Czech Dutch English German Spanish Ukrainian Vietnamese

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhledávání v seznamu škol na území Jihočeského kraje

Aktuální informace o jihočeském školství a KORONAVIRU

dsa


Základní informace o odboru

Vnitřní členění a telefonní seznam odboru

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Oddělení školství

 • plní úkoly při zřizování a zrušování:
  • střední školy,
  • vyšší odborné školy,
  • mateřské, základní, střední školy a školského zařízení pro děti a žáky uvedené v § 16 odst. 9 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • základní školy speciální
  • školy při zdravotnických zařízeních
  • školského výchovného a ubytovacího zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje kraj
  • střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
  • jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky
  • základní umělecké školy
  • školského zařízení pro zájmové vzdělávání
  • dětského domova
  • mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny za podmínek stanovených v § 14 školského zákona,
  • zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení a školská účelová zařízení
  • školy a školského zařízení, které jinak zřizuje obec nebo ministerstvo, pokud kraj prokáže potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení této školy nebo školského zařízení
 • projednává s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy návrh Národního programu vzdělávání a dalších strategických dokumentů
 • projednává s MŠMT návrh soustavy oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání 
 • projednává s MŠMT Rámcové vzdělávací programy pro každý obor odborného vzdělávání 
 • předkládá návrhy na zřízení škol a školských zařízení jako školských právnických osob nebo příspěvkových organizací
 • projednává s MŠMT návrh Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky
 • navrhuje zřizovateli hodnocení školy a školských zařízení podle předem daných kritérií
 • zajišťuje pro příslušníky národnostních menšin vzdělávání v jazyce národnostní menšiny v mateřských, základních a středních školách, a to v obcích, v nichž byl v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích zřízen výbor pro národnostní menšiny
 • podílí se na způsobu zajištění organizace vzdělávání v jazyce národnostní menšiny společně s příslušnou obcí
 • navrhuje zřizovateli povolit výjimku do počtu 4 dětí, žáků a studentů u škol, které zřizuje z počtu stanoveného prováděcím předpisem  
 • navrhuje zřizovateli udělit souhlas s vydáním stipendijního řádu jednotlivých středních a vyšších odborných škol, podle něhož lze žákům a studentům poskytovat prospěchové stipendium
 • navrhuje zřizovateli zřídit přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,  
 • projednává žádosti škol o organizování kurzů pro získání základního vzdělání na středních školách
 • nejde-li o případ zrušení školské právnické osoby z důvodu sloučení, splynutí nebo rozdělení, zajišťuje přechod práv a povinností školské právnické osoby zřízené krajem včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na kraj
 • v případě soukromých škol, u nichž nebyla určena školská právnická osoba k přijetí likvidačního zůstatku při zrušení školské právnické osoby s likvidací, nabídne likvidátor čistý majetkový zůstatek kraji
 • navrhuje zřizovateli jmenování ředitele příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby, na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení, a odvolání ředitele v souladu s podmínkami uvedenými ve školském zákoně
 • předkládá zřizovateli návrhy ve věcech rejstříku škol a školských zařízení a vzniku příspěvkových organizací a školských právnických osob
 • zpracovává pro zřizovatele čestné prohlášení pro zápis do rejstříku škol se sdělením, že na majetek zřizovatele ve správě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby nebylo vyhlášeno insolvenční řízení
 • připravuje zřizovateli stanovisko o působení nově vzniklé střední nebo vyšší odborné školy na území kraje jiného zřizovatele pro účely zápisu do rejstříku škol
 • v případě výmazu školy nebo oboru vzdělání z rejstříku škol a školských zařízení navrhne škole, případně kraji možnost pokračovat ve vzdělávání pro žáky a studenty ve stejném nebo obdobném oboru vzdělání u škol zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady pro zřízení školských rad doložené jednotlivými školami a zpracovává návrh volebního řádu školské rady ke schválení zřizovateli
 • předkládá zřizovateli případné návrhy a podněty školské rady a zajišťuje jeho účast při opakovaném projednávání schvalování výroční zprávy školy, školního řádu školy a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků; v případě neschválení těchto dokumentů navrhuje zřizovateli další postup
 • předává zřizovateli návrh vyřízení stížností a případná navrhovaná opatření přijatá k nápravě, informuje o nich Českou školní inspekci
 • navrhuje nápravná opatření radě kraje u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti 
 • zajišťuje výkon samosprávy ve školství uložený orgány kraje
 • zajišťuje dostupnost vzdělávání a školských služeb podle místních podmínek
 • předkládá MŠMT statistické údaje v rámci statistických zjišťování zařazených do programu statistických zjišťování podle zákona o státní statistické službě
 • připravuje podklady pro vydání zřizovacích listin příspěvkových organizací a školských právnických osob  včetně jejich dodatků
 • zpracovává na základě zadání podklady pro sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby či příspěvkové organizace
 • připravuje stanoviska k přidělování grantů (např. v rámci Norských fondů a dalších) a dotací směřujících do oblasti vzdělávání
 • koordinuje zpracování zpráv o činnosti jednotlivých škol pro radu kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • konzultuje za oblast vzdělávání žádosti o finanční podporu ze strukturálních fondů EU, vzdělávacích fondů EU a projektů v rámci Krajského plánu rozvoje vzdělávání
 • zajišťuje zahraniční kontakty za oddělení
 • zajišťuje předkládání materiálů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro jednání orgánů kraje
 • řeší stížnosti, které směřují proti ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem, ve spolupráci s odborem kancelář ředitele krajského úřadu administruje jejich evidenci 
 • zajišťuje metodickou pomoc a odborné konzultace v oblastech:
  • uplatňování správního řádu ve školství
  • uznávání vzdělání získaného na zahraniční škole
  • šetření stížností, školního stravování, BOZP
  • dotační programy MŠMT

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu 

 • navrhuje v souladu se směrnicí Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory č. SM/107/ZK vyhlašování krajských dotačních programů v oblasti podpory zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, podpory tělovýchovy a sportu a podpory reprezentace kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu v rámci Programu rozvoje Jihočeského kraje pro příslušný kalendářní rok
 • připravuje hodnocení žádostí o dotaci v rámci krajských dotačních programů a sumarizuje schválené finanční podpory z oblasti mládeže a sportu, podílí se na ucelené finanční kontrole (předběžné, průběžné i následné) u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje v rámci odboru konzultace v oblasti problematiky veřejné podpory 
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro zájmové a základní umělecké vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (domy dětí a mládeže, základní umělecké školy, školní družiny, školní kluby, domovy mládeže) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • poskytuje odborné konzultace a metodickou činnost z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže i tělovýchovy a sportu všem zainteresovaným subjektům bez rozdílu zřizovatele
 • připravuje podklady pro jednání Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, základního uměleckého vzdělávání, tělovýchovy a sportu
 • zajišťuje soulad rozšiřování nabídky aktivit z oblasti zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolní činnosti dětí a mládeže i nabídky tělovýchovných a sportovních aktivit se zájmy a potřebami občanů kraje i jeho jednotlivých měst a obcí
 • připravuje podklady, zpracovává návrhy a koordinuje realizaci jednotlivých konkrétních opatření z koncepčních a strategických dokumentů kraje:
  • „Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji“ 
  • „Strategie podpory práce s dětmi a mládeží v Jihočeském kraji“
 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu kraje v oblasti dětí, mládeže a sportu 
 • organizačně zajišťuje účast krajské reprezentace na olympiádách dětí a mládeže věkové kategorie 10–15 let (liché roky – letní hry, sudé roky – zimní hry)
 • organizačně zajišťuje průběh a vyhlašování ankety Sportovec Jihočeského kraje
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na obsahovém zabezpečení jednotlivých zasedání Jihočeského všesportovního kolegia i na plnění přijatých usnesení
 • podílí se na přípravě podkladů pro výstavbu, rekonstrukce, udržování a provozování zařízení pro děti a mládež i tělovýchovu a sport
 • podílí se na přípravě žádostí o finanční podpory z celostátních fondů za celou oblast zájmového vzdělávání, základního uměleckého vzdělávání, mimoškolních volnočasových aktivit i tělovýchovy a sportu a v daných oblastech dle vnitřních předpisů kraje i na práci hodnotitelských komisí, eventuálně na předběžné, průběžné a následné kontrole
 • pravidelně doplňuje a aktualizuje na webových stránkách kraje rubriku „Mládež, tělovýchova a sport
 • zajišťuje zahraniční aktivity pracovních skupin v rámci zahraničních vztahů kraje v oblasti mládeže a sportu

 

Oddělení ekonomiky školství

 • zpracovává podklady pro návrh rozpočtu na následující kalendářní rok a střednědobý výhledu rozpočtu na dva další roky pro jednotlivé školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, včetně plánů reprodukce majetku
 • zpracovává podklady pro stanovení neinvestičního a investičního příspěvku zřizovatele pro školy a školská zařízení zřizovaná krajem 
 • sleduje čerpání příspěvků zřizovatele a navrhuje jejich úpravy pro školy a školská zařízení zřizované krajem, připravuje podklady na provedení rozpočtových opatření
 • kontroluje účetní závěrky škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem a připravuje podklady pro schválení účetní závěrky 
 • provádí vyhodnocení hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • zpracovává podklady na schválení zlepšeného výsledku hospodaření a jeho rozdělení do fondů škol a školských zařízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem
 • spravuje Fond rozvoje školství v souladu s jeho schváleným statutem
 • zpracovává návrhy materiálů z ekonomiky školství pro jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Finančního výboru, Kontrolního výboru, Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje – změny závazných vztahů k rozpočtu zřizovatele, schválení odpisových plánů, převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu, přijetí finančních darů, vyřazení a prodej majetku a další
 • připravuje účetní doklady pro ekonomický odbor k zajištění financování škol a školských zařízení zřizovaných krajem
 • provádí následnou veřejnosprávní kontrolu nakládání s veřejnými prostředky škol a školských zařízení zřizovaných krajem; jedná se o celkovou kontrolu hospodaření organizace – správnost, průkaznost, úplnost a srozumitelnost účetnictví, dodržování rozpočtové kázně, efektivnost a hospodárnost použití svěřených prostředků, dodržování platných právních předpisů a prověřuje přiměřenost a účinnost nastaveného vnitřního kontrolního systému
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje nápravná opatření a sleduje jejich realizaci
 • šetří stížnosti z oblasti ekonomiky školství u škol a školských zařízení zřizovaných krajem 
 • podílí se na zpracování zpráv o výsledcích finančních kontrol za školy a školská zařízení zřízená krajem
 • vykonává metodickou, poradenskou a konzultační činnost v oblasti hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem při financování, vedení účetnictví, hospodaření s majetkem, nastavení vnitřních kontrolních systémů 
 • zpracovává podklady do ekonomické části dlouhodobého záměru kraje a výroční zprávy kraje o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji

 

Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • navrhuje příspěvky na neinvestiční náklady na mzdové prostředky jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj
 • zpracovává podklady pro stanovení mzdových a platových náležitostí ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj
 • stanovuje mzdové a platové náležitosti ředitelů škol a školských zařízení, které zřizuje kraj včetně vyhotovování platových výměrů
 • vyhotovuje jmenovací dekrety pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných krajem, potvrzení na pracovním místě, odvolání z pracovního místa, popřípadě vzdání se pracovního místa
 • zpracovává podkladové materiály pro jednání rady kraje v dané oblasti
 • zajišťuje výkon samosprávy uložený orgány kraje
 • šetří stížnosti z oblasti odměňování u škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí a navrhuje nápravná opatření
 • zajišťuje odborné konzultace a metodickou činnost v oblastech rozpisu rozpočtu, financování dle krajských normativů, v pracovněprávních vztazích, mzdových otázkách, výkaznictví zaměstnanců a mzdových prostředků

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 • příprava, realizace a vyhodnocování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (KAP), organizace tematických setkávání ředitelů SŠ a VOŠ zaměřených na zlepšení řízení škol, plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol
 • spolupráce se zpracovateli Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a zapracování relevantních výstupů MAP do KAP
 • spolupráce s OEZI ve věci Regionální stálé konference (RSK) a Pracovní skupiny vzdělávání včetně zpracování návrhů pro jednání RSK
 • koordinace předkládání projektů do OP ŽP, IROP, OP VVV a projektů z dalších operačních programů EU, včetně zpracování návrhů pro jednání orgánů kraje
 • koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů, příprava procesů výběru a hodnocení projektů realizovaných z prostředků EU, koordinace přípravy k předložení projektů včetně poradenské, metodické a konzultační činnosti u projektů se zaměřením na oblast vzdělávání 
 • posuzování a analýza možností využívání prostředků z fondů EU a dalších zahraničních zdrojů
 • spolupráce při řešení nesrovnalostí při čerpání finančních prostředků z fondů EU
 • spolupráce s OVZI při přípravě VZ v rámci projektů realizovaných z fondů EU
 • zpracování návrhů ve své působnosti pro jednání výborů zastupitelstva kraje a pro
 • analýza a interpretace dat souvisejících s projekty z EU, spolupráce s resortními ministerstvy a ostatními orgány a organizacemi
 • spolupráce s VŠ a výzkumnými organizacemi včetně vztahu k RIS 3
 • úzká spolupráce s oddělením školství a s ostatními odděleními OŠMT ve věci koordinace realizace projektových aktivit škol a OŠMT
 • podílí se na hodnocení ředitelů škol a školských zařízení podle předem daných kritérií ve vazbě na projekty EU
Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Oddělení školství 

V rámci zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • podílí se na zpracování Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 
 • zpracovává každoročně Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, předkládá ji ke schválení orgánům kraje, zasílá na vědomí MŠMT a zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zajišťuje vzdělávání cizinců dle školského zákona
 • uděluje souhlas s pořádáním kursů pro získání základního vzdělání na základních a středních školách v denní i dálkové formě vzdělávání
 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 
 • vydává rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace); v případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařizuje vykonání nostrifikační zkoušky
 • ukládá údaje do seznamu MŠMT o žádostech ve věci řízení o vydání uznání vysvědčení zahraniční školy
 • vede agendu spojenou se soukromými školami a školskými zařízeními
 • zajišťuje oblast integrace a inkluze žáků na základních školách 
 • zajišťuje problematiku nadaných žáků včetně vyhodnocení zvýšených nákladů
 • vydává souhlas se zřízením tříd, oddělení nebo studijních skupin s upravenými vzdělávacími programy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci školy 
 • vydává souhlas se zřízením přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 • stanoví dítěti s hlubokým mentálním postižením podle místa trvalého pobytu dítěte se souhlasem zákonného zástupce dítěte takový způsob vzdělávání, který odpovídá duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení a odpovídající pomoc při vzdělávání dítěte, zejména pomoc pedagogickou a metodickou. Dojde-li ke změně duševních a fyzických možností dítěte, způsob vzdělávání odpovídajícím způsobem upraví
 • poskytuje odborně informačně metodickou pomoc v oblasti školství i jiným zřizovatelům, sleduje změny v systému školské legislativy a zveřejňuje je pro školy a školská zařízení, poskytuje právní poradenskou činnost pro ředitele škol a školských zřízení v záležitostech souvisejících s výkonem jejich pracovního místa
 • plní úkoly nadřízeného správního orgánu ředitelů škol a školských zařízení všech zřizovatelů, při rozhodování o odvoláních proti rozhodnutí  škol a školských zařízení ve správním řízení a dále je odvolacím orgánem ve věci přestupků v oblasti vzdělávání
 • přijímá nápravná opatření u škol a školských zařízení zřizovaných krajem na základě výsledků inspekční činnosti
 • zajišťuje komisionální přezkoušení žáků, pokud je vyučujícím ředitel školy a pokud má zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí a písemně do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení o přezkoušení požádá
 • rozhoduje o případném konání opravné zkoušky nebo komisionálního přezkoušení na jiné základní nebo střední škole a spolupracuje v této záležitosti s Českou školní inspekcí
 • pokud ředitel školy vyhlásí další kola přijímacího řízení, oznámí neprodleně oddělení školství počet volných míst v jednotlivých oborech vzdělání a formách vzdělávání; oddělení školství zveřejňuje přehled středních škol s údaji o počtu volných míst v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • vydává zápisové lístky na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce vyjma žáků základních škol při přijímání uchazečů do oborů vzdělávání na střední škole, zápisový lístek je opatřen otiskem razítka krajského úřadu
 • jmenuje předsedy zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, státní jazykové zkoušky, maturitní zkoušky a pro absolutoria a kontroluje splnění předpokladů pro jejich jmenování
 • přezkoumává průběh a výsledek závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria nebo obhajobu absolventské práce
 • vede v rejstříku škol a školských zařízení údaje o mateřských školách a školských zařízeních s výjimkou mateřských škol a školských zařízení, které zřizuje MŠMT a církev
 • provádí zápis, výmaz a změny v rejstříku škol a školských zařízení, postupuje MŠMT žádosti škol a školských zařízení, jejichž údaje vede v rejstříku MŠMT
 • vydává stanovisko k žádostem o zápis, změnu a výmaz do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
 • organizuje konkursní řízení na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem
 • účastní se jednání konkursních komisí na obsazení pracovních míst ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozpočet  regionálního školství
 • zajišťuje sběr dat statistického výkonového výkaznictví a školních matrik ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, soukromníky a církvemi, metodicky vede školy při zpracovávání výkazů, data předává MŠMT
 • poskytuje metodickou pomoc školám a školským zařízením v oblasti elektronizace veřejné správy dle platných právních předpisů zejména v oblasti základních registrů
 • spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí na zajištění pandemických a epidemiologických opatření v oblasti školství, v rámci krizového řízení spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému, krajskou hygienickou stanicí, vojenským velitelstvím
 • řeší ztrátu dokladů o vzdělání
 • zajišťuje výkon státní správy v ucelené oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy, odbory, Úřadem práce ČR, Jihočeskou hospodářskou komorou a dalšími subjekty s důrazem na uplatnění absolventů na trhu práce
 • zajištuje zahraniční vztahy v oblasti školství

 

Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu

 • podílí se na zpracovávání Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky a na zpracovávání Výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji, a to za oblast základního uměleckého, zájmového a tělovýchovného vzdělávání
 • zajišťuje po obsahové stránce optimální zapojení všech institucionálních zařízení pro základní umělecké a zájmové vzdělávání bez rozdílu zřizovatelů (základní umělecké školy, domy dětí a mládeže, stanice zájmových činností, školní družiny, školní kluby) do systému nabídky volnočasových aktivit na území Jihočeského kraje a podílí se na systému jejich finančního zabezpečení
 • zajišťuje systémová opatření na úseku školského rejstříku (ŠD, ŠK, DDM, ZUŠ) z hlediska společenské potřeby a optimální struktury v kraji v návaznosti na demografickou strukturu
 • zajišťuje organizaci a financování okresních a krajských kol postupových soutěží vyhlašovaných MŠMT nebo Jihočeským krajem včetně poskytování účelových finančních prostředků a kontroly jejich využití
 • zajišťuje v souladu s metodikou MŠMT koordinaci informačních center mládeže

 

Oddělení ekonomiky školství

 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu v souladu s § 161, odst. 7, písm. a) a písm. b) školského zákona školám zřizovaným krajem a obcemi 
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu soukromým školám v souladu s § 162, odst. 4 podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením a kontroluje jejich využití
 • poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu školám a školským zařízením v souladu s § 163, odst. 1, písm. a) školského zákona
 • provádí samostatně kontrolu dodržování dotační politiky při využívání dotačních prostředků poskytnutých podle školského zákona ve školách a školských zařízeních v územní působnosti kraje 
 • podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynů ekonomického odboru, provádí finanční vypořádání dotací poskytnutých MŠMT a dalšími ministerstvy Jihočeskému kraji pro školy a školská zařízení v působnosti kraje,  přidělených prostřednictvím OŠMT


Oddělení zaměstnanosti a odměňování

 • rozepisuje s vědomím zastupitelstva podle Směrnice MŠMT - Závazné zásady, finanční prostředky státního rozpočtu přímo školám a školským zařízením zřizovaným krajem, obcemi nebo svazky obcí (příspěvkové organizace, popř. školské právnické osoby) s výjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení (podle § 117 odst. 1 písm. c) školského zákona) a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, prostředky státního rozpočtu na platy a na odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné 
 • finanční prostředky ze státního rozpočtu rozepisuje podle skutečného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stavovaných, uvedeného ve školních matrikách pro příslušný školní rok, nejvýše však do výše povoleného počtu dětí, žáků nebo studentů ve škole nebo školském zařízení, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek nebo stravovaných, uvedeného ve školském rejstříku
 • rozepisuje prostředky státního rozpočtu na vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle údajů vykázaných ve výkazech R 43-01 a R 44-99
 • stanoví krajské normativy jako výši výdajů připadajících na jednotku výkonu na příslušný kalendářní rok a zveřejní je
 • sleduje čerpání rozpočtu mzdových prostředků a navrhuje úpravy rozpočtu z vytvořené rezervy na mzdové prostředky pro školy a školská zařízení zřizované krajem
 • na návrhy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí úpravy rozpočtů mzdových prostředků pro školy a školská zařízení zřizovaných obcemi a svazky obcí
 • zpracovává a předkládá RK a ZK návrhy na rozpis rozpočtu státních prostředků přímých výdajů školám a školským zařízení zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • spolupracuje s oddělením ekonomiky školství na finančním vypořádání mzdových prostředků státního rozpočtu, které jsou poskytovány na činnost škol a školských zařízení
 • provádí veřejnosprávní kontrolu vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu na školách a školských zřízeních zřizovaných krajem, obcemi i svazky obcí
 • provádí kontroly výkonu přenesené působnosti obcí v souladu s § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • vypracovává programy ke konkrétním kontrolním akcím, zpracovává protokoly a ostatní kontrolní dokumentaci
 • projednává výsledky kontrol s kontrolovanými subjekty, zpracovává stanoviska a doporučení, navrhuje opatření a sleduje jejich realizaci
 • zpracovává zprávy o výsledcích provedených finančních kontrol za školy a školská zařízení zřizovaná krajem a obcemi
 • odpovídá za přípravu návrhů odvodů neoprávněně vyplacených finančních prostředků z důvodu porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zjištěných při vlastní kontrolní činnosti nebo České školní inspekce
 • zpracovává podklady pro výroční zprávu kraje o počtu pedagogických zaměstnanců
 • zpracovává statistické výkazy (čtvrtletní výkazy P1-04 o pracovnících a mzdových prostředcích ze škol a školských zařízení zřizovaných krajem, dále výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství
 • zpracovává výkazy o podpůrných opatřeních (1x ročně výkaz R 43-01 a měsíčně výkaz R 44-99) v části personálních podpůrných opatření
 • zpracovává měsíční přehledy personálních podpůrných opatření s vyčíslením prostředků dle normované finanční náročnosti
 • zpracovává dle vyhlášení MŠMT rozvojové programy týkající se oddělení ZaO
 • zpracovává pro krizové řízení tabulky o počtech pracovníků ve školách, školských zařízeních všech zřizovatelů

 

Oddělení evropských fondů a strategií

 • zajišťuje zpracování Dlouhodobého záměru kraje v oblasti vzdělávání, včetně ostatních strategií a koncepčních dokumentů v oblasti vzdělávání 
 • podílí se na zpracování výročních zpráv o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji
 • zajišťuje metodickou pomoc školám a školským zařízením všech zřizovatelů v oblasti finančního partnerství dle § 32a školského zákona.

Odborem zveřejňované informace

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2022/2023

podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon  

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje (podle § 60f odst. 4 školského zákona) a průběžně aktualizuje přehled volných míst pro další kola přijímacího řízení ve středních školách. Nabídka se týká denní i jiné formy vzdělávání i nástavbového studia. Nabídka je v přiloženém souboru členěna dle okresů a je průběžně aktualizována.

Další kola PŘ – nabídka volných míst v oborech vzdělání SŠ (včetně oborů s talent. zk.) – aktualizace 20. 9. 2023  

Informace pro přijímací řízení ve školním roce 2022/2023

Přijímací řízení ve školním roce 2022/2023 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají ředitelům středních škol uchazeči (u nezletilých uchazečů jejich zákonní zástupci) do 1. března 2023, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška) je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: 13. dubna 2023
2. termín: 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín: 17. dubna 2023
2. termín: 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: 10. května 2023
2. termín: 11. května 2023

Přípravu zadání testů jednotné přijímací zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech. Uchazeč tak může jednotnou přijímací zkoušku konat dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.

Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení školní přijímací zkoušku a určit její obsah a formu.

Školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení, pokud je ředitelem školy stanovena, se u maturitních oborů vzdělání koná v pracovních dnech v období od 12. dubna 2023 do 28. dubna 2023. 

Talentová zkouška - v prvním kole přijímacího řízení se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna 2023, do oborů vzdělání v konzervatoři od 15. ledna do 31. ledna 2023. V oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 2. ledna 2023 do 15. února 2023. Konkrétní termíny stanoví ředitel školy, přičemž pro první kolo přijímacího řízení stanoví dva termíny talentové zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu - Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023; ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a již se uchazečům (u nezletilých uchazečům jejich zákonným zástupcům) nedoručují.

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Odkaz na stránky MŠMT - informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde

Další informace a materiály k přijímacímu řízení

Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Koncepce z oblasti výchovy, vzdělávání a sportu

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh


Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II

Soubory Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji II


Koncepční materiály do roku 2020 


 


 


Kontaktní osoby:

 

Uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání (dále jen zahraniční vysvědčení), může požádat krajský úřad o:

a) vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR;
b) rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (dále jen nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR.
K vyřizování žádostí o uznání základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole je pro žadatele s pobytem na území Jihočeského kraje příslušný odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
Řídí se při tom § 108 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami a postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Text § 108 a § 108a školského zákona a text vyhlášky č. 12/2005 Sb. zde
K podání žádosti je možné využít tiskopis, který je k dispozici zde.

Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000,- Kč.

V žádosti uvádějte tel. číslo a čitelně e-mailovou adresu pro sdělení č. účtu a variabilního symbolu k zaplacení správního poplatku ve výši 1 000,- Kč. 

Vyplněnou a podepsanou žádost s přiloženými dokumenty zasílejte na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Bližší informace na tel. č. 386 720 840 (Bc. Michaela Makočová, DiS.) nebo na tel. č. 386 720 939 (Mgr. Gabriela Žíttová), Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje (pracoviště v ul. B. Němcové 49/3, 2. patro, č. dveří 332 nebo 3. patro č. dveří 431 vždy po předchozí telefonické dohodě).
Tato životní situace je podrobně popsána v brožuře vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zde.

Poznámka k uznávání vysokoškolského vzdělání: 
Uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání zajišťuje veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. 
Řídí se § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. 
Seznam veřejných vysokých škol najdete zde.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zde

Možnost objednání k osobnímu podání žádosti o nostrifikaci zahraničního vysvědčení (rezervace termínu) naleznete zde.

Recognition of Foreign Education – Ukraine
Визнання іноземної освіти - Україна
APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC
ЗАЯВА ПРО ВИЗНАННЯ ІНОЗЕМНОЇ ОСВІТИ В ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Posuzování zahraničního studia pro sociální účely a účely zdravotního pojištění

1. Posuzování středoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT 
Kontakt: tel.: 234 811 685, e-mail: studiumvcizine@msmt.cz

2. Posuzování vysokoškolského studia pro sociální účely, účely zdravotního pojištění a další účely 
Veškeré informace naleznete na stránkách MŠMT 
Kontakt: tel.: 234 812 255, e-mail: ppsvs@msmt.cz 


Informace o této problematice lze rovněž najít v brožuře vydané MŠMT  kapitola C

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2019

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2019

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným obcemi pro rok 2019

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro obecní školství na rok 2019

Kalkulačka 2019


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2019

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2019

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro krajské školství na rok 2019


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2019

Termíny ke stažení


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský, tel.: 386 720 920, email: lomsky@kraj-jihocesky.cz

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2020

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2020

Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným obcemi pro rok 2020

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro obecní školství na rok 2020


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2020

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2020

Krajské hodnoty ukazatelů a normativů pro krajské školství na rok 2020


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2020

Termíny ke stažení

Mzdová rozvaha na rok 2020


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský, tel.: 386 720 920, email: lomsky@kraj-jihocesky.cz

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2021

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2021: 


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2021


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2021


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský, tel.: 386 720 920, email: lomsky@kraj-jihocesky.cz

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2022

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2022: 


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2022


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2022


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský, tel.: 386 720 920, email: lomsky@kraj-jihocesky.cz

 

Rozpočet přímých výdajů školství pro rok 2023

Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných obcemi pro rok 2023: 


Metodika rozpočtu škol a školských zařízení zřizovaných krajem pro rok 2023


Termíny rozpisu rozpočtu přímých výdajů na rok 2023


Kontaktní osoba: Ing. Radek Lomský, tel.: 386 720 920, email: lomsky@kraj-jihocesky.cz

Seznam škol poskytujících bezplatnou výuku českého jazyka žákům cizincům 

Základní školy

Podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 10 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, jsou od 1. 9. 2021 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do základního vzdělávání určeny následující základní školy.


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová, tel.: 386720818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

 

Střední školy

Podle § 6a vyhlášky č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, jsou od 1. 9. 2022 v Jihočeském kraji k bezplatné přípravě žáků cizinců k začlenění do středního vzdělávání určeny následující střední školy.


Kontaktní osoba: Mgr. Milan Abrman, tel.: 386 720 838, e-mail: abrman@kraj-jihocesky.cz 
 

Obecní školství - informace

Šetření profesní orientace žáků (připomenutí a prodloužení termínu do 19. 5.) – určeno plně organizovaným ZŠ - vystaveno 11. 5. 2022

Dopis náměstka hejtmana kraje (Ukrajina) – určeno všem - vystaveno 2. 3. 2022

Testování (informace MŠMT) – určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 8. 11. 2021

Mimořádné opatření (školní stravování – cizí strávníci) – určeno ZŠ, SŠ se ŠJ - vystaveno 1. 11. 2021

Vzdělávání cizinců v JčK v r. 2021 – určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 11. 2. 2021

Podpora regionálních potravin – určeno všem – vystaveno 10.2.2021

Zavedení Office 365 a Teams ve škole - návod

Informace MŠMT (školní zájezdy)  – určeno všem - vystaveno 30. 4. 2020

Informace o zřízení detašovaných pracovišť SZŠ a VOŠ zdravotnické ČB určeno ZŠ vystaveno 11. 1. 2019.

Metodický materiál Ministerstva vnitra k vymezení školských obvodů základních a mateřských škol určeno MŠ, ZŠ a obcím, které zřizují ZŠ a MŠ

Požární ochrana staveb - určeno všem - vystaveno dne 19. 12. 2008


Informace o Evropských školách

Základní informace o EŠ

Postup při uznávání vzdělání v EŠ


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová, tel.: 386720818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Obecní školství - upozornění na nové právní předpisy

Rok 2021

Nové právní předpisy 12/21 – určeno všem - vystaveno 14. 12. 2021

Nové právní předpisy 11/21 – určeno všem - vystaveno 16. 9. 2021

Nové právní předpisy 10/21 – určeno všem - vystaveno 23. 6. 2021

Nové právní předpisy 9/21 – určeno všem - vystaveno 23. 6. 2021

Nové právní předpisy 8/21- určeno všem - vystaveno 22. 4. 2021

Nové právní předpisy 7/21 – určeno všem - vystaveno 23. 3. 2021

Nové právní předpisy 6/21 – určeno všem - vystaveno 11. 3. 2021

Nové právní předpisy 5/21 – určeno všem – vystaveno 1. 3. 2021

Nové právní předpisy 4/21 – určeno všem – vystaveno 24. 2. 2021

Nové právní předpisy 3/21 – určeno všem - vystaveno 4. 2. 2021

Nové právní předpisy 2/21 – určeno všem - vystaveno 29. 1. 2021

Nové právní předpisy 1/21 – určeno všem - vystaveno 14. 1. 2021

 


Nové právní předpisy 2020

Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová, tel.: 386720818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Obecní školství - nabídky, semináře, soutěže

Den za obnovu lesa - určeno všem - vystaveno 6. 9. 2023

Den zdraví - určeno všem - vystaveno 6. 9. 2023

POKOS - příprava občanů k obraně státu (školení) - určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 6. 9. 2023

WOMEN FOR WOMEN (obědy pro děti) - určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 6. 9. 2023

Moje vize nula (projekt) - určeno SŠ - vystaveno 30. 8. 2023

Odpad může být i poklad (EVVO) - určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 30. 8. 2023

Svět včel a hmyzu (EVVO) - určeno MŠ, ZŠ - vystaveno 30. 8. 2023

Přehled vzdělávacích akcí pro pedagogy (EVVO) - určeno všem - vystaveno 30. 8. 2023

Pěšky do školy - určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 30. 8. 2023

Filipův pohár (finanční gramotnost) - určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 30. 8. 2023

FAST (projekt) - určeno všem - vystaveno 11. 8. 2023

Ergonomie do škol (projekt) - určeno ZŠ - vystaveno 4. 8. 2023

Vzdělávání nevidomých a slabozrakých (semináře on-line) - určeno všem - vystaveno 4. 8. 2023

Přírodovědné muzeum Semenec (nabídka seminářů) - určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 26. 6. 2023

Vymyslete kámen mudrců 21. století (výzva) - určeno ZŠ - vystaveno 19. 6. 2023

Organizátor výletů - určeno MŠ, ZŠ, SŠ - vystaveno 12. 5. 2023

Školení POKOS (Příprava občanů k obraně státu) - určeno ZŠ, SŠ - vystaveno 11. 4. 2023

Učím o klimatu – určeno ZŠ, SŠ – vystaveno 5. 12. 2022


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Dominová, tel.: 386720818, e-mail: dominovam@kraj-jihocesky.cz

Vysoké školství

Průvodce, který vám umožní vybrat si správný studijní program a podat si přihlášku ke studiu na Jihočeské univerzitě. Po výběru typu školy, na které byste  chtěl(a) studovat, si zvolte typ studia (bakalářské, navazující, doktorské), případně formu studia (prezenční, kombinovanou) a následně kombinaci aprobací. Vše končí výběrem studijního programu včetně specializace (aprobace) a podáním přihlášky v našem informačním systému.  Průvodce najdete zde: https://www.jcu.cz/cz/ucitelstvi.

Vedle webu učitelství provozujeme v rámci stránek JU i portál praxí - https://www.jcu.cz/cz/studium/ucitelske-praxe.


Kontaktní osoba: Mgr. Vladimír Kuzba, tel.: 386 720 836, e-mail: kuzba@kraj-jihocesky.cz

Informace pro zřizovatele obecních škol

Informace uvedené pod tímto odkazem jsou určeny pro zřizovatele příspěvkové organizace mateřská škola, základní škola za účelem předávání aktuálních informací ze školské legislativy. 


 

Založení/zřízení nové školy

 1. Informace o postupu při založení/zřízení nové školy
 2. Zápis do rejstříku škol a školských zařízení
 3. Formuláře žádosti o zápis/změnu zápisu/výmaz školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení
 4. Vzorová zřizovací listina
 5. Metodický pokyn ke svazkovým školám

Výše uvedené informace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod odkazem:
https://www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik
                                              
Upozornění OŠMT:

 • V případě doručení prostřednictvím poštovní služby je třeba náležitosti žádosti doložit v originále či v kopii opatřené doložkou o úředním ověření totožnosti s originálem dokumentu nebo autorizovanou konverzi dokumentu - z elektronické podoby do listinné podoby.
 • V případě doručení prostřednictvím datové schránky je třeba náležitosti žádosti doložit v autorizované konverzi dokumentu – z listinné podoby do elektronické podoby s elektronickým podpisem. V případě stanovisek příslušných orgánů (KHS, stavebního úřadu), které Vám byly zaslány do datové schránky jako datová zpráva, je nutné zaslat tuto originální datovou zprávu příslušného orgánu (KHS, stavebního úřadu) do datové schránky KÚ, tedy elektronicky podepsaný dokument. Důležité je, aby zůstala zachována právní síla dokumentu.

 
Kontakt pro zasílání žádosti o zápis, změnu v rejstříku škol a školských zařízení:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID DS: kdib3rr

Kontaktní osoba: Mgr. Milena Skřičilová
skricilova@kraj-jihocesky.cz
tel.: 386 720 819

Technické vzdělávání

Jihočeský kraj se podílí na spotech podporujících technické vzdělávání

Zatraktivnění technických profesí, informovanost žáků základních škol o technických oborech, motivace ke studiu na technických školách, zlepšení nevyváženého poměru na trhu práce a zlepšení orientace v problematice volby povolání. To je hlavním smyslem spotů, vyrobených v rámci projektu Profese 21. století KARIÉRA S BUDOUCNOSTÍ.

Jednotlivé spoty naleznete na youtube profilu JHK ZDE


Sektorové dohody


Užitečné odkazy:


Kontaktní osoba: Ing. Lucie Reitingerová, tel.: 386 720 832

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji
msmt

Název projektu: Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji III
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022871
Zahájení projektu: 1. 11. 2021
Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Celkové náklady na projekt: 8 611 708,- Kč

Projekt je realizován a podpořen v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Cíle projektu
Dlouhodobým cílem projektu je pokračování ve vytváření funkčního systému spolupráce mezi aktéry v oblasti vzdělávání, zlepšení řízení, rozvoje hodnocení kvality a plánování strategických kroků k naplnění Strategických vzdělávacích dokumentů a rozvoj potenciálu každého žáka.

Specifické cíle projektu:

 • zavádění priorit vzdělávací politiky MŠMT a kraje do praxe škol, stanovení jednotlivých kroků nutných k dosažení cílů vzdělávací politiky
 • posílení role akčního plánování v oblasti vzdělávání na úrovni Jihočeského kraje i jednotlivých škol bez rozdílu zřizovatele, koordinace přístupu k akčnímu plánování, nastavení jednotného systému akčního plánování, zavedení postupů strategického řízení rozvoje do škol,
 • efektivní přenos priorit v oblasti vzdělávání z úrovně státu, resp. kraje do úrovně škol s respektem ke specifikům území Jihočeského kraje, zajištění provazby na základní a předškolní vzdělávání a priority na místní úrovni,
 • zlepšení řízení škol a školských zařízení k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy Jihočeského kraje i jednotlivých škol
 • větší orientace vedení škol na kvalitu poskytovaného vzdělávání a zajištění dostupnosti vzdělávání pro všechny žáky (včetně zkvalitnění podmínek pro distanční vzdělávání), rozvoj potenciálu každého žáka, 
 • větší motivace vedení škol ke sdílení dobré praxe v rámci partnerství škol navzájem a škol a dalších zainteresovaných subjektů, rozvoj partnerství a sítí,
 • vytvoření podmínek pro úspěšné a cílené čerpání podpory v rámci programového období 2021-2027 na úrovni Jihočeského kraje
 • umožnění plánování, koordinace a sledování tematických intervencí financovaných z fondů EU ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami Jihočeského kraje a škol
 • pokračování spolupráce s partnery v území

Krajský akční plán vzdělávání (KAP)

Více informací naleznete na https://kap.kraj-jihocesky.cz.


Kontaktní osoba: Ing. Hynek Čížek, Ph.D., e-mail: cizek@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386720900

Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje 
msmt

Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018245
Příjemce: Jihočeský kraj 
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Výše finanční podpory: 55 887 140,89 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis a cíle projektu
Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele a dále zvýšením kompetencí pedagogických pracovníků v měkkých i odborných dovednostech a rozvojem gramotností, včetně metodické podpory při podpůrných opatřeních a podpory rovných příležitostí ve vzdělávání. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II, včetně ŠIKK.


Název projektu: Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018246
Příjemce: Jihočeský kraj 
Doba realizace: 1. 1. 2021 – 31. 10. 2023
Výše finanční podpory: 94 625 814,28 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis a cíle projektu
Cílem je zkvalitnění vzdělávacího systému v Jihočeském kraji, který bude naplněn podporou polytechnického vzdělávání na školách s důrazem na spolupráci mezi školami a vazbou na zaměstnavatele, zvýšením kompetencí pedagogů, podporou rozvoje kariérového poradenství, odborného vzdělávání, digitálních kompetencí, podnikavosti a kreativity. Dále budou podpořeny aktivity SŠ formou jednotkových nákladů. Projekt reaguje na potřeby a nedostatky škol a školských zařízení uvedené v KAP JčK II a ve ŠAP.

Veškeré informace o projektu "Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje II" a „Implementace krajského akčního plánu Jihočeského kraje III“ naleznete ZDE.


Kontaktní osoba: Ing. Petr Lamač, e-mail: lamac@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 429

Operační programy EU

Operační programy EU v období 2021 – 2027

 

Zde najdete informace k Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dalším programům EU souvisejícím s oblastí vzdělávání


Kontaktní osoba: Bc. Hana Burcevová, DiS., e-mail: burcevova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 902

Děti a mládež - zájmová činnost

Aktuality

Do této rubriky budou průběžně zařazovány nejrůznější informace z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže, které by mohly být z praktického hlediska užitečné jak individuálním zájemcům, tak i všem subjektům působícím v oblasti dětí a mládeže.


 

Volnočasové aktivity pro děti - kde a jak vybírat

Rodičům a dětem, kteří s prvními dny nového školního roku řeší otázku, co s volným časem dětí, kde a jak budou trávit děti odpoledne, nabízí RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. kontakty a informace o svých členských spolcích, kde mohou nalézt širokou nabídku kroužků, oddílů a klubů širokého spektra zaměření. Dětské spolky nabízejí program, který se kvalitou vyrovná komerci - ale podstatně levněji. Přitom je vedou zkušení a proškolení dobrovolníci, kteří dětem věnují svůj volný čas bez nároku na odměnu.

Z mnoha aktivit si zájemci mohou vybírat na stránkách členských spolků RADAMBUK - Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s.. Kontakty jsou ke stažení na těchto stránkách
Informace o jednotlivých spolcích pracujících s dětmi a mládeží rodiče a děti mohou čerpat z Informační brožury členských spolků RADAMBUK, která je ke stažení na stránkách RADAMBUK nebo si ji mohou vyzvednout v kanceláři RADAMBUK na Husově tř. 45 v Č. Budějovicích.

Co je těmto spolkům společné Nabízejí kvalitní program celoroční mimoškolní činnosti, praxí prověřený, navíc s nepřehlédnutelným výchovným přesahem. Děti tu vítá kamarádské, férové prostředí. V něm se dokáží uplatnit i ty z nich, které jinak ve škole zrovna neexcelují, a zde mohou nalézt tolik potřebný pocit zdaru. A zatímco ve škole se dítko hlavně učí a v zájmových kroužcích nebo sportovních oddílech je vedeno především k výkonu v úzce vymezené oblasti, spolkové prostředí ho neformálně všestranně vychovává a snaží se mu vštěpovat hodnoty široce sdílené všemi svými členy.

Česká rada dětí a mládeže před časem vypracovala pro potřebu rodičů Devatero rad pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit" www.crdm.cz/devatero. V něm připomíná mj. význam celkového rozvoje dětské osobnosti, dobré dětské party, spolupráce rodičů s oddílovými vedoucími a přirozené proměnlivosti dětských zájmů. Napoví, co mít na paměti, připomíná, že je dobré naslouchat potomkům, nezapomínat na zpětnou vazbu a kontakt s vedoucími. Připouští mimo jiné, že vyzkoušení více možností není na škodu. Příležitostná nabídka volnočasových center a klubů je sice lepší než bezcílné flákání po ulicích nebo vysedávání u počítače, nedokáže však nahradit dlouhodobé působení oddílu nebo podobného kolektivu. V něm se totiž dítě naučí nejen všemožné praktické dovednosti, ale také pozná morální hodnoty, získá schopnost začlenit se do kolektivu, navazovat vztahy a mnohdy i přátelství na celý život. Nezbytná je ale pravidelnost a dlouhodobá možnost působení.

Proto jsou mimoškolní aktivity zároveň s rodinou a školou důležitou součástí výchovy. Se zmíněnými informacemi si jistě vybere každý - nezbývá než popřát rodičům šťastnou ruku ve výběru těch správných mimoškolních aktivit a toho správného spolku pro jejich děti.
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., Husova tř. 45, 370 05 České Budějovice


 

VYBÍRÁTE DĚTSKÝ TÁBOR

Pomůže Vám web www.jihocesketabory.cz.


RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. nabízí prostřednictvím webu www.jihocesketabory.cz rodičům a dětem v Jihočeském kraji nabídku letních táborů, táborových základen a tábořišť. Na webu najdou zájemci tábory nejen členských spolků RADAMBUK-Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s., ale i dalších pořadatelů. 
Nabídka táborů je neuvěřitelně široká. Můžete vybírat z táborů v budovách, stanových, putovních, příměstských, týdenních, dvoutýdenních, třítýdenních, program je rozmanitý, organizátorů je také velké množství. Nabízíme možnost rodičům vybrat pro své dítě ten nejvhodnější tábor.
Organizátoři táborů, majitelé nebo provozovatelé táborových základen či tábořišť mohou registrovat své nabídky zdarma na dobu neomezenou, sami si mohou své údaje aktualizovat. 
Jak vybrat ten správný tábor Jaké vybavení dát dětem na tábor Odpovědi na tyto otázky a spoustu dalších praktických informací najdou rodiče v záložce Ke stažení. Provozovatelé táborů zde najdou praktické informace k pořádání táborů a právní předpisy týkající se zotavovacích akcí pro děti a mládež.


 

Bezplatná nabídka tábořišť a táborových základen

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje spustila nový web www.jihocesketabory.cz. Zde mohou pořadatelé táborů zveřejnit bezplatně své tábory, provozovatelé zase zveřejnit bezplatně nabídky tábořišť a táborové základen. Rodiče tak mají možnost pro své děti najít ten nejvhodnější tábor a pořadatelé akcí pro děti a mládež tu nejvhodnější základnu pro připravovanou akci.


 

Nevíte, kam s dětmi za zábavou, kulturou a sportem v České republice Inspirujte se na http://www.ententyky.cz/


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Soukupová, e-mail: soukupova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 934

Dotace pro oblast zájmové činnosti dětí a mládeže

V rubrice dotace naleznete odkazy na dotační tituly vypisované Jihočeským krajem a dále odkazy na některé další instituce a organizace, které poskytují dotace pro oblast zájmové činnosti dětí a mládeže.

Jihočeský kraj

Erasmus+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Dům zahraniční spolupráce

Fondy Evropské unie

Interreg Rakousko Česká republika

Přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko

International Visegrad Fund

Fond malých projektů, spolupráce Jižní Čechy Horní Rakousko Dolní Rakousko

Nadace Neziskovky

Nadační fond Jihočeské naděje


Kontaktní osoba: Mgr. Martin Sláma, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 931

Databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže

V této rubrice je k dispozici databáze středisek pro volný čas dětí a mládeže bez rozdílu jejich zřizovatelů a databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže. Základ tvoří údaje získané od těch subjektů, které v uplynulém období již spolupracovaly s krajským úřadem. Další postupné rozšiřování a aktualizace této databáze jsou závislé na tom, které subjekty projeví zájem o spolupráci a vyplní či aktualizují připojený jednoduchý formulář.

Databáze subjektů působících v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (k 9.10.2013)

Formulář pro zařazení do databáze subjektů


Kluby pro děti a mládež:  Přehled klubů ke stažení


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Soukupová, e-mail: soukupova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 934

Volný čas pro osoby se zdravotním postižením v Jihočeském kraji

Nabídka organizovaných speciálních a integrovaných volnočasových aktivit pro děti a dospělé se zdravotním postižením v Jihočeském kraji


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Soukupová, tel.: 386 720 934, e-mail: soukupova2@kraj-jihocesky.cz

Užitečné odkazy 1

Zde je k dispozici seznam užitečných internetových stránek, které mají vztah k mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže.   

Česká rada dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje (RADAMBUK)

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež ČR

Informační centrum neziskových organizací

Zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže (ADAM)

Eurodesk - Evropská informační síť pro mládež

Dobrý tábor - informace o letních táborech

Evidence NNO - portál veřejné správy

Informační centrum Borovice - tábory, ubytování, školy v přírodě

Erasmus+ - program EU na podporu volnočasových aktivit mládeže

Krajská síť podpory nadání

Jihočeské tábory - databáze táborů v Jihočeském kraji

Informační centrum pro mládež České Budějovice

Mládež v kraji - Jihočeský kraj

Bambifest


 

DOMY DĚTÍ A MLÁDEŽE V JIHOČESKÉM KRAJI

Dům dětí a mládeže Blatná

Dům dětí a mládeže České Budějovice

Dům dětí a mládeže Český Krumlov (Kaplice)

Dům dětí a mládeže Jindřichův Hradec (Dačice, Třeboň)

Dům dětí a mládeže Písek

Dům dětí a mládeže Prachatice (Netolice, Vimperk, Volary)

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže

Dům dětí a mládeže Strakonice (Vodňany)

Dům dětí a mládeže Tábor (Soběslav, Veselí nad Lužnicí)

Dům dětí a mládeže Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže Biskupského gymnázia České Budějovice


Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Soukupová, e-mail: soukupova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 934

Sport a tělovýchova

Dokumenty z oblasti sportu a tělovýchovy

Rubrika obsahuje aktuální přehled platných celostátních i krajských dokumentů schválených příslušnými orgány pro oblast tělovýchovy a sportu.

Plán rozvoje sportu v Jihočeském kraji včetně příloh

Koncepce podpory sportu 2016-2025 SPORT 2025

Metodická informace k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních zařízeních, na dětských hřištích a v tělocvičnách

Bílá kniha o sportu

Zákon o podpoře sportu


Jihočeský kraj podporuje práci s talentovanými fotbalisty v Regionální fotbalové akademii Jihočeského kraje. Projekt Fotbalové asociace ČR cílí na výběr talentů z fotbalových klubů a oddílů a jejich systematickou přípravu. Od roku 2016 působí regionální fotbalová akademie i v Českých Budějovicích a její fungování zaštiťuje Nadační fond na podporu fotbalové mládeže Jihočeského kraje.
Podrobné informace o činnosti akademie naleznete na https://www.rfacbudejovice.cz/

Kontaktní osoba: Mgr. Martin Sláma, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 931

Dotace pro oblast sportu a tělovýchovy

V rubrice dotace pro oblast sportu a tělovýchovy naleznete odkazy na dotační tituly vypisované Jihočeským krajem a dále odkazy na některé další instituce a organizace, které poskytují dotace pro oblast sportu a tělovýchovy.

Databáze sportovišť a sportovních klubů a oddílů

Na základě uzavřeného memoranda o spolupráci s Jihočeským krajem vytvořila Jihočeská krajská organizace ČUS databázi sportovišť na území Jihočeského kraje. 

V databázi naleznete podrobné informace o všech sportovištích v kraji, jejich využitelnosti, vybavení, provozovateli atd. včetně fotodokumentace. 

Česká unie sportu současně vede databázi sportovních klubů a oddílů, které jsou jejími členy.

Obě databáze jsou volně dostupné na IS ČUS – Jihočeský kraj

Současně Jihočeský kraj podporuje projekt Jižní Čechy sportují. Jedná se o kalendář sportovních aktivit pro veřejnost a je dostupný na této webové stránce http://jiznicechysportuji.cz/


Kontaktní osoba: Mgr. Martin Sláma, e-mail: slama@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 931

Anketa "Sportovec Jihočeského kraje"

Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" 

Vyhlašovatelem ankety v roce 2022 je Jihočeský kraj ve spolupráci s Deníkem a Jihočeskou krajskou organizací ČUS. Anketa je určena jednotlivcům a sportovním kolektivům reprezentujícím sportovní kluby s působností v Jihočeském kraji. Vyhlašovanými kategoriemi ankety jsou jednotlivci, kolektivy, sportovci se zdravotním postižením, objev roku do 18 let a pravidelně je nominován i jeden zasloužilý sportovec do Jihočeské síně sportovní slávy.

Jednotlivé kandidáty může veřejnost navrhovat prostřednictvím krajských článků střešních organizací, zástupců Jihočeského všesportovního kolegia, členů Sportovní komise rady kraje a sportovních redaktorů Jihočeského Deníku, nejpozději do 9. 11. 2022 a to formou vyplnění anketního lístku, který je k dispozici v přiloženém souboru níže. Vyplněné anketní lístky zasílejte na emailovou adresu vlasakova2@kraj-jihocesky.cz.

Anketa probíhá pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby.

Anketní lístek

Jednací řád komise pro vyhodnocení ankety Sportovec Jihočeského kraje

Statut ankety Sportovec Jihočeského kraje


Anketa "Sportovec Jihočeského kraje" - výsledky z minulých let

Rok 2022

Jednotlivci:

 1. Lukáš Pech 
 2. Josef Polák
 3. Iveta Korešová

Kolektiv:

 1. HC Motor České Budějovice
 2. VK Jihostroj České Budějovice
 3. SK Dynamo České Budějovice

Objev: 

 • Ondřej Čoudek
 • Kateřina Švehlová
 • Tomáš Brichta

Sportovec se zdravotním postižením:

 • Martin Dvořák
 • Martin Biháry
 • Vannesa Pražáková
Rok 2021

Jednotlivci:

 1. Milan Gulaš 
 2. Vojtěch Vorel
 3. Radek Mach

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj České Budějovice
 2. SK Dynamo České Budějovice
 3. Žraloci Ledenice

Objev: 

 • David Krch
 • Filip Hokr
 • Tomáš Nechyba

Sportovec se zdravotním postižením:

 • Barbora Vachoutová
 • Jonáš Kešnar
 • Martin Biháry
Rok 2020

Vzhledem k pandemii koronaviru nebyla anketa realizována.

Rok 2019

Jednotlivci:

 1. Martin Šonka (letecká akrobacie, Aeroklub Tábor)
 2. Anežka Paloudová (kanoistika, SK Vltava Český Krumlov)
 3. Karel Lavický (jachting, Yacht club DIM Bezdrev z. s.)

Kolektiv:

 1. VK České Budějovice-muži
 2. SK Dynamo Č. Budějovice-muži
 3. Žraloci Ledenice-ženy

Objev:

 • Terezie Kinterová (plavání, PK Jindřichův Hradec)
 • David Eliáš (běh na lyžích, biatlon, SKI Sokol Stachy, Biatlon Zadov)
 • Matěj Vaněk (kanoistika na divoké vodě, TJ VS Tábor-oddíl kanoistiky)

Sportovec se zdravotním postižením:

 • Arnošt Petráček
 • Martin Biháry
 • Martin Dvořák
Rok 2018

Jednotlivci:

 1. Martin Šonka (letecká akrobacie, Aeroklub Tábor)
 2. František Linduška (triatlon, TCV Jindřichův Hradec z. s.)
 3. Anežka Paloudová (kanoistika, SK Vltava Český Krumlov)

Kolektiv:

 1. Žraloci Ledenice
 2. ČEZ Motor Č. Budějovice- dorost
 3. SK Dynamo-muži

Objev: 

 • Pavel Novák (hokej, ČEZ Motor České Budějovice)
 • Hana Randáková (běh na lyžích, triatlon, SKI Sokol Stachy)
 • Tereza Babická (atletika, Sokol České Budějovice)

Sportovec se zdravotním postižením: Arnošt Petráček, Martin Biháry

Rok 2017

Jednotlivci:

 1. Martin Šonka (letecká akrobacie, Aeroklub Tábor)
 2. Martin Kryštof (volejbal, Jihostroj České Budějovice)
 3. Anežka Paloudová (kanoistika, SK Vltava Český Krumlov)

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice
 2. ČEZ Motor Č. Budějovice
 3. HBC Strakonice A tým

Objev: 

 • Tomáš Kratochvíl (atletika, Sokol ČB)
 • Vojtěch Skořepa (kanoistika, SK Vltava Č. Krumlov)
 • Marek Šotola (volejbal, VK Jihostroj)

Sportovec se zdravotním postižením: Arnošt Petráček, Daniel Bína, Martin Dvořák

Rok 2016

Jednotlivci:

 1. Martin Bidař (krasobruslení, BK Č. Budějovice)
 2. Martin Šonka (letecká akrobacie, Aeroklub Tábor)
 3. Anežka Paloudová (kanoistika, Vltava Č. Krumlov)

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice
 2. ČEZ Motor Č. Budějovice
 3. Žraloci Ledenice

Objev: 

 • Petr Beran (badminton SKB Český Krumlov)
 • Barbora Havlíčková (Běžecké lyžování, atletika, Fischer Ski klub Šumava Vimperk, SK Čtyři Dvory Č. Budějovice)
 • Štěpán Svoboda (TJ VS Tábor z. s. oddíl atletiky)

Sportovec se zdravotním postižením: Arnošt Petráček, Běla Třebínová

Rok 2015

Jednotlivci:

 1. Martin Šonka
 2. Radek Mach
 3. Petra Krejčová

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice
 2. ČEZ Motor Č. Budějovice
 3. Lions J. Hradec

Objev: Zdena Blašková, Martin Šplíchal, Jakub Krejčí
 

Sportovec se zdravotním postižením: Běla Třebínová

Rok 2014

Jednotlivci:

 1. Filip Habr
 2. Jakub Skála
 3. František Linduška

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice,
 2. ČEZ Cyklo team Tábor
 3. SK Badminton Č. Krumlov

Objev: Mikuláš Jáša, Samuel Jirouš, Anežka Paloudová

Rok 2013

Jednotlivci:

 1. Šárka Grabmüllerová
 2. Adam Ťoupalík
 3. Radek Mach

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice
 2. CT ČEZ Tábor
 3. VK Madeta Č.Budějovice-kadetky

Objev: Pavel Gocala, Petr Pícha, Luboš Rob jun.

Rok 2012

Jednotlivci:

 1. Jakub Kovář
 2. Radek Mach
 3. Martin Bína

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj ČB
 2. ČEZ Cyklo Team Tábor
 3. HC Mountfield Č.Budějovice

Objev: Anna Švecová, Zdeněk Linhart, Tomáš Prokop

Rok 2011

Jednotlivci:

 1. Jakub Kovář
 2. Radek Motys
 3. Šárka Grabmüllerová

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č. Budějovice
 2. BK Strakonice ženy
 3. HC Mountfield Č. Budějovice

Objev: Nikol Staňková, Josef Moser, Jindřich Kadula

Rok 2010

Jednotlivci:

 1. Martin Bína
 2. Jakub Smrž
 3. Radek Motys

Kolektiv:

 1. Budvar Tábor
 2. VK Jihostroj České Budějovice
 3. SSK Prachatice

Objev: Denisa Chládková, Jan Švejda, Jakub Skála

Rok 2009

Jednotlivci:

 1. Verner Tomáš,
 2. Smrž Jakub,
 3. Sládeček Michal
   

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č.Budějovice
 2. Samson Boxing Club Č.Budějovice
 3. seniorský národní tým taekwonda
   

Objev: Grabmüllerová Aneta, Jank Bohumil, Juračka David

Rok 2008

Jednotlivci:

 1. Verner Tomáš
 2. Huříková Tereza,
 3. Turek Roman

Kolektiv:

 1. VK Jihostroj Č.Budějovice
 2. HC Mounfield Č.Budějovice
 3. Red Dogs Strakonice

Objev: Horák Roman, Luňáček Jan, Vondrášek Jan

 


Kontaktní osoba: Veronika Vlasáková, tel.: 386 720 889, e-mail: vlasakova2@kraj-jihocesky.cz

Olympiáda dětí a mládeže

Olympiáda dětí a mládeže už za rok! Největší multisportovní akce v Jihočeském kraji se uskuteční od 23. do 27. června 2024

Jihočeská Olympiáda dětí a mládeže /ODM/ má své logo. Soutěže pro studenty uměleckoprůmyslových středních škol, kterou pořádal Jihočeský kraj, se zúčastnilo přes 50 tvůrců. Do hlavní části postoupilo šest kvalitních návrhů a porota nakonec vybrala logo studentky Karolíny Spiesové ze Střední uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České v Českém Krumlově. Druhé místo obsadila Klára Kochová ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni jejíž návrh bude využit jako vzor pro výrobu medailí, kterých bude vyrobeno přes 1300 kusů. 

odm


Když jsme se začali připravovat na organizaci ODM, napadlo mě, že by loga mohli navrhnout právě studenti našich středních uměleckých škol v Bechyni a Českém Krumlově, kteří jsou podle mě velmi šikovní. Jsem rád, že se moje domněnka potvrdila a z výsledku jsem nadšen. Počet uchazečů byl rekordní. Porota neměla jednoduchou práci, protože z každého nápadu čišela invence a mimořádný talent,“ neskrýval potěšení nad výsledkem soutěže náměstek hejtmana pro oblast sportu Pavel Klíma a poděkoval pedagogům za skvělé vedení studentů. „Je to hlavně vaše zásluha, že se můžeme výsledným logem s hrdostí chlubit,“ dodal Klíma.

Nové logo se bude objevovat na všech sportovištích a propagačních materiálech ODM 2024. „Logo vychází ze zvukového vlnění. Akustické vlny přenášejí energii, stejně jako dav fanoušků, přátel a rodiny na soutěžící. Tím ovládají veškerou energii kolem, vytvářejí nezapomenutelnou atmosféru a podporu pro účastníky soutěže,” popisuje logo autorka Karolína Spiesová. 

Olympiáda dětí a mládeže už za rok! 

Největší multisportovní akce v Jihočeském kraji se uskuteční od 23. do 27. června 2024. Organizaci a rámec spolupráce dnes podpisem smlouvy stvrdil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. „Na Olympiádě dětí a mládeže mohou naše mladé jihočeské sportovní naděje změřit síly s těmi nejlepšími z celé republiky a nahlédnout do světa velkých sportovních klání. Náš organizační tým už dnes pracuje na tom, aby zážitky mladých sportovců z jihočeské Olympiády dětí a mládeže mohly být díky kvalitnímu zázemí a pestrému doprovodnému programu stejně silné, jako zážitky účastníků olympijských her 2024 v Paříži,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.  

„Olympiáda dětí a mládeže je pro Český olympijský výbor nejvýznamnější akcí pro mládež. Díky své jedinečné atmosféře, která přibližuje dětem skutečné Hry, dokáže účastníky ve sportu dále motivovat,” dodal Jiří Kejval.

ODM bude probíhat ve dvaceti sportovních disciplínách na sedmadvaceti sportovištích v Jihočeském kraji. České Budějovice se stanou centrem celé akce a bude zde také bydlet většina účastníků. Nejvíce jich bude ubytováno na kolejích Jihočeské univerzity a domovech mládeže při středních školách.  Právě kvůli ubytovací kapacitě v olympijských městech budou mít tamní středoškoláci o týden kratší školní rok. 

Do Jihočeského kraje přijede příští červen na 4 000 účastníků ODM a také plno fanoušků z řad rodičů a trenérů. Přípravy proto už teď běží na plné obrátky. „V tuto chvíli například startují obhlídky sportovišť společně s Českou televizí a experty na streaming. Chceme zprostředkovat všem divákům skvělý zážitek z Olympiády dětí a mládeže a prezentovat veřejnosti kvalitní mládežnický sport. Z poslední letní olympiády jsme odvysílali 1 000 hodin přenosů, a ještě vyšší číslo očekáváme v roce 2024,” řekl místopředseda Českého olympijského výboru Filip Šuman.

Velkolepý zahajovací ceremoniál se bude konat v Českých Budějovicích. Olympijský dům, tedy místo, kde se sportovci i veřejnost mohou setkávat a kde se budou konat i medailové ceremoniály, vznikne na českobudějovickém výstavišti.

Olympiáda dětí a mládeže je republiková soutěž krajských výprav, která se koná každoročně od roku 2003 a je určena mladým sportovcům ve věku od dvanácti do šestnácti let, v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň. Sportovcům navozuje atmosféru opravdových olympijských her. Mladí účastníci nejsou ochuzeni o zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici nebo složení olympijské přísahy. V minulosti unikátní atmosféru zažila řada dnes úspěšných sportovců, jako jsou například Ester Ledecká či Josef Dostál. Hlavní poselství projektu je přinést životní zážitek mladým sportovcům, jejich vrstevníkům, rodičům i veřejnosti, aby se pohyb stal a zůstal součástí jejich života. Všechny aktuální informace k Olympiádě dětí a mládeže najdete na webu olympijskytym.cz/odm.

 

Veronika Vlasáková, e-mail: vlasakova2@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 889

Ing. Šárka Matějková, email: matejkova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 936

Užitečné odkazy 2

Seznam vybraných internetových stránek, které mají vztah k tělovýchově a sportu:

Český olympijský výbor

Česká unie sportu

Sdružení sportovních svazů ČR

Česká obec sokolská

Orel - křesťanská sportovní organizace

Česká asociace Sport pro všechny

Klub českých turistů

Autoklub ČR

Ústřední Automotoklub České republiky

Asociace školních sportovních klubů ČR

Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR

Národní sportovní agentura


Krajské sportovní svazy 


Kontaktní osoba: Ing. Šárka Matějková, email: matejkova@kraj-jihocesky.cz, tel.: 386 720 936

Informace ministerstva vnitra k oznámení působnosti OVM v agendách

Informace o zpracovávání osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů OŠMT

Kontaktní osoba: JUDr. Eva Bartošová

Přehled škol a školských zařízení zřizovaných Jčk s bezbariérovým přístupem

Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: hlavní budova

Přístupnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem: celkový přehled


kontaktní osoba: Mgr. Milan Abrman

Směrnice, formuláře, tiskopisy

Žádost o uznání zahraničního vzdělání

Dvoujazyčné žádosti o uznání zahraničního vzdělání


Směrnice závazné pro činnost škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem

 

MP/98/OLVV Metodika zveřejňování smluv v registru smluv pro příspěvkové organizace

SM/112/RK Evidence, inventarizace a odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem

SM/114/RK Volební řád školské rady při základních školách, středních školách, konzervatoři a vyšších odborných školách

SM/115/ZK Směrnice pro přípravu a realizaci evropských projektů

SM/4/RK Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností

SM/107/ZK Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory

SM/18/RK Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými příspěvkovými organizacemi a založenými obchodními společnostmi

SM/83/ZK Statut Fondu rozvoje školství Jihočeského kraje

SM/47/RK Směrnice k řízení příspěvkových organizací zřizovaných krajem

SM/10/RK Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

SM/55/RK Výkon veřejnosprávní kontroly

SM/116/RK Pracovní postup pro nakládání s majetkem kraje

SM/5/RK Zásady hodnocení a odměňování ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Jihočeským krajem 

SM/119/RK Směrnice Rady Jihočeského kraje k řešení případů porušení rozpočtové kázně a finančních oprav v rámci Jihočeského kraje

 

Školská poradenská zařízení v Jihočeském kraji

Seznam školských poradenských zařízení - kontakty

Termíny prázdnin

Období školního vyučování a termíny prázdnin ve školním roce 2023/2024

Užitečné odkazy 3

Internetové stránky, doporučované odborem školství, mládeže a tělovýchovy jako zdroj informací.
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Atlas školství - přehled škol a studijní nabídky (za celou ČR)

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Česká škola

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám

Národní pedagogický institut České republiky

Metodický portál RVP

Národní institut pro další vzdělávání

Národní ústav pro vzdělávání

Statistika školství - MŠMT

Česká školní inspekce

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

Český statistický úřad

Informační centrum neziskových organizací