českém i ukrajinském jazyce):

VÝŠE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY

Bezplatné ubytování je veřejnou službou, výše paušální náhrady za její poskytnutí je stanovena fixně nařízením vlády za bezplatně ubytovanou osobu a noc a nelze se od ní odchýlit. Může jít i o cenu, která je vyšší, než je cena v místě obvyklá. Aktuálně je paušální náhrada vyplácena ve výši:

 • 300 Kč při zajištění bezplatného ubytování v zařízeních ve vlastnictví územních samosprávných celků nebo jimi zřízených nebo založených právnických osob, nebo v účelových zařízeních pro ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • 350 Kč při zajištění bezplatného ubytování v ostatních případech.

FAKTURACE PAUŠÁLNÍ NÁHRADY:

 • Údaje v evidenci HUMPO si zkontrolujte a upravte nejpozději k poslednímu dni v měsíci ubytování. Od 1. dne následujícího měsíce již nelze provést ze strany ubytovatele žádné změny.
 • Pro vyplacení paušální náhrady je z evidence HUMPO automaticky generován výpis ubytovaných osob, a to vždy ke 4. dni následujícího měsíce. Až od tohoto dne lze stáhnout výpis pro fakturaci.   
 • Faktury vč. podepsaného výpisu ubytovaných osob z evidence HUMPO je NUTNÉ zasílat max. do 25. dne následujícího měsíce. Do předmětu uvádějte číslo smlouvy – název ubytovacího zařízení – fakturace za měsíc (např. 085-penzion Buchta-fakturace červenec 2022)
 • Faktury posílejte POUZE mailem na adresu ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz, zde se provede jejich evidence a přidělí kontrolorkám.  NEPOSÍLEJTE faktury přímo kontrolorkám ani jinou cestou (poštou, datovými schránkami). Z pohledu jejich administrace dochází ke zbytečnému zdržení.
 • Splatnost uvádějte podle Smlouvy, kterou máte s Jihočeským krajem uzavřenu ode dne, kdy ji posíláte na krajský úřad, tj. 30 dní od této doby, nikoliv ode dne vystavení faktury. Pokud je faktura v pořádku, proplácíme ji bez ohledu na splatnost, ale určitý čas pro kontrolu a administraci proplacení potřebujeme.
 • Na faktury uvádějte číslo smlouvy, měsíc, za který fakturujete, případně lze uvést číslo zákona 65/2022 Sb.  Usnesení vlády ke stanovení výše paušální náhrady neuvádějte, číslo tohoto usnesení se mění.

 

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ / НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯ

NOVÉ INFORMACE KE ZMĚNÁM BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ 
НОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗМІНИ БЕЗКОШТОВНОГО ПРОЖИВАННЯЯ

Státní humanitární ubytování od 1. 7. 2023 /HUMPO (CZ verze)
Державне гуманітарне житло з 1 липня 2023 року / HUMPO (UKR verze)

VEDENÍ ÚDAJŮ V EVIDENCI HUMPO

Je nutné, aby v evidenci HUMPO byly ubytovatelem důsledně vedeny a kontrolovány všechny požadované údaje o volné ubytovací kapacitě a ubytovaných osobách s dočasnou ochranou!

V evidenci HUMPO je u bezplatně ubytované osoby zobrazena platnost dočasné ochrany, počet dnů od udělení první dočasné ochrany, shoda adres ubytované osoby v ubytovacím zařízení v evidenci HUMPO s adresou pobytu v ČR nahlášenou na Ministerstvo vnitra v databázi CIS a zranitelnost osoby, na níž se nevztahuje omezení bezplatného ubytování na dobu 150 dnů

Pro přístup do evidence HUMPO obdrží ubytovatel po podpisu Smlouvy přístupové heslo a pro všechny uživatele, tzn., i pro ubytovatele je zavedeno tzv. dvoufázové ověření přístupu (dále jen 2FA). Toto opatření je vyžadováno z NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost) i ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) jako podmínka využívání osobních údajů Ukrajinců, a to pro všechny uživatele evidence HUMPO a každý si jej musí naistalovat na vlastní mobilní zařízení. Postup nastavení 2FA

Mobilní telefon nebo tablet nemusí být pro 2FA ani připojen na internet ani nemusí mít instalovánu SIM kartu. K přístupu bude třeba mít staženou aplikaci Google Authenticator nebo Microsoft Authenticator, obě tyto aplikace jsou zcela zdarma a dostupné jak pro systémy ANDROID (Google play), tak i IOS (App Store). Jakmile bude aplikace nainstalována, bude fungovat tak, že automaticky po jejím otevření bude generovat každých 20 vteřin nový šestimístný kód (číselný), který bude plnit funkci druhé fáze ověření. Po zadání šestimístného kódu do evidence HUMPO, proběhne ověření a přihlášení. 

Výjimky pro alternativní přihlášení (např. pomocí emailu) nejsou výše uvedenými úřady povoleny.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400 ve dnech úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hod. nebo piště na adresu: jhc.humpo@hzscr.cz 

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení, je nutné kontaktovat Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.

Požadované údaje v evidenci HUMPO:

 1. Ubytovatel musí řádně vést evidenci ubytovaných osob v evidenci HUMPO:
  • při příchodu nových osob do ubytovacího zařízení zkontrolovat údaje na „Informaci o přidělení ubytování“, vydanou KACPU každé osobě, s údaji uvedenými v evidenci HUMPO. Případný nesoulad řešit v úředních hodinách KACPU na tel: 725 035 121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00
  • kontrolovat, zda ubytovaná osoba má platnou dočasnou ochranu, tzn. zda je v evidenci HUMPO u osoby zelené označení
  • vyznačovat přerušení bezplatného ubytování, tj. zapsat dobu, od kdy - do kdy osoba bezplatné ubytování nevyužívá,
  • ukončit pobyt ke dni odchodu z ubytovacího zařízení nebo ke dni zjištění, že osoba z ubytování odešla.
 1. Aktualizovat každé 3 dny údaje o volné ubytovací kapacitě. 

Návod HUMPO Ubytovatel

Návod přerušení ubytování

UKONČENÍ BEZPLATNÉHO UBYTOVÁNÍ OSOB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ 

 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba oznámí ubytovateli ukončení svého pobytu. Je potřeba: 
 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO, „Ubytován DO“
 • Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna OAMP zaslat poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji s vyplněným formulářem ukončení ubytování. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru obyvatel (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci.
 1. Ukončení pobytu v ubytovacím zařízení v případě, že ubytovaná osoba se zdržuje více než 10 dní mimo ubytovací zařízení, aniž ubytovatele informovala. Je potřeba:
 • Provést zápis dne odchodu v evidenci HUMPO „Ubytován DO“ a to nejpozději 10. den od posledního dne pobytu.Pokud je z okolností patrné, že se ubytovaná osoba již nevrátí, ukončit pobyt v evidenci HUMPO i dříve.
 • Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna MV-OAMP poštou na adresu MV – odbor azylové a migrační politiky, Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice; doporučujeme poslat oznámení „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem posílat oznámení nelze, pouze v případě zaručeného podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP v Jihočeském kraji. Ukončení ubytování pro uprchlíky je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze CIS a následně do databáze Registru osob (ROB). Odhlášení cizince z ubytovacího zařízení je pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou ubytované osoby. Místem pobytu cizince se po zrušení ubytování ze strany ubytovatele stává adresa Ministerstva vnitra nebo obce, tzv. ohlašovna a cizinec ztrácí nárok na poskytování humanitární dávky.

UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH KAPACIT PRO BEZPLATNÉ UBYTOVÁNÍ ZE STRANY UBYTOVATELE

V případě, že se ubytovatel rozhodne ukončit poskytování ubytovacích kapacit a bezplatné ubytování, je třeba:

 1. Informovat min 15 dní předem krajský úřad o tom, že budete ukončovat poskytování ubytovacích kapacit k zajištění bezplatného ubytování. Čím dříve, tím lépe, abychom se stihli připravit na případné přeubytování zranitelných osob nebo osob, kterým neuplynula doba 150 dnů od vydání dočasné ochrany. Ostatní osoby na přeubytování nárok nemají a ubytovatel je oprávněn tyto osoby vystěhovat bez náhradního ubytování.
 2. Informovat min 30 dní předem ubytované osoby o termínu ukončení ubytování. K tomu využijte informace, které jsou v českém a ukrajinském jazyce. Tyto informace je nutné včas a prokazatelně umístit ve vhodném prostoru ubytovacího zařízení a seznámit s nimi ubytované osoby.
  • Osoby s dočasnou ochranou využívající bezplatné ubytování, tj. ubytování, které jim bylo přiděleno na KACPU a ubytovatelům je proplácena paušální náhrada, si musí hledat vlastní ubytování nebo zvážit dle situace návrat na Ukrajinu. 
  • V případě, že se jedná o zranitelné osoby (od června bude vyznačeno evidenci v HUMPO) nebo o osoby s dočasnou ochranou do 150 dnů od jejího vydání, je ubytovatel povinen min 7 pracovních dnů předem nahlásit požadavek na jejich přeubytování na adresu humpo@jck.izscr.cz.  
 3. Zapsat den odchodu z ubytování do evidence HUMPO, „ubytován DO“.
 4. Oznámit ukončení ubytování uprchlíkůna MV – odbor azylové a migrační politiky na adresu Pražská 1257/23, 370 04 České Budějovice.  Doporučujeme zaslat „doporučeně“ a nechat si potvrzení pošty pro případné doložení; e-mailem oznámení posílat nelze, pouze v případě zaručeného elektronického podpisu. Možností je zajít osobně na KACPU nebo pracoviště MV – OAMP. Ukončení ubytování pro osoby s dočasnou ochranou je pro ubytovatele bezplatné. OAMP zapíše ukončení ubytování do databáze cizineckého informačního systému (CIS) a následně do databáze Registru osob (ROB). Je to pro Vás důležité. Nelze spoléhat, že odhlášení z ubytování provedou uprchlíci. 
 5. Pokud již ubytovací kapacity nebudete poskytovat, je povinnost ubytovatele poslat na krajský úřad písemnou žádost o výmaz ubytovacího zařízení z evidence HUMPO. Stačí e-mail. Tento výmaz bude proveden do 15 dnů od doručení Vaší žádosti.

KONTAKTY: 

Dotazy k uzavření smlouvy / dodatku ke smlouvě, zápisu nebo výmazu ubytovacího zařízení do evidence HUMPO a/nebo k proplacení paušální náhrady za bezplatné ubytování zasílejte na krajský úřad na e-mail ubytovaniukrajina@kraj-jihocesky.cz . V předmětu mailu prosím uveďte číslo smlouvy - název ubytovacího zařízení - paušální náhrada. Případně volejte na číslo 386 720 277 v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

V případě systémové pomoci nebo problémů v rámci evidence HUMPO se obracejte Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje tel: 950 230 400, nebo humpo@jck.izscr.cz ve dnech úterý a čtvrtek, od 8:00 do 14:00 hod.

Případné požadavky nebo dotazy k ubytování a evidenci ubytovaných osob v k evidenci databázi HUMPO zasílejte na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje na adresu humpo@jck.izscr.cz. V předmětu e-mailu prosím uveďte číslo smlouvy-název ubytovacího zařízení-evidence HUMPO (př.: 085-penzion Buchta-evidence HUMPO).

V případě neshod v „Informaci o přidělení ubytování“ se obracejte v úředních hodinách KACPU na tel: 725035121 ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 a v pátek od 8:00 do 13:00).

V případě zablokovaní účtu po nezdařilém pokusu o přihlášení do evidence HUMPO kontaktujte Helpdesk Centrálního řídícího týmu Armády ČR na telefonu 973 295 963, 973 295 962.

Závěrem Vám přeji za všechny své kolegyně a kolegy, se kterými spolupracujete, příjemné dny a těšíme se na další spolupráci s Vámi.

 

07.12.2023 Webmaster